Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Artikel fra Isvestija, august 1936

Isvestija  var det officielle organ (dagblad) for den sovjettiske regering.

 

Bragt i Berlingske Tidende 24. oktober 1936.

 

MOSKVA, LØRDAG. RB.

I en ledende Artikel betegner »Isvestija« Ambassadør Maiskys Erklæring i Gaar i Londonkomiteen som en di­rekte og klar Konklusion af lkke-Indblandings-Overens­komstens 2 Maaneders Eksistens og London-komiteens 6 Ugers.

Efter en længere polemisk Omtale af Komiteens Ar­bejde siger Bladet:              ­

Betydningen af Erklæringen om, at Sov-jetregeringen ikke længere kan bære Ansvaret for en Situation, der er aabenlyst uretfærdig overfor den spanske Regering og det spanske Folk, forøges ved Sovjet-Fredspolitikkens hele Prestige og Sovjetregeringens talrige Forsøg paa at tvinge Komiteen til at træffe Foran-staltninger til Anvendelse af Overenskomsten. Derfor vil Sovjetregeringens Ord om, at den ikke kan anse sig bundet ved Overenskomsten i større Omfang, end det behager de øvrige Deltagere, blive hilst med Glæde af alle dem, for hvem Kampen for Freden ikke er et tomt Ord eller en Facade, der dækker Beredvillighed til at kapitulere overfor Angreb.

Sovjeterklæringen viser, at der kun er 2 Udveje ud af den skabte Situation: enten at give Overenskomsten øjeblikkelig, faktisk Virksomhed eller at tilbagegive den spanske Regering dens naturlige Ret til at købe Vaa-ben, hvor den ønsker det. Sovjetunionen har fastslaaet sin Stilling i absolut klar Form. Afgørelsen i dette Spørgs­maal afhænger nu af de andre Deltagere i Overenskom­sten.

 

Tekst 15 | Oversigten over kildetekster | Tekst 17

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk