Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Forår i Prag
//
Tekst 9

Konrad Henleins krav på den sudetertyske kongres i Karlovy Vary, den 24. april 1938

Kravene blev fremsat den 24. april 1938 til den tjekkoslovakiske regering.

 

»… Jeg føler mig overbevist om, at tjekken på gaden elsker fre­den. Jeg tror ikke på had og evigt kævl. På den anden side er det også klart, at den almindelige tjekke må frigøres fra den chauvi­ni­stiske tjekkiske presses indflydelse. I dag føler vi os mindre frie end nogen­sinde tidligere; og vi ved, at hele vor fremtid står på spil.

Hvis de tjekkiske statsmænd virkelig alvorligt stræ­ber efter en bedre forståelse med Tysk­land, da bliver det uundgåeligt at gennem­føre: 1) en altomfattende revision af den tjekkiske myte om deres (tjekkernes) egen historie; 2) en korrektion af den uheldige op­fat­telse, at det er det tjekkiske folks særlige opgave at danne bolværk mod den såkaldte tyske »Drang nach Osten«; 3) en revision af den tjek­kiske uden­rigs­politik, der har ført landet ind i rækken af det tyske folks fjender.

Vi føler os undertrykte, så længe vi ikke tør gøre det samme som tjekkerne. … I betragt­ning af den aktu­elle udvikling hjemme og ude ville jeg være beret­ti­get til at fremsætte endog vidtgående krav. Når jeg ikke gør det, er det i den hensigt at vise verden, at sudetertyskeme ønsker at bidrage til at opretholde freden ved at begrænse deres krav« [som er]: 

  1. Fuld ligeberettigelse mellem tjekkerne og tysker­ne.

  2. En garanti for denne ligestilling ved aner­ken­delse af sudetertyskerne som retslig selvstændig enhed.

  3. Fastsættelse og lovmæssig anerkendelse af de tyske områder i staten.

  4. Fuldt selvstyre for de tyske områder.

  5. Lovmæssig beskyttelse af enhver borger, der lever uden for sit eget nationale område.

  6. Fjernelse af de uretfærdigheder, som skete i 1918, og erstatning for de skader, der op­stod derved.

  7. Anerkendelse af princippet: tyske embeds­mænd inden for tyske om­råder.

  8. Fuld frihed til at bekende sig ti1 tysk »Vo1kstum« og tysk »Weltanschau­ung«.

 

Tekst 8 | Oversigten over kildetekster | Tekst 10

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk