Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Rambouillet-aftalen 1999

Indholdet af det over 30 sider lange dokument, som parterne fik forelagt til godkendelse under de afsluttende fredsforhandlinger om Kosovo 18. marts 1999, blev først offentliggjort måneden efter på det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside.

I Danmark nægtede udenrigsminister Niels Helveg Petersen forsvarsudvalgets medlemmer adgang til teksten, indtil Søren Søndergaard fra Enhedslisten gjorde ham opmærksom på, at den allerede var blevet offentliggjort af USA.

 

Uddrag af aftalen på det amerikanske udenrigsministeriums hjemmeside:

 http://www.state.gov/www/regions/eur/ksvo_rambouillet_text.html.

 

Kapitel l: Forfatning

Artikel l: Principper for de­mokratisk selvstyre i Kosovo

1. Kosovo skal styre sig selv demokratisk via de lovgiven­de, udøvende, dømmende or­ganer samt andre organer og institutioner, der er nævnt her. Organer og institutioner i Kosovo skal udøve deres autoritet i henhold til be­stemmelserne i denne aftale […].

3. Forbundsrepublikken Jug­oslavien har kompetence i Kosovo på nedenstående om­råder, undtagen i de tilfælde, der er nævnt andre steder i denne aftale:

 

(a) territoriel integritet, (b) opretholdelse af et fælles marked inden for Forbunds­republikken Jugoslavien, hvis beføjelser skal udøves på en måde, der ikke er di­skriminerende mod Kosovo, (c) monetær politik, (d) forsvar, (e) udenrigspolitik, (f) told, (g) føderale skatter, (h) føderale valg og (i) andre om­råder, der er fastlagt i denne aftale.

 

Artikel II: Forsamlingen

Generelt

1. Kosovo skal have en For­samling, som skal bestå af 120 medlemmer.

(a) 80 medlemmer skal vælges direkte.

. (b) Yderligere 40 medlem­mer skal vælges af medlem­merne af nationale grupper, der opfylder betingelserne herfor.

 

Kapitel 2: Politi og Offentlig Sikkerhed

Artikel I: Generelle princip­per.

2. Parterne opfordrer Orga­nisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OS­CE) til gennem sin Imple­menteringsmission (IM) at overvåge og kontrollere im­plementeringen af dette ka­pitel og beslægtede bestem­melser i denne aftale. Chefen for Implementeringsmissio­nen (CMI) eller den, han ud­peger, skal have myndighed til at udstede bindende di­rektiver til parterne og un­derordnede organer om an­liggender vedrørende politi og offentlig sikkerhed med henblik på at sikre, at par­terne overholder bestemmel­serne i dette kapitel.

 

[…]

 

Kapitel 4:Økonomi

Artikel 1: Kosovos økonomi skal bringes i overensstemmelse med principperne om fri markedsøkonomi.

 

[…]

 

Kapitel 7: Implementering II

Artikel I: Generelle forpligtel­ser

1 a. De Forenede Nationers Sikkerhedsråd opfordres til i henhold til kapitel VII i FN­-Pagten at vedtage en resolu­tion, som godkender og til­træder de arrangementer, der er anført i dette kapitel, herunder oprettelse af en multinational implementeringsstyrke i Kosovo.

 

1 b. Parterne er enige om, at NATO skal oprette og udsta­tionere en styrke (herefter benævnt KFOR), som kan

bestå af land-, fly- og flåde­enheder fra NATO og lande uden for NATO. Styrken skal, via NATO’s kommandokæde, operere efter bemyndigelse fra og under ledelse af Det Nordatlantiske Råd (NAC) og være underlagt politisk kontrol herfra.

 

[…]

 

Artikel IV: Den jugoslaviske Hærs (VJ) styrker

1 b (2). Inden K-dag + 180 dage skal alt VJ-personel og udstyr (med undtagelse af de styrker, der er nærmere angivet i paragraf 2 i denne artikel (cirka 2.500 mand, red.) være trukket tilbage fra Kosovo til andre lokaliteter i Serbien.

 

Appendix B

Den multinationale militære implementeringsstyrkes (KFOR) status:

8. NATO–personel skal sammen med deres køretøjer, fartøjer, fly og udstyr have fri og uindskrænket passage og uhindret adgang overalt i FRY (Den jugoslaviske Forbundsrepublik), inklusive luftrum og territorialfarvande.

Dette skal omfatte, men ikke være begrænset til, retten til bivuak, manøvrer, indkvartering og brug af alle områder eller faciliteter, der er påkrævet til støtte, træning og operationer.

 

Kapitel 8

Artikel I: Tilføjelser og samlet vurdering

3. Tre år efter denne aftale er trådt i kraft, skal der indkaldes til et internationalt møde med henblik på agt vedtage en mekanisme til en endelig løsning i Kosovo på basis af folkets vilje, relevante myndigheders meninger, alle parters bestræbelser for at implementere denne aftale samt Helsinki-slutakten, og med henblik på at foretage en samlet vurdering af denne aftale og overveje forslag til yderligere foranstaltninger, som kan fremsættes af enhver af parterne.

 

Tekst 17 | Oversigten over kildetekster | Tekst 19

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk