Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Bangkok Deklarationen

I 1967 var den thailandske regering vært for det møde, der førte til etableringen af forbundet for de asiatiske nationer, ASEAN. Deklarationen, som medlemslandene underskrev på mødet, dannede grundlag for ASEANs arbejde.

 

Minister for Politiske Anliggende og Udenrigsminister fra Indonesien, Vicestatsministeren fra Malaysia, Udenrigsministeren fra Filippinerne, Udenrigsministeren fra Singapore and Udenrigsministeren fra Thailand:

Er optaget af tilstedeværelsen af den fælles interesse og de fælles problemer mellem landene i Sydøstasien og er overbevist om behovet for at styrke de eksisterende regionale bånd for solidaritet og samarbejde;

 

Ønsker at etablere et stærkt fundament for en fælles indsats for at fremme regionalt samarbejde i Sydøstasien i en ånd af lighed og partnerskab og dermed bidrage til fred, udvikling og velstand i regionen;

Er bevidst om, at i en verden med flere og flere uafhængige stater nås de eftertragtede idealer om fred, social retfærdighed og økonomiske velfærd bedst ved at sikre god forståelse, godt naboskab og et meningsfuldt samarbejde mellem landene i regionen, som allerede er bundet sammen af en fælles historie og kultur;

Tager højde for, at landene i Sydøstasien deler det overordnede ansvar for at styrke den økonomiske og sociale stabilitet i regionen og sikrer landenes fredelige og fremadrettet nationale udvikling, og at de er fast besluttet på at sikre stabiliteten og sikkerheden mod indblanding fra fremmede magter for at bevare staternes nationale identitet i overensstemmelse med folkets idealer og stræben;

Bekræfter, at alle udenlandske baser er midlertidige, og at de ikke bruges direkte eller indirekte til at underminere den nationale uafhængighed og staternes frihed i området eller til at skade staternes nationale udviklingsproces;

ERKLÆRER HERMED:

For det første, etableringen af et forbund for regionalt samarbejde mellem de sydøstasiatiske lande under navnet Forbundet af Sydøstasiatiske Nationer [the Association of South-East Asian Nations, ASEAN].


For det andet, at formålet med forbundet skal være:

  1. At øge den økonomiske vækst, det sociale fremskridt og den kulturelle udvikling i regionen gennem fælles bestræbelser på i lighed og partnerskab at styrke fundamentet for et velstående og fredeligt fællesskab mellem de sydøstasiatiske nationer;
  2. At fremme den regionale fred og stabilitet ved at respektere retfærdighed og retssikkerhed i forholdet mellem regionens lande og ved at overholde principperne i de Forenede Nationers Charter;
  3. At fremme et aktivt samarbejde om og gensidig bistand i sager af fælles interesse inden for de økonomiske, sociale, teknologiske, videnskabelige og administrative områder;
  4. At stille bistand til rådighed for hinanden i form af uddannelse og forskningsfaciliteter inden for uddannelse, teknologi og administration;
  5. At styrke et mere effektivt samarbejde med henblik på et større udbytte inden for landbrug og industri og på en udvidelse af handel inklusiv en undersøgelse af problemerne med international varehandel, forbedringer af transport- og kommunikationssektoren og en forøget levestandard blandt befolkningerne;
  6. At fremme sydøstasiatiske studier;
  7. At opretholde et tæt og udbytterigt samarbejde med eksisterende internationale og regionale organisationer med tilsvarende mål samt at opbygge et endnu tættere samarbejde mellem landene.

 

For det tredje, for at gennemføre disse mål skal følgende initiativer iværksættes:

(a) Årligt Udenrigsministermøde, som skal afholdes på skift af medlemslandene, under navnet ASEANs Ministermøde. Særlige Udenrigsministermøder kan gennemføres, hvis der er behov for det.

(b) Et stående udvalg under ledelse af Udenrigsministeren eller en anden repræsentant fra værtslandet og med deltagelse af ambassadører fra de øvrige medlemslande. Udvalget skal udføre forbundets arbejde mellem Udenrigsministrenes møder.

(c) Et ad hoc udvalg og et permanent udvalg bestående af specialister og embedsmænd inden for særlige områder.

(d) Et nationalt sekretariat i hvert af medlemslandene, som skal arbejde for Forbundet i de enkelte lande samt assistere de årlige Ministermøder, det stående udvalg og andre lignende udvalg som med tiden må blive nedsat.

 

For det fjerde, at Forbundet er åbent for deltagelse fra alle stater i den sydøstasiatiske region, der støtter de tidligere nævnte mål og principper.

For det femte, at Forbundet repræsenterer en fælles vilje blandt de sydøstasiatiske nationer til at være bundet sammen i venskab og samarbejde, og som gennem en fælles indsats sikrer befolkningerne og deres efterkommere fred, frihed og velstand.

 

Tekst 21 | Oversigten over kildetekster | Tekst 23

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk