Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Resolution vedtaget af landsbyforsamlingen i Makarjovka, den 7. december 1905

Her gengivet efter B. Krapp: Bauernnot in Russland und bolschewistische Revolution. Ernst Klett Verlag. Stuttgart. 1974. s. 33-35.

 

Den 7. december 1905. Efter landsbyforsamlingens sammentræden denne dag rådslog vi bønder i landsbyen Makarjovka om, hvorledes vore elendige forhold kunne forbedres, og vi kom til den overbevisning, at følgende betingelser absolut må opfyldes for at vi kan få det bedre:

 

 1. Der skal anvises os tilstrækkelig jord. For øjeblikket er der 2-3 familier pr. jordlod, og vi plages uundgåeligt af sult eller pådrager os gæld, som vi ikke kan betale tilbage.

 2. Den jord, som godsejerne ejer op til vore gårde, og som forhindrer os i frit at lade vores kvæg græsse, skal afstås til os for den samme pris, som godsejerne selv har erhvervet den for.

 3. Den jord vi har købt 5 eller 6 verst fra vore gårde, hvilket er yderst belastende for os, vil vi gerne bytte med den jord, som godsejerne ejer op til vore gårde, uden nogen tillægsbetaling fra vores side.

 4. I hver landsby skal der oprettes landsbyskoler med fem årskurser (men ingen kirkelige sogneskoler!), og hver skole skal indrettes til mindst 80 elever og forsynes tilstrækkeligt med læremidler og lærebøger. Lærerne (og ikke nogen lærerinder!) skal være veluddannede folk, der er godt inde i skolevæsenet, og ikke nogle, der bare ønsker at slippe for militærtjeneste. Deres løn skal af myndighederne ikke sættes lavere end de gejstliges (600 rubler om året og opefter).

 5. De børn, der efter afslutningen af folkeskolen vil lære mere, skal staten for sine egne midler uddanne på gymnasier og universiteter. Udgifterne til deres uddannelse kan senere trækkes fra deres løn.

 6. Hele kirkepersonalet – præst, diakon og degn – skal aflønnes af staten og miste alle de indtægter de har for tiden.

 7. Domsmyndigheden over gejstlige personer skal overdrages til de verdslige myndigheder.

 8. Al jord, som tilhører gejstligheden, skal inddrages og overgives til bønderne for en pris, der svarer til jordens værdi.
 9. De penge, der bliver betalt for kirkens jord, skal komme kirken og ikke gejstligheden til gode.

 10. Gejstlige personer skal pålægges strafferetsligt ansvar for utilstrækkelig og mangelfuld udøvelse af deres tjenestepligter.

 11. Kirkens penge skal ikke anvendes til gejstlige skoler, for vi sender ikke vore børn i disse skoler.

 12. Skatterne skal være ens for samtlige stænder.

 13. Bønder og småborgere skal ligestilles med de adelige i rettigheder, og alle skal tillægges betegnelsen ’borger’.

 14. Hvem skovene end tilhører må der ikke uden tvingende grund hugges i dem, og kun til eget brug, ikke til salg.

 15. Politiet skal afskaffes.

 16. Personer i høje stillinger skal have mindre i løn, og ingen må få udbetalt mere end 6.000 rubler om året.

 17. Alle personer, der besidder arvegods, skal fratages pension.

 18. Alle politiske forbrydere, der har kæmpet for folkets frihed, skal løslades.
 19. Gejstlige og lærere skal ikke fritages fra militærtjeneste.

 20. Skatten på vodka, tændstikker, tobak og andre varer skal nedsættes.

 21. Kosakkerne, der ofte piner uskyldige mennesker, skal fjernes.
 22. Børn, der er blevet forældreløse på grund af pogromer eller på grund af krigen, skal opdrages og uddannes på statens bekostning eller for midler fra dem, der er skyld i krigen med Japan.

 23. Antallet af ambulatorier og hospitaler skal øges.

 24. De, der er skyld i krigen med Japan, skal dømmes til døden.

 

Oversigten over kildetekster | Tekst 2

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk