Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

ASEANs Enighedsdeklaration

Næsten et årti efter ASEAN blev dannet, mødtes landenes ledere for at diskutere et mere konkret samarbejde mellem landene. Mødet mundede ud i en deklaration, som mere end nogen andet lagde vægt på at styrke det økonomiske samarbejde i regionen og samhandlen mellem landene.

 

Indonesiens præsident, Malaysias premierminister, Filippinernes præsident, Singapores premierminister og Thailands premierminister:
Bekræfter deres tilslutning til Bandung Deklarationen, Bangkok Deklarationen, Kuala Lumpur Deklaration og FN’s Charter;

Bestræber sig på at fremme fred, udvikling, fremskridt og velfærd for landenes befolkninger;

Påtager sig at konsolidere ASEANs resultater og udvide ASEAN-samarbejdet inden for det økonomiske, sociale, kulturelle og politiske område;
 

ERKLÆRER HERMED:
ASEAN-samarbejdet skal tage højde for blandt andet de følgende mål og principper for at opnå politisk stabilitet:

 1. Stabiliteten i medlemslandene og i ASEAN-regionen er afgørende for områdets bidrag til international fred og sikkerhed. Medlemslandene er fast besluttet på at eliminere trusler, der udgør en fare for landenes stabilitet og medvirker dermed til at styrke både de enkelte nationer og ASEAN.
 2. Medlemslandene skal hver for sig og i fællesskab tage skridt til hurtig etablering af Zone for Fred, Frihed og Neutralitet.
 3. Udryddelse af fattigdom, sult, sygdomme og analfabetisme har højeste prioritet for medlemslandene. De skal derfor intensivere samarbejdet inden for økonomisk og social udvikling med særlig vægt på at fremme  den sociale retfærdighed og på at forbedre levestandarden for landenes indbyggere.
 4. Naturkatastrofer og andre store katastrofer kan forsinke udviklingstempoet i medlemslandene. Landene skal i det omfang det er muligt bestræbe sig på i højere grad at komme lande i nød til undsætning.
 5. Medlemslandene skal i deres nationale og regionale udviklingsprogrammer samarbejde om at udnytte de ressourcer, der er tilgængelige inden for ASEAN, med henblik på at udvide de enkelte landes komplementaritet.
 6. Bilæggelse af intra-regionale forskelle mellem medlemslandene skal i ASEAN solidariske ånd udelukkende foregå gennem fredelige forhandlinger.
 7. Medlemslandene skal hver for sig og i fællesskab stræbe efter at skabe betingelser, som bidrager til at fremme et fredeligt samarbejde baseret på gensidig respekt og udbytte mellem de sydøstasiatiske nationer.
 8. Medlemslandene skal aktivt arbejde på at udvikle en bevidsthed om en regional identitet og sætte alle midler ind på at skabe et stærkt fællesskab inden for ASEAN. Dette fællesskab skal respekteres af alle og respektere alle nationer på baggrund af et gensidigt fordelagtigt forhold, og i overensstemmelse med principperne for selvbestemmelse, suveræn lighed og ikke-indblanding i nationers interne anliggender.

AFTALER HERMED:

Det følgende arbejdsprogram for ASEAN samarbejdet.

B. ØKONOMISK

 1. Samarbejde om  basale varer, særligt fødevarer og energi.

i)                    Medlemslandene skal hjælpe hinanden med forsyninger i krisesituationer samt importere basale varer, særligt fødevarer og energi, fra andre medlemslande.

ii)                  Medlemstaterne skal endvidere intensivere samarbejdet om produktion af basale varer, særligt fødevarer og energi, i de enkelte medlemsstater i regionen.

 

 1. Industrielt samarbejde

i)                    Medlemslandene skal samarbejde om at etablere storindustri med særligt henblik på at opfylde den regionale efterspørgsel på basisvarer.

ii)                   Projekter, der primært anvender råstoffer, der er tilgængelige i regionen, og som bidrager til at øge fødevarerproduktionen, der øger indtjeningen af udenlandsk valuta, og som skaber arbejdspladser, skal prioriteres særligt højt.

 

 1. Handelssamarbejde

i)                    Medlemslandene skal samarbejde på handelsområdet med henblik på at fremme udviklingen og væksten i ny produktion og handel samt på at forbedre handelsstrukturerne i de enkelte lande og mellem ASEAN-landene for at bidrage til yderligere udvikling og for at øge indtjeningen af udenlandsk valuta og sikre valutareserverne.

ii)                   Medlemslandene skal på længere sigt arbejde på at indgå begunstigede handelsaftaler, som til enhver tid skal forhandles på plads gennem aftaler, der støttes af alle medlemslande.

iii)                  Udvidelsen af samhandlen mellem medlemslandene skal ske gennem samarbejde om produktion af basale varer med særlig vægt på fødevarer og energi. Udvidelsen skal foregå som fælles industriprojekter inden for ASEAN.

iv)                  Medlemslandene skal fremskynde den fælles indsats for at forbedre adgangen til markeder uden for ASEAN for råstoffer og forarbejdede varer ved at søge at udrydde alle handelsbarrierer på de pågældende markeder, udvikle ny behandling af disse produkter og indføre fælles tilgange og initiativer til at tage sig af regionale grupperinger og individuelle økonomiske magter.

v)                   Denne indsats skal ydermere føre til samarbejde inden for det teknologiske område og inden produktionsmetoder med henblik på at øge produktionen og forbedre kvaliteten af eksportvarer så vel som at udvikle nye eksportvarer for at sikre en varieret eksport.

 

 1. Fælles tilgang til internationale vareproblem og andre verdensøkonomiske problemer.

i)                    Principperne for ASEANs handelssamarbejde skal desuden afspejle sig en fælles tilgang til internationale varerproblemer og andre verdensøkonomiske problemer som for eksempel en reform af den internationale handelssystem, reform af det internationale monetære system og overførsel af ressourcer. Disse reformer skal foregår i FN eller andre relevante multilaterale fora med henblik på at skabe en Den nye økonomisk verdensorden.

ii)                  Medlemslandene skal prioritere stabilisering og udvidelse af deres eksport og dermed deres indtægter gennem vareraftaler inklusiv planer for stødepudelagre og andre tiltag. 

 

 1. Struktur for økonomisk samarbejde

Ministermøder om økonomiske anliggende skal afholdes jævnligt eller i det omfang der er behov for det med henblik på at:

i)                    Udforme anbefalinger, der skal styrke ASEANs økonomiske samarbejde, og som skal behandles af medlemslandenes regeringer;

ii)                   Gennemgå koordinering og implementeringen af aftale ASEAN programmer og projekter inden for det økonomiske samarbejde;

iii)                  Udveksle synspunkter om og debattere nationale udviklingsplaner og –politikker som et led i harmoniseringen af den regionale udvikling og;

iv)                  Udøver andre relevante funktioner som er besluttet af medlemsregeringerne.

 

Tekst 23 | Oversigten over kildetekster

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk