Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Udenrigsminister Gustav Rasmussens tale om Marshall-hjælpen

Afholdt i Folketinget 10. marts 1948.

Uddrag fra Rigsdagstidende, ft. 1947-48, spalte. 2726-27 og spalte 2737.

 

[…]

Men med de Økonomiske Tilstande, der hersker i Europa efter Krigens Ødelæggelser og Tab, vilde selv de bedste Handelsaftaler ikke være nok til at bringe Europas Økonomi paa Fode. Uden betydelig Hjælp vilde vor Verdensdels Økonomi yderligere forværres og Genopbygningen gaa i Staa.

Det er derfor, vi med saa stor Forventning ser hen til Marshall-Hjælpens snarlige Vedtagelse og Gennemførelse.

Vi havde haabet, at alle europæiske Magter vilde have taget imod De forenede Staters konstruktive Tilbud, og vi beklager, at kun en Del af dem indtil nu deltager i Arbejdet for at tilrettelægge og virkeliggøre denne storstilede Plan, som vi venter skal muliggøre nyt Initiativ i europæiske Lande og bringe dem fornyet økonomisk Kraft ved at tilføre dem det afgørende Bidrag til Genrejsningen af Økonomien paa vort gamle Kontinent.

[…]

Der forhandles, efter hvad der meddeles, mellem nogle af de vestlige Magter, Kanalstaterne, om en Aftale, der efter det foreliggende ogsaa synes at skulle indeholde Bestemmelser om gensidig militær Bistand. Men et særligt organiseret Samarbejde mellem Europas vestlige Magter svarende til de østlige Landes eksisterer ikke. I denne Sammenhæng kan ikke anføres det Arbejde, der i Fællesskab gøres for at forberede Gennemførelsen af De forenede Staters Plan om økonomisk Hjælp til Europa. Dette Økonomiske Samarbejde er noget helt andet end en Militær-Alliance eller en Blok.

 

Oversigten over kildetekster | Tekst 2

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk