Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Irland – fra påskeoprør til påskeaftale, 1. udgave
//
Tekst 7 (1. udg.)/Tekst 16 (2. udg.)

Tekst 7 (1. udg.)/Tekst 16 (2. udg.): Brevveksling mellem den britiske premierminister og præsident de Valera

Brevvekslingen mellem den britiske premierminister Lloyd George og præsident de Valera i september 1921 er de centrale dokumenter til forståelse af oprettelsen af Den Irske Fristat og enden på krigen mellem de to parter. Forhandlingerne om oprettelsen af en fri, selvstændig irsk stat trak i langdrag over sommeren 1921.

Teksterne er uddrag af en meget omfattende brevveksling, der omhandler det diplomatiske, politiske spil og det gennembrud, der førte til dannelsen af fristaten.

Teksten er oversat af forlaget fra www.difp.ie, hvor I kan finde alle dokumenter til forhandlingsforløbet.

 

Præsident de Valera modtog det følgende telegram søndag aften, den 18. september. 

Hr. de Valera,

Jeg har modtaget Deres telegram af i går aftes og bemærker, at der ikke er sket lempelser i kravet om, at Deres delegerede skal møde os som repræsentanter for en suveræn og uafhængig stat. De stillede ikke den slags betingelser forlods, da De kom hertil for at tale med mig i juli. Jeg inviterede Dem dengang til at mødes med mig med ordlyden fra mit brev, som ”den valgte leder af det store flertal i det sydlige Irland”, og De accepterede denne invitation.

Fra første færd i vore samtaler har jeg fortalt Dem, at vi forventer, at Irland skal tilstå sit troskab til Tronen og skabe sig sin fremtid som medlem af det britiske statssamfund. Det er grundlaget for vore forslag, og vi kan ikke ændre på det. Den status, som De nu forlods kræver for Deres delegerede, er i realiteten en tilbagevisning af dette grundlag.

Jeg er villig til at mødes med Deres delegerede, som jeg mødtes med Dem i juli, i egenskab af ”valgt talsmand” for Deres folk, for at drøfte Irlands tilknytning til det britiske statssamfund.

Mine kolleger og jeg kan ikke mødes med dem som repræsentanter for en suveræn og uafhængig stat uden at være illoyale mod Tronen og Imperiet. Jeg må derfor gentage, at hvis ikke andet afsnit af Deres brev af den 12. stryges, er drøftelser mellem os umulige.

D. LLOYD GEORGE

 

Det følgende brev blev telegraferet af præsident de Valera til de britiske premierminister om aftenen den 19. september:

Højvelbårne D. Lloyd George,               

Gairloch, Skotland.

Vi har ikke på noget tidspunkt tænkt os at bede Dem acceptere nogen betingelser forud for et møde. Vi ville have betragtet det lige så urimeligt at forvente, at De som indledende skridt formelt eller uformelt skulle anerkende den Irske Republik, som at De ville forvente, at vi formelt eller uformelt skulle opgive vort nationale standpunkt. Det er netop, fordi ingen af parterne anerkender den anden parts standpunkt, at der overhovedet er opstået strid, og at et møde er nødvendigt for at finde og drøfte en ordning, hvormed striden kan bilægges.

En passende afsluttet traktat om tilknytning mellem folkene på disse to øer og mellem Irland og gruppen af stater i det britiske statssamfund ville, mener vi, endeligt bilægge striden og gøre de to nationer i stand til at opnå fred, hvis de hver især stræbte efter deres egen særskilte udvikling og bidrog med deres del til civilisationen, men i et frit og venskabeligt samarbejde i fælles anliggender. Til forhandlinger om sådan en traktat må de to nationers respektive repræsentanter mødes. Hvis De søger at påtvinge os forudgående vilkår, som vi må betragte som en opgivelse af vort standpunkt, kan de ikke mødes.

Deres sidste telegram tydeliggør, at misforståelserne snarere vil øges end mindskes, og at freden snarere vil blive forhalet end fremskyndet ved en fortsættelse af den igangværende korrespondance. Vi anmoder Dem derfor om at fremføre, hvorvidt Deres brev af 7. september skal opfattes som et krav om kapitulation fra vores side eller en invitation til et fra begge parters side frit og fordomsfrit møde, ifald der ikke opnås enighed. I sidstnævnte tilfælde bekræfter vi beredvilligt vor modtagelse af invitationen, og at vore udnævnte delegerede når som helst, De ønsker, i umiddelbar fremtid vil mødes med Deres regeringsrepræsentanter.

Ærbødigst

EAMON DE VALERA.

 

Efter en periode på ti dage telegraferede den britiske premierminister følgende brev til præsident de Valera på den 29. september:

Hr. Eamon de Valera,

Mansion House, Dublin

Hans Majestæts regering har grundigt og alvorligt overvejet korrespondancen mellem os siden vores invitation til Dem om at sende delegerede til et møde i Inverness. Trods regeringens oprigtige ønske om fred og trods den mere forsonende tone i Deres sidste melding kan den ikke deltage i et møde på grundlag af denne korrespondance. Uanset Deres personlige forsikringer om det modsatte, som regeringen værdsætter højt, kan det i fremtiden anføres, at en accept af et møde på det grundlag forpligter til en anerkendelse, som ingen britisk regering kan godkende. På dette punkt må den værne sig imod enhver tvivl. Det tjener intet formål at fortsætte en udveksling af forklarende og argumenterende kommunikation på dette punkt. Det standpunkt, som Hans Majestæts regering har taget, er grundlæggende for det britiske imperiums eksistens, og står ikke til at ændre. Mine kolleger og jeg er ikke desto mindre stadig opsatte på i samarbejde med deres delegerede at gøre en indsats for at udforske alle muligheder for en bilæggelse gennem personlig samtale. De forslag, som vi har stillet, opfattes af verden som bevis for, at vore bestræbelser på forsoning ikke er tomme ord, og vi mener, at et møde, ikke korrespondance, er den mest praktisk anvendelige og lovende fremgangsmåde til at nå en forståelse, som vi så inderligt ønsker at nå frem til. Derfor sender vi hermed en ny invitation til et møde i London den 11. oktober, hvor vi kan møde Deres delegerede som talsmænd for det folk, som De repræsenterer, med udsigt til en konstatering af, hvordan Irlands tilknytning til det statssamfund, der kaldes det britiske imperium, på bedste vis kan bringes i overensstemmelse med de irske nationale forhåbninger.

Ærbødigst

D. LLOYD GEORGE

 

Det vedlagte telegram blev sendt om aftenen den 30. september til den britiske premierminister som svar på hans telegram den 29. september 1921:

Højvelbårne D. Lloyd George,

Vi har modtaget Deres invitation til et møde i London den 11. oktober ”med udsigt til en konstatering af, hvordan Irlands tilknytning til det statssamfund, der kaldes det britiske imperium, på bedste vis kan bringes i overensstemmelse med de irske nationale forhåbninger.”

Vore respektive standpunkter er blevet fremført og forstået, og vi tilslutter os, at et møde, ikke korrespondance, er den mest praktisk anvendelige og lovende fremgangsmåde til at nå en forståelse. Vi tager imod invitationen, og vore delegerede vil mødes med Dem i London på den nævnte dato ”for at udforske alle muligheder for en bilæggelse gennem personlig samtale”.

Ærbødigst

EAMON DE VALERA.

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave

1. udgave: Tekst 6 | Oversigten over kildetekster | Tekst 8

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk