Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Danmark under den kolde krig
//
Arbejdsspørgsmål til bogen

Arbejdsspørgsmål til bogen

Kapitel 1 (Verden 1945-49)

 1. Forklar den voksende splittelse mellem de sejrende stormagter efter Anden Verdenskrig.

 

Kapitel 2 (Danmark 1945-49)

 1. Diskutér den danske samarbejdspolitiks konsekvenser for Danmarks internationale position efter Anden Verdenskrig (se evt. tv-dokumentaren Store Danskere (DR) om Erik Scavenius).
 2. Forklar baggrunden for den danske beslutning om at indtræde i NATO.
 3. Diskutér fordele og ulemper ved alliancemedlemskab i forhold til neutralitet.

 

Kapitel 3 (Verden 1949-1960)

 1. Forklar baggrunden for Korea-krigen.
 2. Diskutér konsekvenserne af Korea-krigen for det internationale klima generelt.
 3. Forklar McCarthyismen som historisk fænomen – kan man sammenligne 1950’ernes frygt for kommunisme med frygten for terrorisme i dag? (se og diskutér evt. filmen Good Night and Good Luck)

 

Kapitel 4 (Danmark 1949-60)

 1. Forklar baggrunden for de danske forbehold mod stationering af udenlandske styrker og atomvåben på dansk grund – inddrag i den forbindelse begrebet ’Den Nordiske Balance’.
 2. Redegør for Grønlands position i det dansk-amerikanske forhold
 3. Læs H.C. Hansen brevet, og diskuter hvorvidt amerikanerne kunne opfatte brevet som et carte blanche til amerikansk udstationering af atomvåben på Grønland.

 

Kapitel 5 (Verden 1960-1973)

 1. Forklar baggrunden for Cubakrisen, herunder de sovjetiske bevæggrunde for at opstille missilerne på Cuba, de cubanske motiver for at modtage dem og de amerikanske grunde til at reagere så resolut. (Se og diskutér påstandene vedr. Cuba-krisen i filmen Fog of War – 11 lessons of Robert S. McNamara).
 2. Redegør for de vigtigste langsigtede konsekvenser af Cubakrisen.
 3. Forklar USA’s bevæggrunde for at involvere sig i konflikten i Vietnam.

  

Kapitel 6 (Danmark 1960-73)

 1. Forklar skiftet i den socialdemokratiske holdning til USA’s krigsførelse i Vietnam.
 2. Redegør for den danske håndhævelse af forbeholdet mod placering af atomvåben på dansk grund fra 1957 til 1968 (husk Grønland). 

 

Kapitel 7 (Verden 1973-79)

 1. Vurder hvorvidt terroren i 1970’erne adskiller sig fra terroren i dag, og forklar forskelle og ligheder.
 2. Diskuter hvordan Vietnam-krigen påvirkede USA’s forhold til sine allierede.
 3. Opstil henholdsvis USA og Sovjetunionens fordele ved at indgå i nedrustningsforhandlinger i 1970’erne.
 4. Vurder betydningen af Détente for de mindre stater i de to blokke.

 

Kapitel 8 (Danmark 1973-79)

 1. Redegør for baggrunden for jordskredvalget i 1973.
 2. Diskutér de indenrigspolitiske konsekvenser af jordskredsvalget og bruddet med fireparti-systemet på lang sigt.
 3. Læs den årlige politiske vurdering af det dansk-amerikanske forhold fra den amerikanske ambassade til det amerikanske udenrigsministerium (State Department) fra 1972, og vurder de amerikanske bekymringer vedr. det dansk-amerikanske forhold på dette tidspunkt.
 4. Forklar hvorledes den overordnede Détente påvirkede dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i 1970’erne.
 5. Læs Warszawapagtens aggressionsmuligheder mod dansk område, 1974(kildetekst 47) og overvej hvorvidt trusselsbilledet svarede overens med den globale spænding generelt. Diskuter også, hvorfor det danske forsvar havde særligt behov for at legitimere sig selv i 1970’erne.

 

Kapitel 9 (Verden 1979-89)

 1. Redegør for den nye optrapning af Den Kolde Krig fra 1977-1985.
 2. Forklar baggrunden for NATO’s dobbeltbeslutning i 1979.
 3. Redegør for Sovjetunionens invasion af Afghanistan og vurder krigens betydning for svækkelsen af det sovjetiske imperium.
 4. Diskutér hvordan Falklandskrigen påvirkede forholdet mellem USA og England.
 5. Forklar begreberne Glasnost og Perestrojka.
 6. Forklar baggrunden for Ronald Reagans kursskifte i forhold til Sovjetunionen i 1985.

 

Kapitel 10 (Danmark 1979-89)

 1. Diskuter, hvorvidt den danske deltagelse i OL 1980 i Moskva var et udtryk for den danske neutralistiske tradition?
 2. Hvordan blev den sovjetiske krig i Afghanistan fremstillet i den danske debat og hvilken betydning fik den ift. det generelle syn på Sovjetunionen?
 3. Forklar den specielle parlamentariske situation i fodnoteårene 1982-1988.
 4. Opstil de forskellige partiers motiver for at gøre som de gjorde under fodnoteperioden.
 5. Forklar den amerikanske »Neither confirm nor deny«-politik.
 6. Diskuter den danske regerings håndtering af forholdet til Østblokken i Den Kolde Krigs sidste år, herunder specielt forholdet til DDR.

 

Kapitel 11 (Verden 1989-2006)

 1. Diskutér FN’s rolle som international problemløser efter Murens Fald – herunder indsatsen i Kuwait 1991, det tidligere Jugoslavien og optakten til USA’s invasion af Irak 2003. (se evt. filmen Hotel Rwanda og gør brug af www.un.org)
 2. Diskuter påstanden om, at verden er blevet mere fredelig efter Den Kolde Krigs afslutning (se evt. www.humansecurityreport.com).
 3. Diskuter, hvorledes medierne påvirker den almindelige borgers syn på den sikkerhedspolitiske udvikling.
 4. Diskuter hvilken rolle Rusland vil komme til at spille i fremtiden.
 5. Forklar baggrunden for krigen mod terror og vurder dens betydning for forholdet mellem den vestlige verden og landene i Mellemøsten.
 6. Forklar baggrunden for den amerikanske invasion af Irak i 2003

 

Kapitel 12 (Danmark 1989-2006)

 1. Forklar Udenrigsminister Uffe Ellemann Jensens tilbageholdenhed i kronikken Den rette hjælp til Baltikum (23/4-1989) (kildetekst 57).
 2. Forklar baggrunden for det danske kursskifte til udenrigspolitisk aktivisme i 1991
 3. Diskuter fordele og ulemper ved den nye aktivisme i dansk udenrigspolitik i 1990’erne.
 4. Diskuter om der skete endnu et kursskifte i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i 2001, og læg særlig vægt på forholdet til USA.
 5. Vurder betydningen af den danske deltagelse i invasionen af Irak i forhold til EU.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk