Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Optagelse i DNSB

Følgende kilde er de papirer som ansøgere om medlemskab i Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse skal udfylde.

Ansøgning om medlemskab af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse – D.N.S.B.

 

Ved selve ansøgningen:

- erklærer ansøgeren, at han har gennemlæst de nedenfor anførte betingelser og regler, samt at han har kendskab til og accepterer D.N.S.B.s politiske program og organisatoriske opbygning.

 

B-Medlemsskabet:

- oprettes ved indsendelse af udfyldt ansøgningsskema, hvor ansøgeren forpligter sig til et kontingent på minimum Kr. 75,00 pr. kvartal. B-Medlemmet modtager bevægelsens nyhedsbrev ”Kamptegnet” og har mulighed for deltagelse i aktivt arbejde, møder, kursusvirksomhed o.lign. B-Medlemmet har ingen arbejdsmæssige forpligtelser ud over, hvad vedkommende måtte påtage sig frivilligt. Medlemmet har ingen ret til at optræde på bevægelsens vegne uden tilladelse, og bevægelse kan ikke stå inde for den pågældendes handlinger. Medlemmet påtager sig tavshedspligt vedrørende interne bevægelsesanliggender.

 

A-Medlemsskabet:

Ved ansøgning om A-Medlemskab registreres ansøgeren automatisk  som tilmeldt kadetkorpset. Indtil afprøvning af ansøgerens forhold har fundet sted, vil han være at betragte som almindelig B-medlem. Aspiranter i kadetkorpset må opfylde følgende basiskrav: længere tids tjeneste som aktivist, udmeldelse af Folkekirken eller andre trossamfund, associeret medlemskab af Den nationalsocialistiske Verdensunion, gennemført skoling med tilfredsstillende resultat, ydelse af kontingent i forhold til økonomisk formåen, livsform og optræden i overensstemmelse med nationalsocialistiske værdinormer. Ved evt. godkendelse til optagelse i kadetkorpset udfyldes særskilt ansøgningsformular. Ansøgning om A-Medlemskab giver ikke automatisk optagelse som A-Medlem, ligesom optagelse i kadetkorpset ikke garanterer A-Medlemskab. Nærmere information om dette medlemskab fåes ved henvendelse til ledelsen.

 

Støtteerklæringens gyldighed:

Ved sin underskrift anerkender ansøgeren støtteerklæringen som gyldigt juridisk dokument. Det afgivne støttetilsagn kan til enhver tid ændres eller trækkes tilbage med et varsel på 3 måneder, dog tidligst efter 12 måneder fra underskrivelsen. Såfremt ansøgeren måtte ønske sig løst fra erklæringen inden 12 måneder, skal støtteerklæringen betales op.

 

Støtteerklæringen indsendes i lukket kuvert til:

D.N.S.B. – Postboks 7916 – DK-9210 Aalborg SØ

Første kvartals kontingent sendes til samme adr. eller indsættes på postgirokonto 5 18 03 68

 

 

Ansøgningsskema for optagelse i DNSBs kadetkorps

Undertegnede ansøger herved om optagelse i D.N.S.B.s kadetkorps for aspirering til A-medlemskab af bevægelsen.

Jeg afgiver de nedenstående oplysninger, samt evt. bilagsoplysninger, frivilligt, og erklærer, at disse er sande og komplette. Jeg anerkender ved min underskrift den herved indgåede overenskomst mellem undertegnede og D.N.S.B. som en gyldig kontrakt og erklærer at have forstået og accepteret omstående betingelser for min optagelse i kadetkorpset.

 

DNSB-medlemsnummer:

Fulde navn:

 

Fuldstændige adresse:

                      Postnummer:                      By:

Eventuelt Tlf.nr.: (   )

 

Fødselsdato:    /    -19  .

 

Folkeskole og anden uddannelse:

 

Familiær status: (   )= ugift, (   )= gift, (   )= samlevende.

 

Eventuelle børn: Angives med navn og alder på separat bilag.

 

Evt. militærtjeneste: Aftjent fra d.   /   -19    til d.   /   -19 

Opnået grad:                                                Tjenestested:

 

Evt. medlemskab af HJV: Optaget d.   /   -19  . Sted:

 

Tidligere straffet: (   )= nej, (   )= ja. Straffeattest skal vedlægges.

 

Udmeldt af Folkekirken d.   /   -19  . Dåbsattest vedlægges.

 

Er alle kendte familiemedlemmer af arisk herkomst?: (   )= ja, (   )= nej. Hvis nej = Redegørelse vedlægges på særskilt bilag.

 

Beskrivelse af helbredsmæssig tilstand:

 

Evt. tilknytning til andre foreninger, forbund og sammenslutninger:

 

 

Tilknyttet DNSB-Afd.:                                              , Funktion:

 

Støtteerklæring afgivet pr. d.   /   -19  . Pålydende         Kr.pr.             

 

 

 

________________________________________________________________

Sted                   Dato                                  Underskrift

 

 

Regler for optagelse i DNSBs kadetkorps

Jeg erklærer ved min underskrift, at jeg fra indgivelsen af denne ansøgning er underlagt følgende bestemmelser:

Udover den naturlige tavshedspligt for medlemmer, gælder en udvidet tavshedspligt vedrørende bevægelsens interne affærer overfor alle ikke-medlemmer af DNSBs ledelse eller kadetkorps.

Mødepligt ved bevægelsesforanstalninger – enten på møder i min lokalforening eller på skolingskurser for kadetter.

Ubetinget loyalitet og troskab overfor bevægelsens ledelse og de af ledelsen udnævnte tillidsmænd over min rang.

Arbejdspligt i forhold til min formåen.

 

Jeg er bekendt med de følgende krav til A-medlemmer og vil bruge min kadettid til at forberede mig på en fuldstændig opfyldelse af disse krav:

 

Krav til bevægelsens A-medlemmer:

 

-          Ubetinget loyalitet overfor bevægelsen, den nationalsocialistiske idé og bevægelsens medlemmer og ledelse.

-          Ulastelig personlig optræden, i pagt med nationalsocialistisk moral og værdibegreber – såvel privat som offentligt.

-          Eventuel offentlig fremtræden som bevægelsens tillidsmand i fx pressen og andre medier – tidspunkt og formål bestemt af ledelsen.

-          Livsvarigt medlemskab af D.N.S.B. Orlov kan kun bevilges under ganske særlige omstændigheder og kun for fritagelse for regulære arbejdsforpligtelser – ikke for andre krav.

-          Automatisk overførsel af krav og forpligtelser, som jeg har påtaget mig i forbindelse med, eller under, min kadettid.

-          Overholdelse af gældende love i Danmark under hensyntagen til nationalsocialistiske moralbegreber.

 

Som kadet underligger jeg kun for de for kadettiden gældende krav, som øverst anført, men søger at tilpasse mig kravene for A-medlemmer hurtigst og bedst muligt. Min kadettids varighed bestemmes af ledelsen, men jeg indberetter, når jeg føler mig i stand til overholdelse af kravene for A-medlemmer. Jeg har intet krav på optagelse som A-medlem efter en vis kadettid – afgørelsen ligger ubetinget hos ledelsen.

Denne erklæring samt omstående oplysningers gyldighed er ikke tidsbegrænset. Jeg vil omgående melde eventuelle ændringer i omstående data til ledelsen, såfremt nogen måtte fremkomme, og holde mig dette dokument efterretteligt.

 

 

________________________________________________________________

Sted                   Dato                                  Underskrift

 

% Ansøgningen er bilagt: Straffeattest, dåbsattest.

 

Tekst 14 | Oversigten over kildetekster | Tekst 16

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk