Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Notits af Niels Boel om USS Wasps anløb, juni 1969

Fortrolig Udenrigsministeriel notits, dateret 20. juni 1969, foranlediget af USS Wasps planlagte besøg i juni 1969. Skrevet af Niels Boel og omhandler muligheden for formuleringen af en dansk udtalelse i tilfælde af forespørgsler fra pressen.

 

Skrivelsen er tilgængelig i Udenrigsministeriets arkiv, 55.USA.12.a (01.06.1967-30.10.1972). 

 

P.J.IV. j.nr. 55.N.9.a

 

Den 20. juni 1969

 

FORTROLIGT

 

Notits

Atomvåbenaspektet i forbindelse med amerikanske flådebesøg.

 

1. I anledning af det planlagte besøg i København den 24.- 30. d.m. af det amerikanske hangarskib »Wasp« m.v. har udenrigsministeriet overvejet, hvilke udtalelser der kunne fremsættes fra officiel dansk side i tilfælde af, at spørgsmålet om, hvorvidt de nævnte fartøjer medfører atomvåben, skulle give anledning til offentlig diskussion.

Baggrunden er, at en amerikansk admiral under et besøg af bl.a. et amerikansk hangarskib i 1966 over for pressen udtalte, at han ikke var i stand til at oplyse, om det amerikanske hangarskib medførte atomvåben. Dette gav anledning til forlydender om, at hangarskibet var udrustet med atomsprængladninger.

 

2. Efter at spørgsmålet havde været forelagt for udenrigsministeren og forsvarsministeren, meddelte jeg under en samtale i anden anledning den 6.ds. den amerikanske ambassadesekretær Peter Smith, at eventuelle officielle danske udtalelser formentlig ville komme til at gå ud på, at de amerikanske myndigheder er informeret om Danmarks atompolitik, og at vi fra amerikansk side har modtaget forsikring om, at amerikanske skibe, der anløber danske havne, overholder denne politik. De understregede ord var baseret på, at den daværende amerikanske marineattache i foråret 1967 under en samtale med chefen for forsvarsministeriets l. kontor bl.a. havde udtalt, at man fra amerikansk side tog den danske politik med hensyn til fremmede atomvåbenbærende skibe m.v. til efterretning, idet man naturligvis fra amerikansk side ville rette sig efter vore ønsker i så henseende.

 

3. Mr. Smith besøgte mig den 19.ds. for at drøfte sagen. Han fremhævede, at den amerikanske ambassade i høj grad værdsatte den givne forhåndsorientering om indholdet af de påtænkte danske udtalelser. Ambassaden, der endnu ikke havde indberettet til Washington om sagen, havde nøje overvejet spørgsmålet og var kommet til det resultat, at en henvisning til modtagne amerikanske forsikringer ville kunne skabe komplikationer og få uheldige konsekvenser med hensyn til amerikanske flådebesøg i andre lande på baggrund af den faste, amerikanske ’no-confirm, no-deny’-politik, hvorefter USA af principielle grunde ikke giver oplysninger om amerikanske atomvåbens placering. Han henstillede derfor, at vi udelod de understregede ord og i stedet nøjedes med at sige, at »vi var sikre på«, at amerikanske skibe overholdt dansk atompolitik, eller lignende. Nr. Smith antydede i øvrigt, at den amerikanske marineattache havde overskredet sin kompetence ved at fremsætte de citerede udtalelser.

Jeg svarede, at eventuelle officielle danske udtalelser naturligvis måttehave en sådan karakter, at de ikke efterlod tvivl om, at den danske atompolitik blev overholdt, og at den påtænkte formulering var velegnet ud fra dette synspunkt. Det stod os naturligvis klart, at de amerikanske myndigheder, hvis udtalelsen blev fremsat, i overensstemmelse med den nævnte amerikanske politik ville besvare eventuelle forespørgsler derhen, at man fra amerikansk side ikke ønskede at kommentere den danske udtalelse. Dette ville imidlertid ikke, spille nogen rolle, idet den danske presse ville forstå, at den amerikanske reaktion var udtryk for en principiel amerikansk politik, og ville basere sig på den danske ministerudtalelse.

Jeg lovede imidlertid, at vi skulle overveje spørgsmålet på ny. Mr. Smith ville telegrafere til Washington, så snart han blev gjort bekendt med vor reaktion. Jeg udtalte, at udenrigsministeriet, hvis vi tog hensyn til de amerikanske ønsker om en ændring af den oprindeligt påtænkte formulering, formentlig ville gå ind for, at eventuelle danske udtalelser fik følgende formulering:

»De amerikanske myndigheder er informeret om Danmarks atompolitik, og vi går ud fra som givet, at amerikanske skibe, der anløber danske havne, overholder denne politik«.

 

4. Selvom den oprindeligt påtænkte formulering naturligvis ville være bedre, er den netop anførte reviderede tekst til en officiel dansk udtalelse formentlig tilstrækkelig klar og kategorisk. Ud fra dette synspunkt og for at undgået unødvendigt irritationsmoment i det dansk-amerikanske forhold på et område, hvor amerikanerne er meget sårbare, bør vi formentlig meddele den amerikanske ambassade, at udenrigsministeriet er indstillet på at anbefale, at eventuelle danske ministerudtalelser baseres på den anførte reviderede tekst.

 

5. Det tilføjes for en fuldstændigheds skyld, at udenrigsministeriet i forbindelse med, den stedfindende revision af adgangsanordningen har overvejet mulighederne for at lade dansk atompolitik komme til udtryk ved indsættelse af en bestemmelse om forbud mod atomvåben i tilfælde, hvor fremmede orlogsfartøjers anløb kræver en forudgående tilladelse.

Det er tanken i den reviderede adgangsanordning at indføje en bestemmelse om, at tilladelse til anløb af dansk søterritorium gives under forudsætning af, at vedkommende fremmede orlogsfartøj ikke medfører atomvåben.

 

P.J.IV, den 20. juni 1969.

 

NIELS BOEL

 

Kontinuation

Forstår, at vi har frit spil til at formulere vor udtalelse, som vi vil, sålænge den ikke indicerer, at der fra amerikansk side i det konkrete tilfælde er givet nogen forsikring. En sådan forsikring ville ingen amerikansk repræsentant være kompetent til at afgive, idet det ville stride mod den helt faste amerikanske politik på dette område.

Skulle der mod forventning blive behov for en udtalelse, skønnes en formulering efter ovenstående linier tilstrækkelig.

 

d.u.s.

 

sign. W. McIlquham Schmidt.

 

Mr. Peter Smith er telefonisk underrettet i overensstemmelse med foranstående.

 

d.u.s.

 

NIELS BOEL

 

Tekst 35 | Oversigten over kildetekster | Tekst 37

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk