Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Racelov 1938

Under betegnelsen ”Foranstaltninger til forsvar for den italienske race” blev der i november 1938 gennemført en egentlig racelov i Italien. Denne lov indeholdt bl.a. følgende bestemmelser:

 

§ 1.  Ægteskab mellem italienske borgere af den ariske race med personer tilhørende andre racer er forbudt.

Ægteskaber indgået i modstrid med denne bestemmelse er ugyldige.

[…]

§ 8.  Af jødisk race er i lovens forstand:

a)       den, hvis forældre begge er af jødisk race, også selv om han tilhører en anden religion end den jødiske;

b)      den, der har forældre, af hvilke den ene er af jødisk race og den anden udenlandsk statsborger;

c)      den, hvis moder er af jødisk race, og hvis fader ikke kendes;

d)      den, der er født af italienske forældre, af hvilke kun den ene er jødisk, men som tilhører den jødiske tro eller er medlem af en jødisk menighed eller på nogen anden måde har givet udtryk for jødedom;

[…]

§ 10. Italienske statsborgere af den jødiske race må ikke:

a)      gøre militærtjeneste i fredstid eller krigstid;

b)      være værge eller formynder for mindreårige eller svagelige, der ikke tilhører den jødiske race;

c)      være ejere eller administratorer, uanset stillingsbetegnelse, af virksomheder, der er erklæret af betydning for landets forsvar, eller af virksomheder af en hvilken som helst art, der beskæftiger 100 personer eller derover […]

d)      være ejere af jorder, der samlet er vurderet til mere end 5.000 lire;

e)      være ejere af byejendomme, der samlet har en skattepligtig værdi på over 20.000 lire […]

§11. Forældre af den jødiske race kan fratages forældreretten over børn, der tilhører en anden tro end den jødiske, hvis det viser sig, at de opdrager dem på en måde, der ikke svarer til børnenes religiøse overbevisning eller til statens interesser.

§ 12. Medlemmer af den jødiske race kan i deres husholdning ikke have ansat italienske statsborgere af den ariske race.

§ 13. Personer tilhørende den jødiske race kan ikke være ansat i:

a)      den civile og militære statsadministration,

b)      det fascistiske parti og dets underorganisationer,

c)      provinsernes, kommunernes og de offentlige bistandsinstitutioners administration […]

 

Tekst 17 | Oversigten over kildetekster | Tekst 19

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk