Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Litteratur

Her kan du finde litteratur, der handler om menneskerettighederne og overholdelse af dem.

 

Andersen, Vagn, Søren Hørning og Lars Reuter (red.): Tanken om menneskets ret: religiøse, juridiske og filosofiske aspekter ved menneskerettighederne. Anis, 2004.

 

Foighel, Isi: Kend din menneskeret. København: Lindhardt og Ringhoff, 1999.

 

Goldschmidt, Ditte, Anette Faye Jacobsen og Klaus Slavensky: Menneskerettigheder – en grundbog. København: Gyldendals Boghandel, Nordisk Forlag, 1997.

 

Haahr, Morten (red.): Alle mennesker er født lige og frie – en debatbog om menneskerettigheder. Amnesty International & Borgens Forlag, 1994.

 

Hastrup, Kirsten (red.): Menneskerettens udfordring – ideologi eller videnskab. Akademisk Forlag, 2002.

 

Kristensen, Jens Erik (red.): Menneske Rettigheder – filosofisk, juridisk, historisk, politisk. Akademisk Forlag, 1989.

 

Jensen, Henrik Gade: ’Menneskerettigheder – hvor springer kæden af’, i Jensen, Henrik Gade og Helge Rørtoft-Madsen (red.): Kampen om Europas Sjæl – en debat. Forlaget Vindrose, 2000.

 

Koch, Henning: ’Ytringsfrihedens relativitet’, i Årsberetningen for Retsvidenskabeligt Institut B, Københavns Universitet, studienummer. 68, 1998.

 

Slavensky, Klaus (red.): Børns rettigheder i Danmark. København: Det Danske Center for Menneskerettigheder, 1993.

 

Mill, John Stuart: Om friheden. København: Apostrof, 1985. (Oversat fra engelsk efterOn Liberty, 1859).

 

Miskowiak, Kristina: Ytringsfrihed under ansvar – konflikten i dansk ret mellem ytringsfrihed og straf for racediskriminerende ytringer i et internationalt komparativt lys.København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1998.

 

Rehof, Lars Adam og Tyge Trier: Menneskeret. København: Jurist- og økonomforbundets Forlag, 1990.

 

Schantz, Hans-Jørgen: Menneskerettigheder. Århus: Forlaget Modtryk, 2001. 

 

To top

 

Officielle dokumenter

Den danske grundlov af 1849.

 

Den europæiske Menneskerettighedskonvention af 1950.

 

FN’'s internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder af 1966.

 

FN’s internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder af 1966.

 

FN’s Racediskriminationskonvention af 1965.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk