Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Helms-Burton loven, af 12. marts 1996

Loven, der tilmed systematiserer alle tidligere love og dekreter, findes i sin fulde udstrækning på internettet (http://www.usia.gov/top).

 

Afsnit 302. Ansvar for handel med konfiske­ret ejendom, som der er gjort fordring på af amerikanske statsborgere.

(a) Civilt retsmiddel. –

 

(1) Ansvar for handel. – (A) Med mindre det på anden måde i denne sektion er tilladt, vil en­hver person, der efter slutningen af den tre-måneders periode, der begynder ved dette kapitels iværksættelsesdato, handler med ejendom, som blev konfiskeret af den cubanske regering på eller efter 1. januar 1959, være forpligtet over for enhver amerikansk statsborger, som ejer fordringen på en sådan ejendom, til kon­tant erstatning med et beløb, der svarer til en sum af –

 

[…]

 

(3) Forøget forpligtelse. – (A) Enhver person, som handler med konfiskeret ejendom, for hvilken der er pådraget forpligtelse i henhold til stykke (1), skal, hvis en statsborger i USA ejer en fordring med hensyn til den ejendom, der var bekræftet af Forligskommissionen for Udenlandske Fordringer i henhold til kapitel V i Forligsloven af 1949 om Internationale For­dringer, være forpligtet til erstatning beregnet i overensstemmelse med underparagraf (C)

 

[…]

 

Afsnit 401. Udelukkelse fra De Forenede Sta­ter af udlændinge, som har konfiskeret ejen­dom tilhørende statsborgere i USA, eller som handler med sådan ejendom.

(a) Grunde til udelukkelse. – Udenrigsminis-
teren skal nægte visum til, og justitsministeren skal udvise fra USA enhver udlænding, som udenrigsministeren bestemmer som en person, som efter datoen for vedtagelse af denne lov

 

(1) har konfiskeret eller har dirigeret eller tilset konfiskation af en ejendom, hvortil en fordring ejes af en amerikansk statsborger, eller tilven­der sig eller har tilvendt sig for personlig vin­ding konfiskeret ejendom, hvortil en fordring ejes af en amerikansk statsborger;

 

(2) handler med konfiskeret ejendom, hvortil en fordring ejes af en amerikansk statsborger;

 

(3) er bestyrelsesmedlem, mandant eller aktio­nær med aktiemajoritet i et selskab, som har været involveret i konfiskation af ejendom, el­ler som handler med konfiskeret ejendom, hvortil en fordring ejes af en amerikansk stats­borger; eller

 

(4) er ægtefælle, umyndigt barn, eller repræ­sentant for en person, der skal udelukkes i hen­hold til stykke (1), (2) eller (3).

 

Tekst 19 | Oversigten over kildetekster | Tekst 21

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk