Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Enhedsdekretet 19. april 1937

Med enhedsdekretet blev ensretningen total. Alle andre partier end enhedspartiet blev forbudt og Franco fik inddæmmet trusler fra falangisterne og carlisterne. Franco blev nu også partichef og han alene var ansvarlig overfor Gud.

 

Uddrag af Maria Carmen García-Nieto & Javiar M. Donézar: Bases documentales de la Españia contemporánea, vol. X. Guadiana, Madrid, 1974.

 

En kraftig regeringshandling, udført af Den nye spanske Stat, der er opstået under tegnet for Fæd­relandets storhed og enhed, fordrer at alle Spa­niens individuelle og kollektive handlinger under­kastes dens fælles skæbne.

Denne sandhed, der forstås klart af det spanske folks sunde fornuft, er uforenelig med politiske or­ganisationers og partiers kævl, der omend de alle kæmper ædelt for bedre at kunne tjene Spanien, ødsler deres bedste kræfter i kamp for deres sær­lige stils dominans, eller hvad værre er, for person­spørgsmål, der foranlediger småstridigheder inden for organisationerne, hvorved de genopliver de gamle politiske intriger og sætter sammenslutnin­gen af kræfter, der bevæges af de reneste idealer i en tilstand af opløsning.

Da krigen nu befinder sig på et meget fremskre­dent stade og sejrens Øjeblik er nær, presser fuld­førelsen af fredens værk sig på ved i Den nye Stat at give vor nationale revolutions tanke og egenart form. Forenede af fælles tanke og disciplin skal alle spaniere finde deres plads i det storslåede værk.

Denne sammenslutning, som jeg kræver i Spa­niens navn og i alle heltes og martyrers navn, der faldt for Spanien, over for hvilke vi altid vil være tro­faste, denne sammenslutning betyder ikke et kon­glomerat af forskellige kræfter, ej heller en blot og bar samlingsregering eller en forbigående union. For at udføre den afgørende og effektivt må man undgå at skabe et kunstigt parti, fordi det tværtom er nødvendigt at opsamle iveren i enhver indsats og samle den i een eneste national enhed, et binde­led mellem stat og samfund, en garanti for politisk kontinuitet og en livlig folkelig tilslutning til staten.

Man må have i sinde, at bortset fra yderst værdi­fulde kollektive og individuelle bidrag fra patrio­ter, der lige fra første færd frivilligt kæmpede i den spanske hærs uniform, har Falange Española og Requetes været de sande eksponenter for ånden i den nationale rejsning, der indledtes af vor ærerige hær d. 17. juli.

Ligesom i andre lande med et totalitært styre skal de traditionelle kræfter nu inkor-poreres i de nye kræfter. Falange Española bidrog med sine ungdommelige masser, med sin moderne propa­ganda, med en heroisk og politisk stil, der svarer til den nye tid og et løfte om spansk fuldkommen­hed. Requetes bidrog tillige med sin krigerske im­puls, som er et helligt skatkammer for den spanske tradition, bevaret stædigt gennem tiderne, med sin katolske ånd, der var et grundelement i vores na­tionalitet, og hvis evige moral- og retsprincipper fortsat skal virke inspirerende.

 

[…]

 

Når således disse to store nationale kræfters dy­der er sammensmeltede, stiller de sig direkte og solidariske til rådighed i statens tjeneste. Dens program udgøres af Falange Españolas 26 punkter[1]; man bør mærke sig, at eftersom den bevægelse, som vi anfører, er mere end bare et program, vil det ikke være noget statisk eller stift, men det vil i hvert enkelt tilfælde være underkastet det revolu­tions- og forbedringsarbejde, som virkeligheden måtte kræve.

Jeg bestemmer hermed.

Artikel 1. Falange Española og Requetés[2], med deres nuværende styrker, sluttes under min ledelse sammen i een eneste politisk enhed af national ka­rakter, som for øjeblikket skal hedde Falange Española Tradicionalista y de las JONS.

 

[…]

 

Alle øvrige politiske organisationer og partier opløses.

 

Artikel 2. De ledende organer i den nye poli-tiske nationale enhed skal være statschefen, et politisk sekretariat eller junta samt et nationalt råd.

Det er det politiske sekretariats eller jun-taens opgave at etablere enhedens indre opbygning med henblik på dens vigtigste formål, den skal assistere statschefen i forberedelsen af en organisk og funk­tionel statsstruktur og i alle sager deltage i rege­ringsarbejdet.

Halvdelen af dets medlemmer, med hvilke det skal begynde sit hverv, vil blive udpeget af stats­chefen, og den anden halvdel vil blive udpeget af Nationalrådet.

Nationalrådet skal underrettes om de større na­tionale problemer, som statschefen måtte forelæg­ge det, på en måde, som vil blive fastlagt i tillægs­bestemmelser.

 

[…]

 

Artikel 3. Falange Española og Requetés vil bli­ve sammensluttet i en Nationalmilits. Med beva­relse af deres emblemer og ydre gradstegn. Alle øvrige militser, der har vundet hæder i krigen, skal også tilsluttes Nationalmilitsen.

Nationalmilitsen skal være hærens hjælpetrop­per.

Statschefen er militær øverstkomman-derende. Den direkte leder skal være en general for hæren sammen med to næst-kommanderende, der skal udgå fra hen-holdsvis Falange Española og Re­guetés.

 

 

[…]

 

Givet i Salamanca den 19. april 1937. Francisco Franco.

 

 

[1] Oprindelig havde Falangens program fra 1934 haft et punkt mere, som lød: »Vi vil bestræbe os på at sejr i kampen udelukkende med de styrker, der står under vores disciplin. Vi vil forhandle meget lidt. Kun i den endelige anstrengelse for at erobre staten vil lederen foranledige det nødvendige samarbejde, men kun for så vidt vores overherredømme er sikret«. (Her citeret efter Actahæftet, s. 48). Dette punkt blev naturligvis fjernet fra det nye enhedspartis programerklæring.

[2] Den carlistiske milits.

 

Tekst 23 | Oversigten over kildetekster | Tekst 25 (I bogen)

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk