Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Henrik Kauffmann og Cordell Hull: Overenskomst om Grønlands forsvar

Den 9. april 1941 indgik den danske ambassadør i Washington en overenskomst med USA om forsvaret af Grønland.

 

[…]

 

Artikel I.

De Amerikanske Forende staters Regering bekræfter paany, at den anerkender og respekterer

Kongeriget Danmarks Suverænitet over Grønland. I Erkendelse af, at der som følge af den nuværende europæiske Krig er Fare for, at Grønland kan forvandles til et Udgangspunkt for Angreb mod det amerikanske kontinents nationer, og under Hensyntagen til de Forpligtelser, som paahviler de Amerikanske Forenede Staters regering ifølge “The Act of Habanas” underskrevet 30.juli 1940, paatager de Amerikanske Forenede Staters Regering sig Ansvaret for at yde Grønland Bistand til opretholdelse af dets nuværende Status.

 

[…]

 

Artikel V.

Der er opnaaet enighed om, at de Amerikanske Forenede Staters Regering, for det Tidsrum nærværende Overenskomst maatte være i Kraft, skal have Ret til at leje saadanne Land- og Søomraader, som maatte være nødvendige for Anlæg, Drift og Beskyttelse af de I Artiklerne II og III opregnede Forsvarsanlæg. Ved Valget af de ovennævnte Forsvarsområders Beliggenhed skal der tages videst mulige Hensyn, forenelig med militær Nødvendighed, til Grønlands indfødte Befolknings Velfærd, Sundhed og økonomiske Erhvervsinteresser. Man er imidlertid blevet enige om, at eftersom det tilstræbte Hovedformaal er den snarlige Tilvejebringelse af fyldestgørende Forsvarsanlæg I Grønland, skal benyttelsen af et hvilketsomhelst Omraade, som de Amerikanske Forenede Staters Regering maatte anse for nødvendigt til dette Formaal, ikke udsættes, indtil man er blevet enige om Lejemaalets nøjagtige Betingelse. En Beskrivelse af de paagældende Omraaders nøjagtige Afgrænsning er en Erklæring om det Formaal, for hvilket de er nødvendige, skal, saa snart som gørligt, i hvert enkelt Tilfælde meddeles de danske Myndigheder i Grønland, og Forhandlinger om et formelt Lejemaal skal finde Sted inden rimelig Tid derefter.

 

[…]

 

Artikel X.

Nærværende Overenskomst skal forblive i Kraft, indtil der er enighed om, at de nuværende Farer for det amerikanske Kontinents Fred og Sikkerhed er ophørt. Til den Tid vil Overenskomstens Ændring eller Ophør blive Genstand for Konference mellem de Amerikanske Forenede Staters Regering og Danmarks Regering. Enhver af Parterne skal have Ret til, efter at passende Konference har fundet Sted, at tilkendegive den anden Part sin Hensigt om at bringe Overenskomsten til Ophør,

 og det er herved aftalt, at den skal ophøre at være i Kraft ved Udløbet af 12 Maaneder efter, at den paagældende Tilkendegivelse er blevet modtaget af en af Parterne fra den anden.

Underskrevet i Washington i to Eksemplarer i det engelske og det danske Sprog, den niende Dag af April, Nitten Hundrede og En og Fyrre.

 

(L. S.) Henrik Kauffmann.

(L. S.) Cordell Hull.

 

[…]

 

Tekst 12 | Oversigten over kildetekster | Tekst 14

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk