Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede
Fane_kildetekster_ny.png
//
Kildetekster
//
Irland – fra påskeoprør til påskeaftale, 1. udgave
//
Tekst 14 (1. udg.)/Tekst 56 (2. udg.)

Tekst 14 (1. udg.)/Tekst 56 (2. udg.): Nødretsloven af 1922; Special Powers Act

Teksten er et uddrag af en af de mange love, der blev udstedt i Nordirland af det unionistiske styre efter de voldsomme uroligheder i 1921-1922. Special Powers Act blev vedtaget den 7. april 1922 af Stormont-parlamentet (dvs. det unionistiske flertal), som et forsøg på at kontrollere situationen. I realiteten blev det en kontrol af de katolske kvarterer og det katolske mindretal. Urolighederne aftog, men også i 1930 under verdenskrisen var der fortsatte kampe mellem katolikker og protestanter. 

Kilde: http://cain.ulst.ac.uk/hmso/spa1922.htm; uddraget oversat til dansk af forlaget.

 

En lov til tilvejebringelse af beskyttelse af samfundet i Nordirland i tilfælde af krisesituationer stadfæstes hermed af Hans Majestæt kongen og Senat og Underhus i Nordirland i den nuværende parlamentsforsamling og ved nævntes bemyndigelse som følger:

Hvis der på noget tidspunkt for Nordirlands guvernør ser ud til, at der er sket eller er ved at ske (hvadenten det er i Nordirland eller andetsteds) begivenheder af en sådan art, hvor det må forventes, at der i Nordirland eller en væsentlig del af dette samfund vil ske forstyrrelser i forsyning og fordeling af mad, vand, brændstof eller lys, eller at det ved hjælp af transportmidler vil blive berøvet livsfornødenheder, kan nævnte guvernør ved proklamation (i denne lov anført som en katastrofeproklamation) erklære undtagelsesstilstand.

En katastrofeproklamation skal stå ved magt, indtil den er ophævet af nævnte guvernør.

Hvor en proklamation er blevet skrevet, og så længe denne proklamation står ved magt, er det tilladt for den nævnte guvernør efter Nordirlands gehejmeråds ordre, at udstede regulativer til sikring af livsfornødenheder til samfundet, og disse regulativer kan tildele eller påtvinge ministre eller ministerier i Nordirland, embedsmænd i Nordirlands regering (deriblandt politifolk), lokale myndigheder eller andre personer, der fungerer på den nævnte guvernørs vegne, sådanne beføjelser og pligter, som den nævnte guvernør finder nødvendigt for bevarelsen af freden, for sikring og regulering af forsyning og tildeling af mad, vand, brændstof, lys og andre fornødenheder, for at opretholde transportmidlers funktion, og for alle andre væsentlige forehavender til fordel for borgernes sikkerhed og samfundslivet, og kan tilvejebringe foranstaltninger, der følger med de førnævnte beføjelser, som det forekommer den nævnte guvernør nødvendigt for en effektiv udførelse af sådanne beføjelser:

Forudsat, at ingen regulativer vil ulovliggøre, at en person eller personer deltager i strejke eller fredeligt overtaler en anden person eller andre personer til at deltage i strejke.

(2) Regulativer, der er således formuleret, skal forelægges parlamentet snarest muligt efter de er skrevet.

(3) Regulativerne kan tilvejebringe rettergang i domstole med hurtig retsforfølgning for mennesker, der har overtrådt regulativerne; imidlertid skal højeste straf for overtrædelse af sådanne regulativer skal være fængsling, med eller uden hårdt arbejde i en periode på tre måneder, eller en bøde på 100 pund eller både fængsling og bøde tillige med konfiskation af varer eller penge afhængig af hvilke dele, overtrædelsen har omhandlet:

Forudsat, at ingen regulativer vil ændre eksisterende procedurer i kriminalsager eller tildele nogen ret til at straffe med bøde eller fængsling uden rettergang.

(4) Sådanne regulativer vil have virkning, som om de er vedtaget i denne lov, men kan tilføjes, ændres eller ophæves af lignende regulativer, der er underkastet samme forholdsregler som de oprindelige regulativer.

(5) Ophør eller ophævelse af sådanne regulativer vil ikke påvirke udførelsen af disse inden ophævelsen, eller gyldighed af handlinger, foretaget på grundlag af disse, eller straf eller afstraffelse, idømt for nogen overtrædelse, eller dermed manglende evne til at efterleve dem, eller retsforfølgning eller foranstaltning med hensyn til en sådan afstraffelse eller straf.

De beføjelser, som denne lov tildeles, vil være foruden og ikke en fravigelse af beføjelser, som er tildelt regeringsmyndigheder i Nordirland af eller under udførelse af Civil Authorities (Special Powers) Act (Nordirland), 1926.

 

Oversigten over kildetekster, 2. udgave

1. udgave: Tekst 13 | Oversigten over kildetekster | Tekst 15

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk