Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Deklarationen for Zone for Fred, Frihed og Neutralitet

Under et ASEAN-møde i 1971 enedes medlemslandene om at arbejde for fred i det sydøstasiatiske område. Landenes ledere ønskede at gå foran med et godt eksempel for resten af verden, og derfor blev det også besluttet, at landene forsøge at bevare et neutralt forhold til den Kolde Krigs to stormagter. Et løfte som blandt andet Thailand havde mere end svært ved at leve op til.

 

Vi, udenrigsministrene fra Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore og den særlige udsending for Thailands regering:

Tror fuldt og fast på fortjenesten ved regionalt samarbejde, som har fået vores lande til at arbejde sammen på de økonomiske, sociale og kulturelle områder inden for Association of South East Asian Nations;
Er fast besluttet på at bryde den internationale spænding og på at opnå en varig fred i de sydøstasiatiske nationer;
Er inspireret af de Forenede Nationers værdige mål og værdier, i særdeleshed principperne om at respektere suverænitet og territorial integritet for alle stater, om at afstå fra true eller bruge magt, om at søge fredelige løsninger på internationale konflikter, om lige rettigheder og selvbestemmelse og om ikke-indblanding i staters interne affærer;
Tror på den fortsatte gyldighed af Deklarationen om Fremme af Verdensfreden og Internationalt Samarbejde fra Bandung Konferencen i 1955, som blandt andet indeholder principperne for en fredelig sameksistens mellem staterne;
Anerkender alle staters, små eller store, ret til at lede nationen uden indblanding i interne sager, idet en sådan indblanding vil berøre statens frihed, uafhængighed og integritet;
Er dedikeret til opretholdelsen af fred, frihed og uafhængighed;

Tror på nationernes behov for at møde alle nuværende og nye udfordringer gennem et samarbejde med freds- og frihedselskende nationer inden for såvel som uden for regionen med henblik på en videreudvikling af global fred, stabilitet og harmoni;

Er opmærksomme på den særlige tendens mod etablering af atomvåbenfrie zoner, som det er set med Traktaten om Forbud mod Atomare Våben i Latin Amerika og Lusaka Deklarationen, der erklærer Afrika for en atomvåbenfri zone, for at fremme global fred og sikkerhed ved at reducere antallet af internationale konflikt- og spændingsområder;
Gentager vores forpligtelse til principperne i Bangkok Deklarationen, der var grundlaget for oprettelsen af ASEAN i 1967, ”at landene i Sydøstasien har et fælles ansvar for at styrke den økonomiske og sociale stabilitet i regionen og til at sikre en fredelig og fremadrettet national udvikling, og at de er fast besluttet på at sikre stabiliteten og sikkerheden mod indblanding fra fremmede magter for at bevare staternes nationale identitet i overensstemmelse med folkets idealer og stræben”;
Er enige om, at et neutralt Sydøstasien er et ønskeligt mål, og at vi skal finde veje og metoder til at realisere dette mål;
Er overbevist om, at tiden er inde til en fælles indsats for at sætte handling bag det sydøstasiatiske folks ønske om at sikre mulighederne for fred og stabilitet som en absolut nødvendighed for staternes uafhængighed og deres økonomiske og sociale trivsel;

 

ERKLÆRER HERMED:

  1. at Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore og Thailand er fast besluttet på at tage de nødvendige tiltag for at sikre en anerkendelse af og en respekt for Sydøstasien som en Zone for Fred, Frihed og Neutralitet, en beslutning som står uden for en hver form for indblanding fra fremmede magter;
  2. at de sydøstasiatiske lande skal yde en samlet indsats for at udvide det samarbejde, der vil bidrage til landenes styrke og solidaritet og til et tættere forhold mellem landene.

 

Tekst 22 | Oversigten over kildetekster | Tekst 24

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk