Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Forår i Prag
//
Tekst 6

En tvingende nødvendig anmodning til Bresjnev

Teksten er den fulde ordlyd af det brev, en gruppe pro-sovjetiske tjekkoslovakiske top­kommunister i 1968 (- før den 20. august) sendte til den daværende leder af det sovjetiske kommunistparti Leonid Bresjnev.

 

Højtærede Leonid Iljitj,
Med bevidstheden om at have det fulde ansvar for vor beslutning, vil vi appellere til Dem med den følgende meddelelse.
Den grundlæggende rigtige demokratiske proces siden januar, korrektionen af fortidens fejl og ska­vanker og den overordnede politiske styring af samfundet har gradvist unddraget sig Partiets Centralkomités kontrol.
Pressen, radioen og fjernsynet, som reelt er i hæn­derne på højreorienterede kræfter, har påvirket den offentlige mening i en sådan grad, at elementer, der er fjendtlige mod Par­tiet, er begyndt at tage del i landets politi­ske liv uden nogen modstand fra offent­ligheden.
Disse elementer oppisker en bølge af nationa­lisme og chauvinisme og fremprovo­kerer en anti-kom­munistisk og anti-sovjetisk psykose.
Vort kollektiv - partiets ledelse - har begået en række fejltagelser. Vi har ikke i tilstrækkelig grad forsvaret eller udmøntet de marxistiske-leninistiske normer for partiarbejde og først og fremmest principperne for demokratisk cen­tra­lisme. Partiets ledelse er ikke længere i stand til at forsvare sig selv mod angreb på socialismen, og den er ude af stand til at organisere både ideologisk og politisk mod­stand mod de højreorienterede kræfter. Selve eksi­stensen af socialismen i vort land er i fare.
I øjeblikket er alle politiske instrumenter og stats­magtens instrumenter lammede i udtalt grad. De højreorienterede kræfter har skabt grobund for et kontrarevolutionært kup.
Under disse prøvelser henvender vi os til Dem, sov­jetiske kommunister, ledende repræ­sentanter for Sovjetunionens Kommunistparti, med en anmod­ning om, at De giver støtte og hjælp med alle de midler, De råder over. Kun med Deres hjælp kan Den Socialistiske Tjek­ko­slovakiske Republik slippe for den over­hæng­ende fare for en kontrarevolution.
Vi er på det rene med, at dette endelige skridt for at bevare socialismen i Den Socialistiske Tjekko­slova­kiske Republik ikke vil være let hverken for Det Kommunistiske Parti i Sov­jet­unionen eller for den sovjetiske regering. Derfor vil vi kæmpe af al vor kraft og med alle midler. Men hvis vor styrke og vore evner bliver opbrugt eller ikke er tilstrækkelige til at skaffe positive resultater, så skal vor med­delelse forstås som en tvingende nødvendig anmodning og bøn om Deres intervention og overordnede assi­stance.
I forbindelse med den komplekse og farlige situ­ation i vort land anmoder vi Dem om at behandle vor meddelelse med den yderste fortrolighed, og af den grund skriver vi til Dem personligt og på rus­sisk.

Underskrevet Alois Indra, Drahomir Kolder, Antonin Kapek, Oldrich Svestka og Vasil Bilak.

 

Tekst 5 | Oversigten over kildetekster | Tekst 7

 

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk