Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Cuban Democracy Act også kaldet Torricelli Act

Torricelli Act blev vedtaget i 1992.

 

Afsnit 1706. Sanktioner. (a) Forbud om visse transaktioner mellem USA-firmaer og Cuba […] (b) Forbud om skibe.

 

(1) Fartøjer, der giver sig af med handel. – Med virkning fra den 61. dag efter datoen for denne lovs vedtagelse må et fartøj, der anløber en havn eller et sted i Cuba for at give sig af med handel med varer eller tjenester, ikke inden for 180 dage efter afgang fra en sådan havn eller sted i Cuba laste eller losse nogen ladning på noget sted i USA, undtagen i overensstem­melse med en tilladelse udstedt af finansminis­teren.

 

(2) Skibe, der fører varer eller passagerer til el­ler fra Cuba. – Med mindre det er specielt be­myndiget af finansministeren, må et fartøj, der medfører varer eller passagerer til og fra Cuba, eller som medfører varer, i hvilke Cuba eller en cubansk statsborger har nogen andel, ikke an­løbe en havn i USA.

 

(3) Uanvendeligheden af almindelig tilladelse til skibsproviantering. – Ingen varer, som kan eksporteres i henhold til en almindelig tilla­delse beskrevet i sektion 771.9, kapitel 15, Lov om Forbundsbestemmelser, gældende fra 1. maj 1992, må eksporteres i henhold til en al­mindelig tilladelse til noget fartøj, der medfø­rer varer eller passagerer til eller fra Cuba, el­ler som medfører varer, hvori Cuba eller en cu­bansk statsborger har andel.

 

(4) Definitioner. – Som anvendt i dette under­afsnit – (A) omfatter udtrykket »fartøj« enhver art af skibe eller andre indretninger, der bruges eller kan bruges som hjælpemiddel til trans­port i vand, men omfatter ikke luftfartøjer;

 

(B) udtrykket »De Forenede Stater« omfatter territorier og besiddelser tilhørende »De Fore­nede Stater« og »De forenede Staters« territo­rialfarvande (som defineret i sektion 401 i Toldloven af 1930 (19 U. S. C. 1401)); og

 

(C) udtrykket »cubansk statsborger« betyder

en statsborger fra Cuba, som udtrykket »stats­borger« er defineret i sektion 515.302 med navnet 31, Kodeks om Forbundsanliggender, gældende fra 1. august, 1992.

 

(c) Restriktioner om pengeoverførsler til Cu­ba. – Præsidenten vil etablere strenge grænser for pengeoverførsler til Cuba af personer fra USA med det formål at finansiere cubaneres rejse til USA, for at sikre, at sådanne penge­overførsler kun afspejler de rimelige omkost­ninger, der er forbundet med sådan rejse, og ik­ke bruges af Cubas regering som middel til at opnå adgang til amerikansk valuta […]

 

Underskrevet af præsident George Bush den 23. oktober 1992.

 

Tekst 18 | Oversigten over kildetekster | Tekst 20

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk