Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Holocaust
//
Tekst 52

Rapport fra Odilo Globocnik om den finansielle udplyndring af jøderne under Aktion Rheinhardt, december 1943

SS-Obergruppenführer og generalløjtnant i politiet, Odilo Globocnik, var fra 9. november 1939 SS- og Polizeiführer i Generalguvernementet. Odilo Globocnik fik til opgave at lede Aktion Rheinhardt, som bestod i at myrde de polske jøder. Det skete primært i udryddelseslejrene: Belzec, Sobibor og Treblinka.

 

I.) Alle de tilfaldne værdier fra denne aktion blev centralt registreret i en administration, som jeg oprettede, derefter klassificeret og bogført. Registreringen dækkede hele Generel Gouvernementet. Personalet var fra SS - Økonomi og Administrative Hovedkontor.

 

Brugen og afviklingen af værdierne blev gennemført i overensstemmelse med grundlinjerne fra Reichsführer-SS. Refereret under aktionen i instruktioner af 26. september 1943 og 9. december 1943 og overladt til SS - Økonomi og Forvaltnings Hovedkontor til ekspedition ved Rigsautoriteterne.

 

De af mig indsamlede værdier blev løbende overgivet til SS - Økonomi og Forvaltnings Hovedkontor mod kvittering, og de videresendte værdierne til Rigsbanken, Rigets finansministerium, tekstil virksomheder etc.

 

Efter ordre fra Reichsführer-SS kunne der til forsyning af etniske tyskere tages det nødvendige; for SS har Reichführer-SS forbudt al anvendelse.

 

Det besynderlige ved denne afregning er, at der ikke på forhånd var givet en bunden indtægt, da samlingen af værdierne skete efter ordre og kun anstændigheden og properheden, så vel som overvågningen af de hertil indsatte SS mænd, kunne sikre en fuldstændig aflevering.

 

Det der blev registreret og indsamlet var, og det der blev akkumuleret under Aktion Rheinhardt, er under stor nøjagtighed og uden fejl blevet afregnet og afleveret.

 

En forundersøgelse indtil 1.4.1943, af SS Obersturmbannführer Vogt fra SS – Økonomi og Forvaltnings Hovedkontor, er allerede gennemført og viste den skønneste orden. For det resterende må der gennemføres endnu en forundersøgelse.

 

På baggrund af en aftale med Rigets Finansministerium er den forundersøgelse endelig, registre og dokumenter vil blive destrueret i overensstemmelse med hemmeligholdelsesforskrifterne, udenom rigsrevisionens kontor.    

 

II.) De afregnede værdier var sammensat af:

 

1.)    V æ r d i e r  i R e i c h s m a r k  o g  Z l o t y.

Fra denne indkomst blev de fulde udgifter, transport regninger, gebyrer etc., dækket for aktionen. Den uden sammenligning største del blev stillet til rådighed for SS økonomen i Generalgouvernementet, og de værdier i Reichsmark som stammede fra aktion Rheinhardt blev godskrevet og overgivet til Rigsbanken.

 

En mindre del blev anvendt til kreditbrug for forskellige økonomiske virksomheder af hensyn til fremmed valuta, og derefter godskrevet SS – Økonomi og Forvaltnings Hovedkontor.

 

Derudover blev der dækket for overpriser ved trængende materielle anskaffelser. Alle disse hændelser er udført med tilladelse fra SS – Økonomi og Forvaltnings Hovedkontor. En yderligere sum blev løbende tilført til KZ, for at kunne foretage udbygninger, at udvide virksomhederne og købe de nødvendige landbrugsmaskiner etc. Herover blev der nøje bogført, jeg godkendte købene og disse bilag vil være en del af den endelige afregning. Bogføringen blev udført af forvaltningslederen af KZ, og var adskilt fra min forvaltning, da KZ-Forvaltningen var uafhængig af SS - garnison Lublin efter instruks fra SS – Økonomi og Forvaltnings Hovedkontor. For disse opgaver må der komme en godtgørelse til aktion Rheinhardt fra tjenestesteder som overtager driften. 

   

2.) F r e m m e d  v a l u t a   i sedler eller mønter indsamlet, sorteret og ligeledes gennem SS – Økonomi og Forvaltnings Hovedkontor overgivet til Rigsbanken.

3.) J u v e l e r, smukkegenstande, ure og deslige blev sorteret efter værdi og afleveret til SS – Økonomi og Forvaltnings Hovedkontor. Under deres anvisning blev ure der ikke var lavet af ædelmetal givet til tropperne, reparerede briller blev stillet til rådighed for de sårede, så vel som værdiløse brugsgenstande hovedsagligt blev givet hærens tjenestesteder for at dække trængende behov. De overensstemmende overtagelsespapirer er tilgængelige.

 

4.) T e k s t i l e r, beklædningsstykker, undertøj, sengefjer og pjalter indsamlet og sorteret efter kvalitet. De sorterede genstande måtte gennemsøges for skjulte værdier og derefter desinficeres.

Over 1900 godsvogne blev efter anvisning fra SS – Økonomi og Forvaltnings Hovedkontor stillet til rådighed på, af Rigsøkonomiministeriet, angivne steder.  Af disse dele blev ikke kun fremmede arbejdere beklædt, men en stor andel blev genanvendt til fremstilling af nyt stof. Man er ikke bekendtgjort med sygdomstilfælde, selvom beklædningsstykkerne ofte stammede fra plettyfus ramte, derfor er desinfektionen tilstrækkelig.

 

De bedste beklædningsdele blev frasorteret og brugt til at forsyne etniske tyskere efter ordrer fra Reichsführer – SS. Sko blev sorteret efter brugbarhed og enten givet til etniske tyskere, til KZ til forsyning af fanger eller også sprættet op og genanvendt til træsko til fangeuniformerne.

 

5.) E n k e l t v æ r d i e r af speciel art, som frimærker, mønter og des lige blev sorteret og afleveret til SS – Økonomi og Forvaltnings Hovedkontor, værdiløst stads blev destrueret.

 

6.) Af øvrige ting som blev indsamlet, som sæbe, vaskemidler, service, og des lige blev anvendt i jødelejrene, glas, gamle jerngenstande osv. blev overgivet til genanvendelsesstederne til forarbejdning.

 

7.)Den på transporterne medbragte mad blev brugt til forsyninger i jødelejrene.

 

8.) Værdifulde indretningsgenstande og indbo blev istandsat og blev hovedsagligt givet til de etniske tyske tilflyttere. Men også tyske tjeneste- og værnemagtstjenestesteder fik indretningsgenstande på lånebasis mod kvittering.

 

Mindre værdifulde varer blev enten destrueret eller givet som præmie til lokalbefolkningen ved gode høstresultater.

 

Der blev fra genstande, der ikke mere var anvendelige, frataget dele som f.eks. låse, beslag og den slags, så de kunne genbruges.

 

Listerne over de ting der blev udlånt blev på månedsbasis er overgivet til SS – Økonomi og Forvaltnings Hovedkontor.

 

Efter Reichsführer-SS ordrer af 22.9 blev det totalt tilsamlede [Gesamtanfall] lukket, omsat til værdier, og videregivet, så der knap er nogen mængde tilbage.

 

Tilbage er stadig inventar som var nødvendige for aktionen, så som barakker, opstillede lejre, hestekøretøjer og des lige, som blev købt med midler fra aktionen. Disse er beslaglagt, og der må tages beslutning om hvilken anvendelse de kan få. 

 

Den samlede værdi af objekterne er tydeligt opgjort på den vedhæftede opstilling til 180.000.000 Reichsmark. I den forbindelse er der brugt antagede minimum værdier, således at den samlede værdi nok udgør det dobbelte, undtaget fra værdiberegningen er genstande der var mangelfulde, som tekstiler, hvoraf alene 1900 godsvogne er tilført den tyske industri.

 

                                                                                       Globocnik

                                                                 SS-Gruppenführer og generalløjtnant i politiet   


   

 

Æ d e l m e t a l l e r

 

 

 

 

 

 

 

236

 

Guldbarrer

=

2,909.68

Kg a RM

2.800.—

=

RM 8,147,104.—

2143

"

Sølvbarrer

=

18,733.69

"

40.—

=

"  749.347.60.—

 

"

Platin

=

15.44

"

5.000,—

=

"          77.200.—  

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 8,973.651.60

                     

F r e m m e d v a l u t a  i  s e d l e r

 

 

 

 

 

USA Dollar

1,081,521.40

 à

RM

2.50

RM

2,703,803.50

Engl. Pund

15,646.11

 

"

9.30

"

145.512.80

Palæst. Pund

4.922.50

 

"

9.30

"

45.779.25

Canad. Dollar

8.966.25

 

"

2.50

"

22.415.62

Rubler

2,454,278.35

 

"

—.10

"

245.427.84

Franske Frs.

1,468,486.35

 

"

—.05

"

73.424.31

Scweiz. Frs.

119,302.33

 

"

5.80

"

691.953.51

Lire

6.465.08

 

"

—.10

"

646.50

Prot. Kr.

1,745.601.50

 

"

—.10

"

174.560.15

Tyrk. Pund

39.50

 

"

1.90

"

75.05

Belga

12.449.25

 

"

—.40

"

4979.70

Lei

55.975.54

 

"

—.02

"

1.119.51

Sydafr. £

119.½

 

"

4.40

"

.525.80

Holl. Gylden

133.986.95

 

"

1.33

"

178.202.64

Leva

5,995.421.—

 

"

—.01

"

59.954.21

Austral. £

55.—

 

"

2.50

"

137.50

Dinarer

435.641.—

 

"

—.05

"

21.782.05

Karbowanetz

164.169.—

 

"

—.10

"

16.416.90

Pengö

28.392.50

 

"

—.60

"

17.035.50

Slov. Kroner

103.538.35

 

"

—.10

"

10.353.84

Drachmer

4,875.419.70

 

"

—.02

"

97.508.29

Sven. Kroner

4.377.—

 

"

—.60

"

2.626.20

Nork. Kroner

775.—

 

"

—.60

"

465.—

Argen. Pesos

977.55

 

"

1.—

"

977.55

Pesetas

1.471.—

 

"

2.40

"

3.530.40

Fin. Mark

1.140.—

 

"

—.05

"

57.—

Dan. Kroner

1.270—

 

"

—.52

"

660.40

Bras. Milreis

63.—

 

"

—.09

"

5.67

Ægyp. Pund

20.—

 

"

4.40

"

88.—

Litas

175.—

 

"

—.10

"

17.50

Yen (Jap.)

4.—

 

"

—.50

"

2.—

Lats

20.—

 

"

—.10

"

2.—

Paraguay Pesos

12.—

 

"

—.60

"

7.20

Cuba Pesos

57.—

 

"

—.60

"

28.20

Uruguay Pesos

1.—

 

"

—.60

"

—.60

Bolovia Pesos

4.50

 

"

—.60

"

2.70

Mexica. Pesos

3.—

à

RM

—.50

RM

1.50

Alb. Frs.

195.44

 

"

—.10

"

19.54

Rhodesiske pund

8.—

 

"

4.—

"

32.—

New Zealand. Pund

—,10,—

 

"

4.—

"

2.—

Alger. Frs.

30.—

 

"

—.10

"

3.—

Lux. Fr.

40.—

 

"

—.50

"

20.—

Java Gylden

10.—

 

"

1.30

"

13.—

Danz. Gylden

1.038.—

 

"

1.—

"

1.038.—

Columb. Pesos

1.—

 

"

—.60

"

—.60

Mozambique Esc.

1.—

 

"

—.60

"

—.60

Manchuriske Cent

15.—

 

"

—.50

"

7.50

Kina dollar

1.—

 

"

1.50

"

1.5

 

 

 

 

 

 

RM 4,521,224,10

 

 

F r e m m e d v a l u t a  i  m ø n t e r

 

 

 

USA Dollar

249.771.50

 à

RM

4.20

RM

1,049.040.30

Engl. Pund

610.—

 

"

20.40

"

12.444.—

Rubler

198.053.—

 

"

2.15

"

425.813.95

Østrig. Kroner

73.230.—

 

"

—.85

"

62.245.—

Franske Frs.

38.870.—

 

"

1.62

"

62.969.40

Reichsmark

23.485.—

 

"

1.—

"

23.485.—

Port.Reis

20.000— 200 Esc

 

"

1.—

 

200.—

Schweiz. Frs.

6.970.—

 

"

16.50

(f.20Frs)

23.001.—

Dukater

6.614

 

"

10.—

RM

66.140.—

Lire

3.740

 

"

—.50

"

1.870.—

Aust. Skilling

2.925.—

 

"

2:3

"

1.950.—

Tyrk. Pund

417.75

 

"

3.50

"

1.462.12

Belga

1.740.—

 

"

—.50

"

870.—

Lewa

30.—

 

"

—.50

"

20.50

Lei

1.177.50

 

"

—.50

"

588.75

Sydafr. £

4.—

 

"

20.40

"

81.60

Holl. Gylden

905.—

 

"

17.—

(f.10 fl)

1.538.50

Austral. Pund

7.—

 

"

20.40

RM

142.80

Dinarer

41.—

 

"

—.50

"

20.50

Svensk. Kroner

30.—

 

"

11.20

(f.10 Kr)

33.60

Norsk. Kroner

55.—

 

"

11.20

(f. 10 Kr)

61.60

Pesetas

50.—

 

"

1.50

"

75.—

Finn.Mk.

80.—

 

"

1.—

"

80.—

Zloty

2.060—

 

"

—.50

"

1.030.—

Dan. Kr.

360.—

 

"

11.20—

(f.10 Kr)

403.20

Tjek. Dukater

17.—

 

"

10.—

"

170.—

Yen

2.—

 

"

—.50

"

1.—

Cuban. Pesos

10.—

 

"

4.20

"

42.—

Mex. Pesos

111.50

à

RM

4.20

"

468.—

Alb. Frs.

20.—

 

"

—.50

"

10.—

Jugosl. Dukater

1.—

 

"

5.—

"

5.—

Tunes. Frs.

180.—

 

"

1.62

"

291.60

Peru Libre

1.—

 

"

1.—

"

1.—

Chile Dollar

1.—

 

"

4.20

"

4.20

 

 

 

 

 

 

1,736.554.12

   

J u v e l e r  o g  ø v r i g e  v æ r d i e r:

I Gennemsnit

 

 

 

 

à RM

RM

15.883

Styk

Ringe af guld m. brillianter og diam.

1.500.—

23,824.500.—

9.019

"

Guld damearmbåndsure

250.—

2,254.750.—

3.681

"

Guld herre lommeure

500.—

1,840.500.—

353

"

Armbånd med brillianter og diam.

3.500.—

1,232.000.—

1.716

Par

Øreringe af guld med brillianter og diam.

250.—

429.000.—

2.497

Styk

Brocher    "    "           "         "                   "

2.000.—

4,994.000.—

130

"

Enkelte store brillianter

1.000.—

130.000.—

2511.37

Karat

Enkelt stk. brillianter

100.—

251.137.—

13.458.62

"

 "            "      diamanter

50.—

672.931.—

291

Styk

Emblemer/nåle m. brillianter

100.—

29.100.—

660

"

Herrearmbånds ure af guld

100.—

66.000.—

458

"

Damevedhængsure med brillianter

500.—

229.000.—

273

"

Dame platin brilliant ure

1.200.—

327.600.—

349

"

Dame vedhængsure af guld

250.—

87.250—

[sideskift]

 

 

 

 

 

 

 

 

I Gennemsnit

 

 

 

 

à RM

RM

 

 

Overført

 

36,367.768.—

362

Styk

Dame guldure med brill. og diam.

600.—

217.200.—

27

"

Armringe med brill. og diam.

250.—

6.750.—

40

"

Guldbrocher

350.—

14.000.—

18

"

Manchetknapper med brillianter

150.—

2.700—

114.20

Kg.

Perler

 

6,000.000.—

63

Styk

Brillian Platin ur huse

1.000.—

63.000.—

4

"

Dame platin ure.

300.—

1.200.—

5

"

Herre lommeure med brillianter

600.—

3.000.—

4

"

Halskæder med brill. Og diam.

1.500.—

6.000.—

8

"

Dameringsure  m. perler

150.—

1.200.—

4

"

Dame vedhængsure  m. perler

200.—

800.—

18

"

Guld fyldepenne

20.—

360.—

5

"

drejeblyanter af guld

15.—

75.—

1

"

Cigaretetui af guld

400.—

400.—

60.125

"

Ure af forsk. art

10.—

611.250.—

7.80

Kg.

Koraller

 

600.—

3

Styk

Pudderdåser af guld

50.—

150.—

103.614

"

Ure der mangler reparation

2.—

207.228.—

29.391

"

Briller

3.—

88.173.—

350

"

Barber skrabere

2.—

700.—

800

"

Lommeknive

1.—

800.—

3.240

"

Pungepunge

1.50

4.860.—

1.315

"

Tegnebøger

2.50

3.287.50

1.500

"

Sakse

—.50

750.—

230

"

Lommelygter

—.50

115.—

6.943

"

Vækkeure der skal repareres

1.—

6.943.—

2.343

"

Vækkeure der virker

4.—

9.372.—

627

"

Solbriller

—.50

313.50

41

"

Sølv cigaretdåser

15.—

615.—

230

"

Feber termometre

3.—

690.—

 

 

 

 

43,662.450.00

 

T e k s t i l e r

 

 

1901 godsvogne med beklædning, undertøj, senge fjer

 

 

           og pjalter i gennemsnitlig værdi 

RM

26,000.000.—

På lager -  gennemsnitlig værdi

"

20,000.000.—

 

 

46,000.000.—

 

O v e r o r d n e t  S a m m e n f a t n i n g:

Afleverede pengemidler ZL- og RM-sedler

RM

73,852.080.74

Ædelmetaller

"

8,973.651.60

Fremmed valuta i sedler

"

4,521.224.13

Fremmed valuta i mønter

"

1,736.554.12

Juveler og andre værdier

"

42,662.450.—

Tekstiler

"

46.000.000.—

 

RM

178,745.960.59

 

 

underskrev. R z e p a                                           underkrev. W i p p e r n

SS-Oberstscharführer                                            SS-Sturmbannführer

Og kasserer                                                        og leder af forvaltningen

                                            Globocnik

 

 

Guld-, sølv- og platinbarrer er lavet af omsmeltet metal, som er udtrukket fra de myrdedes munde. F.eks. guldtænder.

 

Kilder: Nürnberg doc. 4024-PS og Sources on the Holocaust.

 

Tekst 51 | Oversigten over kildetekster | Tekst 53

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk