Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Irland – fra påskeoprør til påskeaftale, 1. udgave
//
Tekst 4 (1. udg.)/Tekst 11 (2. udg.)

Tekst 4 (1. udg.)/Tekst 11 (2. udg.): Poblacht na eireann

Den følgende tekst er den provisoriske regerings proklamation, som blev udsendt til hele verden om etableringen af en fri, selvstændig irsk republik. Det var håbet at få støtte fra andre frie nationer i hele verden, dog mest rettet mod offentligheden i USA. Teksten findes i dag på en kobberplade i forhallen til Dublins hovedpostkontor (General Post Office, GPO).

 

IRSKE MÆND OG KVINDER: I Guds og de døde generationer navne, hvorfra landet har fået sine gamle nationalitetstraditioner, sammenkalder Irland, gennem os, sine børn omkring sit flag, og kæmper for sin frihed.

Efter at irske mænd er blevet organiseret og trænet gennem den hemmelige revolutionære organisation, The Irish Republican Brotherhood (det irske republikanske broderskab) og gennem de legale militærorganisationer, The Irish Volunteers (de irske frivillige) og The Irish Citizen Army, efter tålmodigt at have perfektioneret disciplinen, efter beslutsomt at have ventet på det rette øjeblik til at vise kortene griber Irland nu dette tidspunkt, med støtte fra sine børn i eksil i Amerika og tapre allierede i Europa, men først og fremmest i tillid til sin egen styrke, til at slå til i sikker forvisning om sejr.

Vi kundgør det irske folks ret til at besidde Irland og retten til at herske over irske skæbner, til at være suveræn og urørlig. Et udenlandsk folk og regering har længe bemægtiget sig denne ret, men det kan ikke afskaffe denne ret, ej heller kan det nogensinde blive afskaffet, med mindre det irske folk udslettes. I hver en generation har det irske folk hævdet deres ret til national frihed og suverænitet. Seks gange i de sidste 300 år har hævdet denne ret med våben i hånd. På trods af verden omkring os hævder vi atter denne ret med våben i hånd og  proklamerer hermed den Irske Republik som en suveræn, selvstændig stat, og vi vier vort liv og vore våbenfællers liv til at sikre dens frihed, velfærd og dens ophøjelse blandt alle andre nationer.

Den Irske Republik er berettiget til og gør hermed krav på alle irske mænds og kvinders troskab. Republikken garanterer for religions- og borgerfrihed, lige rettigheder og lige muligheder for alle dens borgere og kundgør sin målbevidsthed i stræben efter lykke og fremgang for hele nationen og alle dens parter ved at værne lige højt om alle nationens børn og glemme de forskelle, som en fremmed regering omhyggeligt har fostret, og som tidligere har adskilt en minoritet fra majoriteten.

Indtil vort militær har skabt det rette tidspunkt til etablering af en permanent nationalforsamling, der er repræsentativ for hele Irlands folk og valgt af alle Irlands stemmeberettigede mænd og kvinder, vil den provisoriske regering, der hermed konstitueres, forvalte republikkens civile og militære anliggender for folket.

Vi overdrager den Irske Republiks sag til den højeste Gud, hvis velsignelse vi påkalder over vort militær, og vi beder til, at ingen, der tjener den sag vil vanære den med fejhed, umenneskelighed eller plyndring.

I denne for den irske nations store øjeblik må landet gennem sin tapperhed og disciplin og gennem sine børns beredvillighed til at ofre sig for almenvellet, vise sig værdig til det ophøjede skæbne, som det er kaldet til.

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave

1. udgave: Tekst 3 | Oversigten over kildetekster | Tekst 5

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk