Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Forår i Prag
//
Tekst 7

Præsident Ludvik Svobodas tale til det tjekkoslovakiske folk den 29. august 1968

Talen her blev holdt efter afslutningen på forhand­linger mellem tjekkoslovakiske politikere og den sovje­tiske ledelse. Forhandlingerne blev afholdt i Moskva. I talen redegør Svoboda for, hvad de tjekkoslovakiske forhandlere havde fået ud af de fire dages forhand­linger i Moskva. Teksten er et uddrag af Svobodas tale.

 

Kære medborgere!

Efter fire dages forhandlinger i Moskva er vi atter blandt jer i vort hjemland … Hverken I eller vi havde det let.I vore tanker var vi hvert eneste øjeblik hos jer og tænkte på, hvordan I oplever disse van­ske­­lige dage. Vi er oprigtigt glade for af være hjem­me hos jer igen.

~

Under vore forhandlinger fandt vi støtte i jeres talrige beviser på tillid. For denne tillid siger vi oprigtigt tak til jer alle. Jeg er over­bevist om, at vi ikke svigtede den … De seneste dages begivenhe­der i vort land har hver time truet med at udvikle sig på en måde, som kunne få de mest tragiske følger. Som soldat ved jeg meget vel, hvilken blodsudgydelse en konflikt mellem civilbefolkningen og en moderne bevæbnet armé kan føre til.

Som jeres præsident har jeg desto mere set det som min pligt at gøre alt for at forhindre dette, for at undgå en meningsløs blodsudgydelse mellem na­tioner, som altid har levet i et venskabeligt for­hold, til hinanden, og tilmed samtidig styrke vort lands og vort folks fundamentale interesser …

Udgangspunktet for en løsning af den komplicerede situation i vor socialistiske stat og i vort samfund må være en hurtig normali­sering af den virksom­hed,  som udøves af de lovgivende organer og andre eksisterende organer …

Som jeg tilkendegav allerede fra Moskva – og som I selv kan overbevise jer om – er jeg vend tilbage sam­men med alle disse kammerater, som omgående fort­sætter med at udøve deres funktio­ner, hvortil de på demokratisk vis er valgt …

Dette er det første, men for os betydningsfulde skridt til en nor­malisering af livet i vort hjemland. Tilbagetrækningen af Sovjet­unionens og de andre socialistiske landes tropper fra vor republiks terri­torium hænger givetvis sammen med dette. Vi er fremfor alt nået frem til en principiel overenskomst om en etapevis tilbagetræk­ning af tropperne. Indtil det tidspunkt er deres nærværelse en po­litisk reali­tet. Den besindighed og disciplin, som I hidtil har holdt fast ved, er en nødvendig forudsætning for en endelig løsning på dette spørgsmål. Dette siger jeg til jer under fuldt ansvar som jeres præsident, som patriot og som soldat.

Vi vender os til jer alle, kære medborgere, til jer, arbejdere, bønder og intellektuelle, til jer, kære unge venner. I disse svære dage maner jeg til sammen­hold, og jeg beder jer om også fremover at udvise klogskab og besindighed. Lad os forene alle sociali­stiske, patriotiske skabende kræfter i arbejdet for folkets vel i vor tjekkoslovakiske socialistiske repu­blik!

 

Tekst 6 | Oversigten over kildetekster | Tekst 8

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk