Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Forår i Prag
//
Tekst 8

Tomas Masaryk: Det ny Europa, 1918

Teksten stammer fra Tomas Masaryks bog ’Nova Evropa’, det ny Europa, der blev skrevet i 1917-18, mens Masaryk befandt sig i udlandet (Rusland, Japan og Canada). Bogen blev oprindeligt skrevet på tjekkisk, men blev i første omgang udgivet på engelsk og fransk. Den var ment som et oplæg til fredskonferencen efter Første Verdenskrig. Første tjekkiske udgave af bogen udkom i 1920. Teksten her er et kort uddrag fra bogen.

 

Demokrati er den politiske organisering af et sam­fund, der er baseret på humanismens eti­ske funda­ment; aristokrati (oligarki-monarki), som det har udviklet sig historisk, er baseret på teokrati, dvs. religion og kirke. De europæ­iske stater har endnu ikke i fuld udstrækning befriet sig selv fra middel­alderlig teokrati.

Demokrati er en samfundsformation, der hvi­ler på arbejde. I et demokrati er der ingen mænd eller klasser, der udnytter andres ar­bejds­­kraft; en demo­kratisk stat tillader ikke militarisme og hem­meligt diplomati; dets interne og eksterne politik følger parlamentets beslutninger og retning. Demokrati, er det blevet sagt, er baseret på me­nings­udveksling; mennesker er styret efter argumenter og ikke efter vilkårlighed og vold; demokrati er i dag ikke mulig uden videnskab; demokrati er orga­niseringen af fremskridt indenfor alle arter af menneskelig ak­tivitet.

Demokrati hviler i samme grad som natio­na­litet og socialisme på det humanistiske prin­cip: intet men­neske skal udnytte et andet… ingen nation skal udnytte en anden nation. Det er den moralske betydning af det politiske princip: lighed og lige rettigheder.  Den så­kaldte lille mand og ligeledes små nationer er individualiteter med lige rettigheder…

Rekonstruktionen af Øst(Europa) er det pri­mære mål for krigen og freden. I Vesten er der ingen akut forstyrrende nationale spørgsmål, nationerne i Vest har deres stater, veleta­ble­­rede regeringsformer og deres gamle civili­sation. – Stater som Frankrig og Belgien skal genopbygge deres ødelagte byer og landsbyer, reparere deres virksomheder og marker, men i de nye stater i Øst skal der skabes nye rege­rings­former, og grundlaget for et civiliseret liv skal etableres.

De territorielle ændringer i Østeuropa vil som hovedregel blive gennemført efter nationa­litets­princippet; men i hvert enkelt tilfælde skal der også tages hensyn til de nuværende økonomiske forhold samt til historiske forud­sætninger. Den store kompleksitet i de natio­nale problemer gør hvert nationalt spørgsmål til et problem i sig selv.

De politiske fornyelser, der er forslået i denne pro­ces, er hverken mange eller overraskende. De er i harmoni med nationernes udvikling og deres krav om politisk frihed og genforening. De facto vil kun to uafhængige stater være nye, Polen og Tjekkoslo­vakiet; Bøhmen og Polen er i øvrigt ikke nye stater, idet de en­gang har været frie; deres frihed vil snarere blive genetableret … De øvrige stater vil bestå, nogle som større andre som mindre stater, eller deres uafhængighed vil blive styrket. Selvfølgeligt vil Østrig-Ungarn blive radikalt ændret, det samme vil Rusland og til dels Preussen…

Men det nye menneske, homo Europeus, vil blive resultatet ikke blot af eksterne politik­ker men også i overvejende grad af interne. Alle nationer vil efter krigen være forpligtede til at ofre alle deres tanker på materiel og spirituel genfødsel. Gensidige slag­terier er ikke en stor handling; krigsførende nationer vil indse stor­heden i dette øjeblik; de vil skabe en ny histo­risk epoke, hvis de fuldt ud indser denne krigs grusomhed, hvis de lægger krigsfeberen bag sig og orienterer sig mod at skabe flere frem­skridt, og hvis de beslutter sig for permanent fred og humanisme. Demokrati må blive alles skæbne overalt på jorden.

Det politiske mål, den demokratiske genop­byg­ning af Europa, skal opnås og gøres mulig gennem en moralsk omskoling af alle na­tioner…

 

Tekst 7 | Oversigten over kildetekster | Tekst 9

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk