Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Nyon -overenskomsten (september 1937)

Under borgerkrigen indgik England og Italien en aftale vedrørende Middelhavet. Aftalen, som blev indgået 2. januar 1937, skulle sikre at de to lande ikke stødte sammen i Middelhavet. Specielt var den spanske borgerkrig en anstødssten, da Italien åbenlyst støttede Franco. Aftalen var for så vidt en forlængelse af ikke-interventionsaftalen. Først da engelske vitale interesser blev truet så den engelske regering sig nødsaget til en strammere linie. Det udmyntede sig i Nyon-overenskomsten. Appeasement politikken havde altså en grænse.

 

Nyon-Overenskomsten om sejlads på Middelhavet mellem Storbritannien, Bul-garien, Ægypten, Frankrig, Græken­land, Rumænien, Tyrkiet, U. S. S. R. og Jugo-slavien, underskrevet i Nyon 14. sept. 1937.

 

Såsom der på grund af den spanske konflikt gentagne gange er blevet rettet angreb i Middelhavet af undervandsbåde imod han­delsskibe, der ikke tilhører nogen af de stri-dende spanske parter, og såsom det er blevet nødvendigt at træffe kollektive forholds­regler imod handlinger af sørøveragtig karakter begået af under­vandsbåde, enedes de af deres respektive regeringer hertil bemyndigede underskrivere på en konference i Nyon mellem 9. og 14. september – uden på nogen måde at indrømme nogen af parterne i den spanske konflikt rettigheder som krigsførende eller give dem ret til at gribe ind over for handelsskibe i rum sø, selv om lovene for krigsførelse til søs bliver overholdt, og uden at tage stilling til nogen af de deltagende magters ret til at foretage sig sådanne handlinger, som kan være egnede til at beskytte deres handelsskibe mod enhver art af indgriben i rum sø, eller til muligheden for yderligere kollektive forholdsregler, som man senere måtte træffe – om følgende bestemmelser, som straks skal træde i kraft:

  1. De deltagende magter vil instruere deres søstridskræfter om at gribe til handling i overensstemmelse med følgende para­graf 2 og 3 for at beskytte alle handelsskibe, der ikke tilhø­rer nogen af de stridende parter i Spanien.

  2. Enhver undervandsbåd, som angriber et skib på en måde, som er i modstrid med reglerne for international ret, – – – ­skal man gå til angreb imod og om muligt ødelægge.

  3. Instruksen, der er omtalt i den foregående paragraf, skal gæl­de enhver undervandsbåd, som påtræffes i nærheden af en position, hvor et skib, der ikke tilhører nogen af de to stridende parter i Spanien, for nylig er blevet angrebet under krænkelse af de regler, der var henvist til i foregående para­graf, og under omstændigheder, som giver gyldig grund til at tro, at under-vandsbåden var skyldig i angrebet. – – –­

 

Underskrifter

 

 

Supplement til Nyon-overenskomsten mellem de samme deltagermagter, under-skrevet i Geneve 17. september 1937.

 

  1. Nærværende traktat er et supplement til Nyon-overenskom­sten og skal betragtes som en integrerende del af denne.

  2. Nærværende traktat gælder ethvert angreb af et overfladefar­tøj eller en flyvemaskine på ethvert handelsskib i Middel­havet, der ikke tilhører nogen af de stridende parter i Spa­nien, når et sådant angreb medfører en krænkelse af de hu­manitære principper, der findes i reglerne for international ret med henblik på krigsførelse til søs. – – –

  3. Ethvert overfladefartøj, der er optaget af at beskytte han­delsskibe i overensstemmelse med Nyon-overenskomsten, og som overværer et angreb af den art, som der blev henvist til i den foregående paragraf, skal:
    1. hvis angrebet bliver fortaget af en flyvemaskine, åbne ild mod flyve-maskinen,
    2. hvis angrebet bliver foretaget af et overfladefartøj, lægge sig imellem for at gøre modstand imod det efter evne og tilkalde hjælp, hvis sådan er opnåelig og er nødvendig. – – –

 

Underskrifter

 

Tekst 14 | Oversigten over kildetekster | Tekst 16

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk