Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Jacob Severin: Opråb til grønlænderne

Koloniseringen af inuitterne gik ikke som planlagt i midten af 1700-tallet. Inuitterne handlede på trods af handelsmonopolet stadigvæk med hollandske handelsskibe, og missionen vandt kun langsomt frem. Frustrationen over den manglende succes kan man blandt andet læse ud af dette udkast til et kongeligt åbent brev fra Christian 6. til grønlænderne. Brevet fik dog ingen betydning for de danske kolonier – det blev formentlig aldrig udsendt.

 

[…]

Jeg Christian VI, dend Stoere Herre over alle Calalerne og de bedste Cablunacher, skriver Eder til, Mine elskelige Calaler, at jeg er bleven vreed over, da jeg hørte, at I bliver ved at lade Eder bedrage af Angekucherne, som duer intet, och iche lader Eders Børn (som Gud har gived Eder) komme flittig til Skoelen for at høre tale om Gud. Jeg skriver Eder til, at jeg atter er blevn vred, da jeg hørte, I har foragtet at fare paa Haved, for at faae Sælhunde, mens bruger Bøeser til Reensdyrene, hvor over sælhunden gaaer bort fra Eders Land, og naar I har dræbt alle Reensdyrene maae I hungre forderved. Jeg har og hørt, I fare til de fremmede Cablunacher (Hollænderne) og selger dennem Barder for Bøeser, Kogel og Krud: der som I Giøre det oftere, vil jeg blive bitter vreed og tage mine Præster og Folk fra Eder, og sende mine stoere Skibe med de stoere Bøesser, hvilket Agnarsoch, Hans Ponjock og Tulemach har seet hos mig, hvilket skal forderve Eder og Eders Land og inielslaae alle de fremmede Cablunacher. Mens dersom I holder Eder fra dennem og fra Angekucherne og lader Eders Børn flittigt høre Præsterne, skal ieg sige Min Tiener, Jacob Severin, hvor mange Bøsser hand hver Vinter skal sende Eder, og ieg skal give Eders Børn Stokfisk og mange Bøgger, at de kand lære at komme til Gud, og at I og de, naar de skulle døe, kand komme til Mig hos Gud, hvor I iche skal hungre mens være glade og blive mætte ved guds Ansigt i Himmelen. Jeg hilser Eder Elskelig og befaler Eder Gud. Skreved paa Mit store Huus Christiansborg.

[...]

 

Tekst 1 | Oversigten over kildetekster | Tekst 3

 

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk