Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

W. Jaruzelskis tale, 13. december 1981 - Om indførelsen af militær undtagelsestilstand på grund af den nationale sikkerhed

Wojciech Jaruzelski (1923- ) var i 1981 blevet både hærleder og formand for partiet. Han har haft blandede motiver til skridtet med at indføre militærtilstand, og meningerne om ham er delte i dagens Polen. Nogle mener, at han frygtede en sovjetisk militær invasion, for at forhindre det der var værre. Andre mener, at han var en krigsforbryder.

Oversat fra Polsk af Jens Jørgen Nielsen.

 

Motiveret af behovet for at sikre bedre beskyttelse af statens og borgernes grundlæggende interesse for at skabe betingelser for en effektiv beskyttelse af fred, lov og orden og genoprette den forstyrrede sociale disciplin, samt af hensyn til ønsket om en velfungerende regering og statsadministration og af hensyn til landets økonomi - - har statsrådet indført militær undtagelsestilstand. Det sker i henhold til artikel 33, stk. 2 i Den Polske Folkerepubliks forfatning.

I forbindelse hermed oplyses det derfor til offentligheden, at følgende forbud vil være gældende:

 

1) Det er blevet forbudt at indkalde til og afholde forsamlinger uanset hvilken slags, optog samt demonstrationer. Det er også forbudt at tilrettelægge og gennemføre offentlige møder, kunstneriske arrangementer, underholdnings- og sportsbegivenheder uden forudgående tilladelse fra de relevante myndigheder. Undtaget herfra er religiøse samlinger, der bliver afholdt i kirker, kapeller og andre steder, der udelukkende anvendes til dette formål;

2) Det er blevet forbudt at udbrede enhver slags udgivelse, publikationer og information, ligesom det er blevet forbudt offentligt at fremføre kunstværker, samt enhver brug af printere uden forudgående samtykke fra den kompetente myndighed.

3) Arbejdstagernes ret til at organisere og gennemføre strejker og protestmanifestationer er blevet forbudt.

4) Alle borgere skal på offentlige steder bære dokumenter, der bekræfter deres identitet, det gælder også elever fra det fyldte 13. år.

5) Borgere, der opholder sig i grænseområder skal have særlig tilladelse, det gælder også borgere, der opholder sig midlertidigt i grænseområder.

6) Det er blevet forbudt at dyrke sejl- og rosport på havet og i grænseområder.

 

Hertil kommer, at under den militære undtagelsestilstand er forpligtigelsen til at forsvare den Polske Folkerepublik udvidet.

 

1) Alle der anses som værende i stand til det kan indkaldes til værnepligt. Soldater af reserven kan uanset deres bestemmelsessted til enhver tid indkaldes til aktiv militærtjeneste. […]

 

Under den militære undtagelsestilstand kan staten, hvis den skønner, at det er nødvendigt for beskyttelse af fred, lov og orden også foretage sig følgende:

 

1) Indføre restriktioner for den frie bevægelighed for beboere inden for et bestemt tidsrum og område. Staten kan indføre udgangsforbund generelt og for visse områder på afgrænsede tidspunkter. […]

3) Forbyde bestemte aktiviteter i foreninger, fagforeninger, sociale og faglige organisationer, hvis aktiviteter kan vurderes at true sikkerheden. Undtaget herfra er kirker og religiøse sammenslutninger.

4) Indføre censur af al korrespondance i landet samt kontrol af telefonsamtaler.

5) Stille krav om, at indehavere af radiotransmissionsudstyr og modtagerudstyr skal være klar til at lade lytteudstyr installere.

7) Udstede forbud mod at fotografere og optage film og tv på bestemte steder eller bestemte genstande.

8) Forbyde anvendelsen af visse emblemer og uniformer.

10) Ophæve eller begrænse den fri bevægelighed for personer og gods ad motorvej, jernbaner, fly eller skibe.

11) Begrænse grænsetrafikken for både varer og personer.

 

Under den militære undtagelsestilstand er straffeansvaret skærpet, dvs. der er skærpede straffe for overtrædelse af bestemmelserne i den militære undtagelsestilstand. Der vil også være særlige retslige procedurer i forbindelse mod overtrædelsen af undtagelsestilstanden.

Personer, der er fyldt 17 kan blive interneret i fangelejre, hvis det skønnes, at de vil foretage aktiviteter, som truer statens sikkerhed. De kan interneres, så længe undtagelsestilstanden varer. Og det er den militære øverstbefalende i amtet, som træffer beslutning om en evt. internering. […]

Det skal også gøres opmærksom på, at i tilfælde af overhængende fare for liv, helbred eller frihed (kollektivt eller individuelt) vil embedsmændene og militsen og andre militære enheder være berettiget til at bruge direkte magt for at genoprette fred, lov og orden. […]

 

Tekst 29 | Oversigten over kildetekster | Tekst 31

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk