Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Forår i Prag
//
Arbejdsspørgsmål

Arbejdsspørgsmål til bogen

Spørgsmål til kapitel 1: Foråret i Prag

 1. Redegør for baggrunden for 1968-oprøret.
 2. Vurder hvilke konsekvenser en gennemførelse af '2000 ord'-programmet ville have fået.
 3. Hvilken overordnet målsætning havde Dubcek med forsøget på at reformere det
  tjekkoslovakiske samfund?
 4. Hvorfor lagde Dubcek vægt på, at Tjekkoslovakiet ikke skulle melde sig ud af
  Warszawa-pagten og Comecon?
 5. Vurder hvorfor Sovjetunionen reagerede med en invasion.
 6. Hvorfor fandt invasionen sted netop den 20.-21. august 1968?
 7. Hvordan reagerede den tjekkoslovakiske befolkning på invasionen?
 8. Vurder betydningen af Samizdat-litteratur.
 9. Redegør for hvordan 1968-begivenhederne blev afsluttet.
 10. Vurder hvilken betydning begivenhederne i 1968 har haft for tjekkernes selvforståelse.

 

To top

 

Spørgsmål til kapitel 2: En stat bliver til

 1. Hvilken rolle spiller myten om kong Tjech i tjekkernes historie?
 2. Redegør for, hvordan opsplittelsen mellem tjekker og slovakker oprindeligt
  fandt sted.
 3. Forklar betydningen af Sokol-bevægelsen.
 4. Hvilken rolle spillede 'Tjekkoslovakiet' under Første Verdenskrig?
 5. Vurder hvilken betydning Første Verdenskrig kom til at spille for dannelsen
  af den tjekkoslovakiske statsdannelse.
 6. Hvad var indholdet af pittsburgh-aftalen?
 7. Hvornår blev Tjekkoslovakiet 'født' som selvstændig stat?

 

To top 

 

Spørgsmål til kapitel 3: Tjekkoslovakiet i mellemkrigstiden

 1. Hvilken regering fik Tjekkoslovakiet efter Første Verdenskrig?
 2. Gør rede for hvilke principper, der blev gældende i landets første grundlov.
 3. Hvordan så de tjekkoslovakiske mindretal på den vedtagne forfatning (grundlov)?
 4. Redegør for, hvilke partier, der efter Første Verdenskrig kom til at dominere
  tjekkoslovakisk politik.
 5. Hvordan klarede de forskellige politiske partier sig ved det første landsdækkende
  valg?
 6. Gør rede for hovedfaserne i den økonomiske udvikling i mellemkrigstiden.
 7. Vurder baggrunden for den nazistiske indflydelse i Tjekkoslovakiet.
 8. Hvorfor sagde regeringen nej til Henlein/SDP's 'otte krav til regeringen'?
 9. Gør rede for Tysklands interesser i Tjekkoslovakiet.
 10. Vurder Englands og Frankrigs holdning til det tyske pres på Tjekkoslovakiet.
  Hvorfor handlede landene som de gjorde?
 11. Gør rede for hovedindholdet af München-forliget.
 12. Vurder Sovjetunionens rolle i forbindelse med den Tjekkoslovakiske krise.
 13. Hvordan blev Tjekkoslovakiet styret under Anden Verdenskrig?
 14. Gør rede for baggrunden for udslettelsen af byerne Lidice og Lezaky.
 15. Gør rede for hhv. Englands og Sovjetunionens indflydelse i Tjekkoslovakiet
  under Anden Verdenskrig.
 16. Hvordan blev Tjekkoslovakiet befriet?

 

To top

 

Spørgsmål til kapitel 4: Mellem demokrati og diktatur

 1. Gør rede for den politiske situation i Tjekkoslovakiet i maj 1945.
 2. Vurder baggrunden for kommunistpartiets styrke i tjekkoslovakisk politik.
 3. Redegør for procentaftalens, Truman-doktrinens og Marshall-planens betydning for
  Tjekkoslovakiets internationale stilling efter 1945.
 4. Vurder baggrunden for det tjekkoslovakiske nej (tak!) til at modtage Marshall-hjælp fra USA.
 5. Forklar baggrunden for den kommunistiske magtovertagelse i 1949.
 6. Tag stilling til om du vil karakterisere den kommunistiske magtovertagelse i 1949 som et kup.

 

To top

 

Spørgsmål til kapitel 5: Tjekkoslovakiet som folkedemokrati

 1. Forklar begrebet 'folkedemokrati'.
 2. Skitsér Tjekkoslovakiets politiske og økonomiske opbygning efter 1949.
 3. Forklar udfra modellen på side 47 (i bogen) magtfordelingen i det tjekkoslovakiske
  samfund.
 4. Redegør for baggrunden for og formålet med 'Slanky-processerne'.
 5. Hvilken betydning fik den kommunistiske magtovertagelse for Tjekkoslovakiets
  forhold til omverdenen?
 6. Hvordan reagerede befolkningen på den kommunistiske magtovertagelse?
 7. Redegør for hovedtendenserne for den økonomiske udvikling 1949-68.
 8. Hvem overtog magten efter 1968-begivenhederne?
 9. Hvilken politik stod den nye tjekkoslovakiske ledelse under Husak for?

 

To top

 

Spørgsmål til kapitel 6: Reformvinde udefra

 1. Gør rede for hovedpunkterne i Gorbatjovs reformprogram.
 2. Hvilken sammenhæng, mente Gorbatjov, der var mellem Sovjetunionens
  udenrigs- og indenrigspolitik?
 3. Vurder hvorfor og hvordan Gorbatjovs reformpolitk påvirkede Østeuropa,
  herunder Tjekkoslovakiet.
 4. Hvilken rolle spillede oppositionen i tjekkoslovakisk politik op gennem 1970'erne?
 5. Gør rede for baggrunden for og indholdet af 'Prestavba-programmet'.
 6. Hvilken betydning fik dette program?

 

To top 

 

Spørgsmål til kapitel 7: Fra fløjsrevolution til deling

 1. Opstil en kort kronologisk oversigt over begivenhederne i december 1989.
 2. Vurder hvilke forskelle og ligheder der var mellem situationen i 1968 og 1989.
 3. Hvorfor har 1989-omvæltningen fået tilnavnet 'Fløjsrevolutionen'?
 4. Tag stilling til om kommunistpartiet havde noget alternativ til at afgive magten.
 5. Lav en karakteristik af bevægelserne 'Borgerforum' og 'Offentlighed mod vold'.
 6. Hvordan gik det første valg efter 'Fløjsrevolutionen'?
 7. Gør rede for hvorfor Tjekkoslovakiet blev delt pr. 1. januar 1993.

 

To top

 

Spørgsmål til kapitel 8: Den Tjekkiske Republik

 1. Lav en oversigt over de vigtigste partier i Tjekkiet efter 1993.
 2. Hvilke(t) parti(er) har været dominerende i tjekkisk politik efter 1993?
 3. Forklar betydningen af TV-konflikten ved årsskiftet 2000-2001.
 4. Gør rede for hvilke midler der er blevet anvendt i Tjekkiet for at omforme
  det tidligere planøkonomiske system til et markedsøkonomisk system.
 5. Vurder Tjekkiets økonomiske udvikling efter 1993.
 6. Redegør for baggrunden for Tjekkiets ønske om optagelse i EU og NATO.
 7. Hvornår blev/bliver Tjekkiet medlem af de to organisationer?
 8. Vurder omvendt hvilke interesser hhv. EU og NATO har i at optage Tjekkiet
  som medlem.

 

To top

 

 

Spørgsmål til kapitel 9: Den Slovakiske Republik

 1. Gør rede for hovedfaserne i den politiske udvikling i Slovakiet efter 1993.
 2. Lav en karakteristik af Vladimir Meciars politiske program.
 3. Lav en oversigt over de væsentligste partier i Slovakiet efter 1993.
 4. Redegør for den økonomiske udvikling i Slovakiet under Meciar og under
  Dzurinda.
 5. Gør rede for væsentlige forskelle på udviklingen i Slovakiet under Meciar og
  under Dzurinda.
 6. Redegør for baggrunden for Slovakiets ønske om optagelse i EU og NATO.
 7. Hvornår blev/bliver Tjekkiet medlem af de to organisationer?
 8. Hvordan så/ser hhv. EU og NATO på Slovakiets ønske om medlemskab af de
  to organisationer?

 

 

Spørgsmål til kapitel 10: Tjekkiet og Slovakiet mellem øst og vest

 1. Opregn forskelle og ligheder mellem udviklingen i Tjekkiet og Slovakiet efter 1993.
 2. Hvorfor etablerede bl.a. Tjekkoslovakiet Visegrad- og Cefta-samarbejdet?
 3. Hvad var formålene med de to organisationer?
 4. Karakteriser forholdet mellem Tjekkiet og Slovakiet efter 1993.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk