Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

De lettiske områder i Livland og Kurland bliver til et forvaltningsområde

Den russiske provisoriske regerings dekret af 22. juni 1917.

 

Den provisoriske regering har dekreteret:

I. I fremtiden og indtil vedtagelsen af lovgivning om ny forvaltningsform i det baltiske område skal de følgende midlertidige retningslinjer for etableringen af forvaltning og lokalstyre i provinsen Livland (Den Provisoriske Regerings dekret af 30. marts 1917 angående den midlertidige etablering af provinsen Estland, afsnit I og II):

1. Forvaltningen af provinsen Livland inden for dennes nye grænser (Den Provisoriske Regerings dekret af 30. marts 1917, afsnit I og II): underordnes Kommissæren for Provinser i Den Provisoriske Regering (: minister i den russiske provisoriske regering). I provinsen Livland skal der dannes et midlertidigt provinsråd.

2. Det midlertidige provinsråd skal bestå af medlemmer fra landområderne og fra byerne med 1 for hver 15.000 indbyggere. Byer, der har en befolkning på under dette antal, vælger en repræsentant per by.

3. Inden for provinskommissærens og det midlertidige provinsråds kompetence falder: a) den virksomhed, som har med det kommunale styre i provinsen at gøre og med den territoriale økonomi inden for denne: b) general administration; c) virksomhed vedrørende territoriale forpligtelser og etableringen af almene territorielle fora i overensstemmelse med gældende lov; d) fordeling af almene territorielle skatter blandt de territoriale enheder; e) fastsættelsen af midlertidige lokale skatter til dækning af uundgåelige udgifter for provinsen; f) udførelse af den virksomhed og drift af de ejendomme, som hidtil har været drevet af den livlandske adels lokale organisationer, g) præliminær behandling af spørgsmål, der har med udarbejdelsen af et provinsielt regelsæt for forvalætningen af provinsen Livland, og bestemmelser vedrørende lokalstyre på basis af almindelig, lige, hemmelig og direkte repræsentation uanset køn.

 

Tekst 3 | Oversigten over kildetekster | Tekst 5

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk