Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Sihanouks erklæring efter kuppet i 1970

Cambodia var det land i Indokina, der blev mindst berørt af krigen frem til 1970. Den cambodianske statschef, fyrst Sihanouk, førte en balancepolitik, men efterhånden voksede den interne opposition mod hans styre. Medens han var på en længere udenlandsrejse, blev han afsat ved et kup under ledelse af general Lon Nol den 18. marts 1970. Sihanouk tog ophold i Kina, hvorfra han den 23. marts udsendte følgende erklæring:

 

Min største agtelse for Hedens Majestæt Dronningen, mine respektfulde hilsner til det buddhistiske præsteskab og min kære landsmænd.

Jeg sender jer mine oprigtigste, vedvarende og mest hengivne følelser.

Den håndfuld reaktionære borgerlige elementer og prinser, som det er lykkes at klare på til de højeste positioner takket være Sangkum Reastr Niyum (: politiske parti dannet af Sihanouk i 1955) og dets præsident og dermed at skaffe sig alle slags privilegier, har ikke kun udtrykt deres „taknemlighed” ved at „afsætte” mig ulovligt. De har desuden tilsølet mig med frygtelige rygter og letkøbte anklager om, at jeg skulle have forrådt fædrelandet „for at tjene udenlandske interesser”.

Men min sorg over disse rygter og anklager er ikke lige så stor som min sorg over vort lands nuværende sørgelige skæbne. Landet hærges af en gruppe forrædere og overløbere, som egenhændigt har påtvunget nationen et diktatur (efter at have forgrebet sig på og kastet kongerigets forfatning over bord) og leder vort land lige ind i anarki og krig fremprovokeret af USA-imperialismen. Vort Khmer-rige var blevet kendt i verden som en fredelig og stabil oase. Nu er friheden, demokratiet, den relative velstand, enheden og det nationale sammenhold, som vort folk nød for ikke så længe siden, blevet ødelagt og tilintetgjort. ( … )

Lon Nol-Sisowath Sirik Matak (: cambodiansk fyrste og politiker, deltog i kuppet mod Sihanouk og beklædte derefter en række betydningsfulde ministerposter)-Cheng Heng (:Cheng Heng deltog i sin egenskab af formand for Nationalforsamlingen i kuppet mod Sihanouk. Han var 1970-72 Cambodias formelle statsoverhoved)-kliken erklærede, at jeg var en forræder”, og at jeg havde „solgt” mit land til fremmede magte, fordi jeg på den ene side ikke ville lade mit land miste sit gode rygte for klogskab og modenhed, og fordi jeg på den anden side ikke i fremtiden ville risikere ubetænksomt at provokere det socialistiske Vietnam, som USA, verdens rigeste og største militærmagt, ikke har kunnet tvinge i knæ. Min hengivenhed og loyalitet er blevet til forræderi takker være mine fjenders „gode vilje”. ( … )

Millioner af khmerer hjemme og tusindvis af khmerer i udlandet vil sikkert meget snart rejse oprørets fane mod den reaktionære Lon Nol-Sirik Matak-Cheng Heng-klike og dens herre – USA-imperialismen. De patriotiske khmerer vil styre disse forrædere og jage deres medskyldige og deres amerikanske herrer ud af vort land. Når sejren er nået, vil vore landsmænd genopbygge et nyt Cambodia, hvis magt for altid vil ligge i det fremskridtsvenlige, foretagsomme og arbejdende folks hænder. De vil overvåge, at vort fædreland får en lys fremtid med social retfærdighed, lighed og broderskab mellem alle khmerer.

Forræderiet, fejheden, rygterne og de reaktionæres afskyelige angreb har åbnet mine øjne og hårdt og brutalt gjort mig opmærksom på min utilgivelige naivitet og fejlvurdering.

 

På grund af denne fejlvurdering vil jeg afgå som statschef efter vort lands sikre sejr over sine fjender, de reaktionære undertrykkere og deres herrer –USA-imperialisterne. Og jeg skal da også give vor progressive ungdom og det arbejdende folk mulighed for helt at overtage ansvaret for den nationale opbygning i samarbejde med hele nationen.

Under de nuværende omstændigheder er mit arbejde ikke afsluttet; for jeg vil aldrig tillade de forræderiske reaktionære, som bakkes op af USA-dollarens magt og bajonetter, ustraffet at fortsætte med at trampe på landets idealer, love og grundlæggende principper.

Og det er i denne ånd, at jeg erklærer følgende:

  1. I min egenskab af lovmæssig statschef for Cambodia, en suveræn stilling, som khmer-folket enstemmigt har givet mig, opløser jeg uigenkaldeligt Lon Nol-regeringen og Parlamentets to kamre, som har forrådt sine forfatningsmæssige beføjelser og kongerigets forfatning.
  2. Jeg opfordrer alle mine landsmænd og alle udlændinge, som bor i Cambodia, til ikke at anerkende eller følge de love, forordninger, budskaber, cirkulærer, domme, alle slags beslutninger og erklæringer, som Lon Nol-Sirik Matak-Cheng Heng-kliken og dens medskyldige eller tjenere har fremsat eller vil fremsætte.
  3. Der vil blive dannet en ny national enhedsregering. Til at bistå regeringen vil der blive oprettet en provisorisk rådgivende forsamling, hvis medlemmer skal være kvalificerede repræsentanter for alle dele af khmer-samfundet…
  4. Der vil blive oprettet en national befrielseshær.
  5. Alle khmerer hjemme og i udlandet (præsteskabet og lægfolk, soldater og civile, mænd og kvinder), som elsker uafhængighedens idealer, demokratiet, neutraliteten, fremskridtet, socialismen, buddhismen og nationalismen og går ind for landets territoriale integritet med dets nuværende grænse, antiimperialisme og antikolonialisme, vil blive forenet for at danne en enhedsfront med det officielle navn ”Front Uni National du Kampuchea (FUNK) Cambodias nationale Enhedsfront. FUNK´s væsentligste opgaver er:

Et: at befri vor fædreland fra den reaktionære og pro-imperialistiske Lon Nol-Sirik Matak-Cheng Heng-klikes diktatur og undertrykkelse.

To: at kæmpe mod USA-imperialisterne, som har invaderet vort Indokina og undertrykker dets folk og sprede uretfærdighed, krig og alle slags ulykker, fjendskab og splittelse, besværligheder, kriser og elendighed blandt vore tre folk – khmererne, vietnameserne og laoterne. Og denne kamp vil blive ført side om side med de socialistiske, progressive, antiimperialistiske lande og folk – nære som fjerne og med deres fulde støtte.

Tre: at genopbygge vort land og få det til at gøre så hurtigt fremskridt som muligt efter sejren over vore fjender. Denne opgave med at genopbygge landet må gennemføres af alle os khmerer i kammeratskab, solidaritet og fuldstændig forening i den hårde kamps tid. (…)

I denne kamp opfordrer jeg de af alle mine børn (undersåtter), militære og civile, som ikke længere kan udholde forrædernes uretfærdige undertrykkelse, og som har mod og patriotisk sindelag til at befri fædrelandet, til at tilslutte sig guerillakrigen i junglen mod vore fjender.

Hvis du er bevæbnet og allerede besidder militær viden, skal jeg på et egnet tidspunkt forsyne dig med ammunition og nye våben. Hvis du endnu ikke har våben, men ønsker den militære viden, skal jeg sørge for, at du bliver sendt til FUNK´s militærskole, som er ved at blive oprettet langt fra jeres hytter og byer, for at fjenden ikke skal kunne nå eller lokalisere den.

De af mine børn (undersåtter), som bor i og omkring Europa og ønsker at tjene fædrelandet og folket ved at tilslutte sig befrielseshæren, bedes venligst besøge mig i Moskva eller Peking.

Længe leve Cambodia!

 

Tekst 4 | Oversigten over kildetekster | Tekst 6

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk