Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Uddrag af resolutionen fra de moderates møde 1905

Uddrag af resolutionen fra de moderates møde i Tartu den 27.-29. november 1905. Resolutionen har navn efter det sted, hvor mødet fandt sted, hvilket var borgerforeningens sal, på tysk Bürgermusse, og resolutionen kendes derfor som Bürgermusse-resolutionen.

 

For at opretholden orden og fred i landet fremsætter mødet hermed nogle krav til myndighederne, som uden tøven skal gennemføres:

 

 1. Manifestet af 17. oktober (: tsar Nikolaj II's manifest, der imødekom visse af de revolutionæres krav, fx om valg af parlament osv) skal straks gennemføres fuldstændig.
 2. Krigstilstanden i vores land skal afskaffes.
 3. Et parlament skal straks sammenkaldes, der kan fastslå grundlaget for staten og fastsætte de generelle borgerrettigheder. Valget skal ske ved almindelig, lige, direkte, hemmelig afstemning uafhængig af køn, stand, nationalitet eller tro.
 4. Politiske fanger skal straks frigives.
 5. Vi kræver, at der på baggrund af 17. oktober-manifestet  i vores land skal udstikkes midlertidige regler for en ny kommunal styring på landet.
 6. Af hensyn til freden og orden på landet skal der på baggrund af 17. oktober-manifestet sammenkaldes en folkeforsamling, som kan tage stilling til landets kommunale styring.
 7. Estisk skal indføres som undervisningssprog i grundskolen på landet. Sidste frist [for indførelsen] er 1. januar 1906.
 8. Hvis et flertal af den lokale befolkning kræver det, skal salgssteder for spiritus og bordeller lukkes.
 9. Vejvedligeholdelsespligten og andre offentlige pligter skal fordeles ligeligt på jorden. Fordelingen skal ske, inden vejarbejdet begynder til foråret.
 10. På grund af svære økonomiske vilkår og den ængstelse, som behersker landet, kræver vi nedsættelse af de høje forpagtningsafgifter, nedsættelsen af renten på låne i gårdene og afskaffelse af morarenter hos kreditkasserne. De godsejere, der ligger inde med låneobligationerne fra de frasolgte gårde, skal ikke kunne sætte gårde på auktion nu.

 

 I. Spørgsmål vedrørende hele Rusland.

 

 1. Mødet støtter den konstitutionelle statsform. Folkeforsamlingen skal have lovgivningsmagten; den beslutter over rigets indtægter og udgifter og drager ministrene til ansvar. Herskeren skal vælge ministrene blandt flertallet i folkeforsamlingen.
  I lovforberedelsen har herskeren ret til et enkelt veto. Hvis to folkeforsamlinger adskilt af nyvalg godkender loven, træder den i kraft.

 2. Folkerepræsentanterne vælges ved almindelig, lige, direkte, hemmelig afstemning uafhængig af køn, stand, nationalitet eller tro.
  Enhver borger, der er fyldt 21, kan afgive stemme; for at blive valgt skal man mindst være 25 år gammel. Vælgeren kan ikke kræves at være i stand til at skrive, men det kan den valgte.

 3. Alle russiske borgere er lige for loven uanset køn, tro, nationalitet eller stand.

 4. Alle russiske statsborgeres rettigheder skal nævnes i rigets grundlov, nemlig
  a) Fuldstændig samvittigheds- og religionsfrihed. Kirken og staten skal adskilles.
  b) Den mest omfattende trykke- og ytringsfrihed.
  c) Ubegrænset ret til at forsamle sig. Ansvar kun over for retten.
  d) Fuldstændig urørlighed for person og bolig. Ingen skal på grund af forhør kunne holdes fanget længere end 24 timer de steder, hvor der findes domstole; andre steder 3 døgn.
  e) Ret til at fremsætte erklæringer.

 5. Til alle folk skal der gives fuldstændig national og kulturel selvbestemmelsesret. Ethvert folk har ret til i det offentlige liv, i litteraturen og i undervisningsmæssige initiativer ubegrænset at anvende sig eget sprog. Denne ret skal nævnes i rigets forfatning.

 6. Vedrørende værnepligten kræver mødet:
  a) Tjenestetiden skal afkortes; for skrivekyndige til to år i infanteriet og tilsvarende i andre værn. For de, der ikke er skrivekyndige, skal tjenestetiden være fra et halvt til et helt år længere.
  b) Værnepligten skal være så generel som muligt, men det anbefales, at  sønner fra familier med blot en søn udelades i den værnepligtslov, som skal udarbejdes af folkeforsamlingen.
  c) Soldaterne skal have højere løn.
  d) De overordnede skal behandle soldaterne bedre.
  e) Soldaternes forplejning skal forbedres.
  f) En soldat af en bestemt nationalitet skal aftjene sin værnepligt så tæt som muligt på sit hjemland.
  g) Tjenestetiden skal bruges til at give soldaterne generelle kundskaber og uddannelse.

 7. Domstolene.
  Aleksander II's domstolsforfatning skal sættes i kraft.
  a) Dommerne skal vælges.
  b) Domstolen skal være uafhængig; dommeren skal hverken kunne afskediges af minister eller regering eller sendes til andet tjenestested, og de skal kun kunne straffes ved domstolsafgørelse.
  c) Nævningeting skal også indføres i vores land.
  d) Alle særlige domstole skal afskaffes. Krigsret må kun finde sted i krigsområde i krigstilstand.
  e) Dødsstraffen skal afskaffes.

 

Tekst 2 | Oversigten over kildetekster | Tekst 4

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk