Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Forslag til undervisningsforløb

Her kan du som lærer finde forslag til undervisningsforløb ud fra bogen Det moderne Grønland.

 

Forløb 1: Grønland på vej mod selvstændighed

Det vil være oplagt at lave et forløb over den politiske modning, som Grønland har oplevet fra indlemmelsen i rigsfælleskabet i 1953 og frem til selvstyreaftalen i 2009. Forløbet kan evt. forlænges med, at eleverne opbygger scenarier over Grønlands mulige fremtidsudsigter. Forløbet vil kunne inddrage kernestofområder som afkolonisering,ideologiernes kamp og Danmarks internationale placering.

Forløbet kunne eventuelt også indgå i et tværfagligt samarbejde (AT-forløb) med samfundsfag eller naturgeografi. Eksempelvis om emner som geopolitik, ressourceudnyttelse, bæredygtig økonomi eller nationalisme.  

 

Forløb 2: Den grønlandske velfærdsstat

Historien om Grønland efter 2. Verdenskrig er høj grad præget af den danske stats forsøg på at opbygge en velfærdstat efter skandinavisk mønster. Den grønlandske velfærdspolitik blev udformet i København, og den blev i praksis udmøntet af danske embedsmænd. Men efter indførelsen af hjemmestyret i 1979 overtog de grønlandske politikere hurtigt ansvaret for de fleste velfærdsområder.

Det vil derfor være oplagt at sammenligne den dansk dominerende velfærdspolitik før 1979 med det grønlandske hjemmestyres velfærdspolitik efter 1979. Ligesom den grønlandske velfærdsstat kan sammenlignes med den danske. Emnet vil eventuelt også kunne bruges i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

 

Forløb 3: Afkoloinsering

Grønland blev i 1953 officielt afkoloniseret, da kolonien blev omdannet til et dansk amt. På trods af denne officielle ligestilling fik Grønland ingen indflydelse på den modernisering af landet, som den danske stat samtidig gennemførte. 

Denne modsætning kan udgøre rammen om et forløb, der problematiserer den officielle danske afkoloniseringspolitik. Den kan med fordel sammenlignes med andre samtidige afkoloniseringsforløb.  

 

Forløb 4: Grønland, USA og Danmark

De tre lande har siden den amerikanske besættelse af Grønland 1940-1945 været tæt forbundne politisk, økonomisk og militært. Denne udvikling vil kunne beskrives i et forløb, der vil inddrage kernestofpunkter, som Danmarks internationale placering ogafkolonisering.

Forløbet kan eventuelt også indgå i et samarbejde med samfundsfag. Også her vil det være oplagt at afslutte forløbet med at lade eleverne opstille mulige fremtidsscenarier over de tre landes relationer.

 

Forløb 5: Danmark som kolonimagt

Den danske kolonipolitik og dens konsekvenser for det moderne Grønland. Forløbet kunne opbygges efter temaer som missionen, bosættelsespolitikken og erhvervspolitik (ændringer fra fanger over fisker til byboer).

Forløbet kunne udgøre rammen om et tværfagligt samarbejde med religion og samfundsfag, eventuelt inden for kulturfagsgruppen på HF.

 

To top

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk