Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Statut for Den Internationale Krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien

Her bringes uddrag af statutten for Den Internationale Krigsforbryderdomstol for det tidligere Jugoslavien (forkortet ICTY), som blev vedtaget af FN’s generalforsamling i 1994.

Uddrag af bilag 1 til Lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydere i det tidligere Jugoslavien 25/12-1994, vedtaget af det danske folketing. Hele teksten kan ses på: http://www.logir.fo/foldb/lov/1994/0001099.htm

 

Det Internationale Tribunal, der er oprettet af Sikkerhedsrådet i henhold til kapitel VII i De Forenede Nationers Charter, vedrørende retsforfølgning af personer, der er ansvarlige for alvorlige brud på international humanitær ret begået inden for det tidligere Jugoslaviens territorium siden 1991 (herefter kaldet ’Det Internationale Tribunal’), skal fungere i overensstemmelse med denne statut.

 

Artikel 1: Det Internationale Tribunals kompetence

Det Internationale Tribunal er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne statut bemyndiget til at retsforfølge personer, der er ansvarlige for alvorlige brud på international humanitær ret begået inden for det tidligere Jugoslaviens territorium siden 1991.

 

Artikel 2: Grove brud på Geneve-konventionerne af 1949

Det Internationale Tribunal skal være bemyndiget til at retsforfølge personer, der begår, eller som giver ordre til, at der begås grove brud på Geneve-konventionerne af 12. august 1949, det vil sige følgende handlinger mod personer eller formuegoder, der nyder beskyttelse i henhold til bestemmelserne i den pågældende Geneve-konvention:

(a) overlagt drab,

(b) tortur eller umenneskelig behandling, herunder biologiske forsøg,

(c) overlagt frembringelse af stærke lidelser eller alvorlig skade på legeme eller helbred,

(d) omfattende ødelæggelse samt tilegnelse af formuegoder, der ikke er begrundet i militære krav, og som er udført ulovligt og formålsløst,

(e) tvang over for krigsfanger eller civile for at tvinge dem til at udføre militærtjeneste i en fjendtlig magts styrker,

(f) forsætlig berøvelse af krigsfangers eller civiles ret til fair og lovlig rettergang,

(g) ulovlig deportation, tvangsforflyttelse eller ulovlig frihedsberøvelse af civile,

(h) gidseltagning af civile.

 

Artikel 3:Brud på krigsret eller regler for krigsførelse

Det Internationale Tribunal er bemyndiget til at retsforfølge personer, der overtræder krigsretten eller reglerne for krigsførelse. Disse brud omfatter, men er ikke begrænset til:

(a) anvendelse af giftige våben eller andre våbentyper, der er beregnet til at frembringe unødvendige lidelser,

(b) umotiveret ødelæggelse af byer og landsbyer eller hærgen, der ikke er begrundet i militære krav,

(c) angreb eller bombardement, uanset på hvilken måde, af byer, landsbyer, boliger eller bygninger, der er uden forsvar,

(d) beslaglæggelse af, ødelæggelse af eller overlagt skade på religiøse institutioner, velgørende institutioner, uddannelsesinstitutioner, institutioner, der er helliget kunst og videnskab, historiske mindesmærker samt kunstværker og videnskabelige arbejder,

(e) plyndring af offentlige eller private formuegoder.

 

Artikel 4: Folkedrab

  1. Det Internationale Tribunal er bemyndiget til at retsforfølge personer, der begår folkedrab, som defineret i artikel 4, stk. 2, eller som udfører andre af de i artikel 4, stk. 3, nævnte handlinger.
  2. Ved folkedrab forstås følgende handlinger, der udføres med forsæt om helt eller delvis at ødelægge nationale grupper, etniske grupper, minoritetsgrupper eller religiøse grupper som sådan:

(a) drab på medlemmer af gruppen,

(b) frembringelse af alvorlig skade på legeme eller sjæl hos medlemmer af den pågældende gruppe,

(c) bevidst påtvingelse af livsvilkår for gruppen, der er beregnet på at bevirke, at gruppen helt eller delvis nedbrydes fysisk,

(d) indførelse af foranstaltninger, der har til hensigt at forhindre børnefødsler inden for gruppen,

(e) tvangsforflyttelse af børn fra gruppen til andre grupper.

  1. Følgende handlinger er strafbare:

(a) folkedrab,

(b) sammensværgelse om at begå folkedrab,

(c) direkte og offentlig tilskyndelse til at begå folkedrab,

(d) forsøg på at begå folkedrab,

(e) medvirken til folkedrab.

 

Artikel 5: Forbrydelser imod menneskeheden

Det Internationale Tribunal er bemyndiget til at retsforfølge personer, der er ansvarlige for følgende forbrydelser, uanset om de er af international eller intern karakter, når de begås under væbnet konflikt og er rettet mod civilbefolkningen:

(a) mord,

(b) udryddelse,

(c) undertvingelse,

(d) udvisning af landet,

(e) fængsling,

(f) tortur,

(g) voldtægt,

(h) forfølgelse af politiske, racemæssige eller religiøse årsager,

(i) andre umenneskelige handlinger.

 

Artikel 6: Kompetence i relation til personkreds

Det Internationale Tribunal har kompetence i relation til fysiske personer i henhold til bestemmelserne i denne statut.

 

Artikel 7: Personligt strafferetligt ansvar

  1. En person, der har planlagt, tilskyndet til, beordret, begået eller på anden måde medvirket ved planlægningen, forberedelsen eller udførelsen af en forbrydelse som nævnt i artikel 2 - 5 i denne statut, er personlig ansvarlig for forbrydelsen.
  2. Den officielle stilling, en sigtet person indtager, uanset om det er som stats- eller regeringsoverhoved eller som ansvarlig embedsmand i regeringen, skal ikke fritage den pågældende person for strafferetligt ansvar eller være en formildende omstændighed i forbindelse med fastsættelsen af straffen.
  3. Det forhold, at en af de i artikel 2-5 i denne statut nævnte handlinger begås af en underordnet, fritager ikke den pågældendes overordnede for strafferetligt ansvar, hvis denne vidste eller burde vide, at den underordnede ville begå sådanne handlinger eller havde gjort det og den overordnede havde undladt at træffe de nødvendige og rimelige foranstaltninger til at undgå sådanne handlinger eller til at straffe gerningsmændene.
  4. Det forhold, at en sigtet person handlede efter ordre fra en regering eller overordnet, fritager ham ikke for strafferetligt ansvar, men kan være en formildende omstændighed i forbindelse med fastsættelsen af straffen, hvis Det Internationale Tribunal finder det påkrævet af retfærdighedshensyn.

 

Artikel 8: Territorial og tidsmæssig kompetence

Det Internationale Tribunals territoriale kompetence strækker sig til den tidligere Socialistiske Jugoslaviske Forbundsrepublik, herunder dens landområde, luftrum og territoriale farvande. Det Internationale Tribunals tidsmæssige kompetence dækker perioden fra 1. januar 1991.

 

Artikel 9: Sideløbende kompetence

  1. Det Internationale Tribunal og de nationale domstole har sideløbende kompetence til at retsforfølge personer for alvorlige brud på international humanitær ret begået inden for det tidligere Jugoslaviens territorium siden 1. januar 1991.
  2. Det Internationale Tribunal har forrang over de nationale domstole. Det Internationale Tribunal kan på ethvert trin i processen formelt anmode de nationale domstole om at underordne sig Det Internationale Tribunals kompetence i henhold til denne statut samt Det Internationale Tribunals procesregler og regler om bevisførelse

 

Tekst 20 | Oversigten over kildetekster | Tekst 22

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk