Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_boger_ny.png
//
Bøger
//
Dansk Vestindien
//
Arbejdsspørgsmål kapitel 1

Arbejdsspørgsmål til kapitel 1

 1. Beskriv det første møde med taíno-befolkningen i 1492 på baggrund af Columbus’ brev til det spanske regentpar.
 2. Hvilke befolkningsgrupper var der, ifølge Dr. Chancas beretning, til stede på Sankt Croix, da spanierne ankom til øen i 1493?
 3. Beskriv det andet møde med taíno-befolkningen i 1493 (Dr. Chanca).
  1. Hvordan henvendte spanierne sig til befolkningen på øerne?
  2. Hvad ville spanierne gerne opnå?
  3. Hvordan reagerede befolkningen – og hvorfor?
 4. Analysér kildetekst 1: C.C. Clausen om Columbus’ møde med Caribien i 1493 (1916).
  1. Hvor har forfatteren sine kilder fra?
  2. Hvordan bruger han kilderne?
  3. Hvilke/n tendens/er er der i kilden?
 5. Forklar hvad UCTP og Opia Taíno er?
 6. Hvilke grunde kan der have været til at stifte UCTP og Opia Taíno? 

Forslag til gruppearbejde i arbejdet med kapitlets kildetekster

Klassen inddeles i seks grupper. To grupper læser kildetekst 3: Taíno-folkets erklæring, UCTP (1998), to grupper læser kildetekst 4: The Taíno are extinct (2011),  og to grupper læser kildetekst 5: What became of the Taíno?

Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål:

 1. Læs og forstå kilden. Hjælp hinanden med at slå ord op.
 2. Redegør for kildens indhold.
 3. Foretag en ophavsanalyse:
  1. Hvem har skrevet kilderne?
  2. Hvor og hvornår er de skrevet?
  3. Hvem er tænkt som modtager?
  4. Hvad er afsenderens motiv?
  5. Har kilderne tendens – og i så fald, hvilken?
  6. Hvad er kildernes materialeform?
  7. Vurdér kildernes troværdighed.
  8. Fremlæg kilderne og de resultater, I er nået frem til i grupperne, for resten af klassen.
 4. Diskutér på baggrund af jeres arbejde med kilderne om man kan fastslå med sikkerhed at taínofolket er uddødt?
 5. Giv til sidst en vurdering af hvilket materiale og hvilke metoder, der eventuelt ville kunne bruges til at give et ’sikkert’ bud på svaret? Er der andre fakulteter og fag end humaniora (med for eksempel historie og arkæologi) og samfundsvidenskab (med for eksempel antropologi) som ville kunne bidrage?

Oversigten over arbejdsspørgsmål | Arbejdsspørgsmål til kapitel 2

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk