Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

CSCE-forhandlingerne I, 8. maj 1974

Dette er den anden af tre indberetninger (1974) fra den danske delegation ved CSCE-forhandlingerne i Geneve (Helsingfors-konferencens fase 2), hvor Danmark kom til at spille en fremtrædende rolle. Som det fremgår af kildeteksterne, var det den såkaldte tredje kurv vedr. samarbejde på humanitære og andre områder, der var det centrale stridsemne.

Nedenstående kildetekst er dateret 8. maj 1974.              

Kilderne, som stammer fra Rigsarkivet, UM 5.B.55 d/1, er tilgængelig på www.koldkrigsudredningen.dk.

 

j.nr. 8. maj 1974

 

Nr. 179

 

CSCE fase 2.

Komité III

Delber 165 af 30.4.1974

 

1. Redaktionsarbejdet i kurv III er nu på de væsentligste punkter kommet ind i et dødvande. Årsagen hertil må først og fremmest søges i de østlige landes henholdende indstilling, der muligvis er baseret på taktiske overvejelser. Disse skulle i så fald gå ud på, at efter sikringen i kurv I af princippet om grænsernes ukrænkelighed vil en afgørelse på et sent tidspunkt af andre væsentlige udestående spørgsmål frem for alt i kurv III, for hvilke navnlig de vestlige lande interesserer sig, tjene til at hidføre den fra et østligt synspunkt bedst mulige løsning.

I Mødet i komité III den 1. maj d.å. drøftede man på ny §1 i det finske præambel, CSCE/II/C.3/102. Drøftelsen viste, at det stadigt ikke var muligt at nå nærmere til en enighed om indholdet af denne paragraf, og at de i dok. CSCE/II/C.3/104 indeholdte parenteser stadig viser, hvor der er uenighed mellem landene, idet alle lande dog kan acceptere udtrykket »without distinction as to race, sex, language, or religion«, der derfor ikke længere behøver at stå i parentes.

2. I underkomité K (kultur) har man registreret følgende tekst om fremmedarbejderes kulturelle tilpasningsmuligheder (CSCE/II/K/129):

 

» - to seek to develop the necessary conditions for migrant workers and their families to preserve their links with their national culture, and also to adapt themselves to their new cultural environment«.

 

Man er derefter gået over til at behandle et af Frankrig fremlagt forslag vedrørende »access to achievements in the field of culture« (CSCE/II/K/125). Sovjetunionen har kritiseret forslaget i sin helhed og har tilkendegivet, at man fra sovjetisk side ikke kan acceptere oprettelse af læseværelser med fri og uhindret adgang for offentligheden, fri import af litteratur og oprettelse af særlige biografer med henblik på fremvisning af udenlandske film.

 

Genpart af nærværende indberetning er samtidig hermed tilsendt NATO-repræsentationen i Bryssel til underretning.

 

S.G. Mellbin

 

Tekst 42 | Oversigten over kildetekster | Tekst 44

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk