Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Det provisoriske lettiske nationalråd erklærer Letland uafhængigt

Det provisoriske nationalråd (i kilde 5 omtalt som provinsråd) var samlet i byen Valka på grænsen til Estland den 18. november 1917.

 

Fremmede nationer krydser deres sværd over vort land og spørger, hvem det tilhører? Må den lettiske røst i dette øjeblik blive hørt verden over: "Dette land er vort. kast jeres sværd fra jer: Vi ønsker selv at hersker over vores land som en fri nation. Vi ønsker ikke at være nogens bytte." Det er tid for det lettiske folk at pløje de grænselinjer op, som fremmede nationer har afstukket for os – russere, polakker og tyskere, der har opdelt vort fødeland som deres krigsbytte. Lad Kurland, Livland og Latgale blive et forenet Letland; der er én nations jord, som hverken skal opdeles af floder eller grænseposter! Må den lettiske plov og sædemand bevæge sig frit over det.

Hårdt har vort folks skæbne været under fremmede folks åg. Vor vej har været den forældreløses vej, men dybt i vores sjæle har vi bevaret hadet til vore undertrykkere. Ikke blot en gang har vort folk rejst sig for at købe sin frihed med blod. Da Europas folk gik i kamp for deres frihed, har også Letlands sønner løftet sine sværd og sin fane for et frit Letland. Disse heroiske kampe, der kostede os så mange værdifulde sjæle, er vores skat. Vort livsværk er gået op i røg og spredt af vinden. Vort folk er blevet spredt af de fire vinde.

Sammen med nationens jord er også nationens hele krop blevet revet i stumper, en del bag tysk pigtråd og den anden i russernes land. Nogle træder i flygtningens tunge spor, andre tjener fremmede magter i fremmede hære. Moder Letland ønsker elskeligt at forene disse på ny, så at de bliver en sund national enhed, for den lettiske nation skal ikke dø, men den skal leve!

For at forme den spredte nation og den splittede folks land til en udelelig politisk enighed, til Letland, er det lettiske provisoriske nationalråd skabt.

Det er skabt på det vanskeligste tidspunkt, når fjenden rækker sin hånd ud efter Letland, når vores nationale vilje er brudt, og når vi på grund af bitre partikampe har tabt de store mål af syne, som historien sætter foran øjnene på alle små og undertrykte folk.

Vær dette øjeblik værdig og foren jer omkring jeres provisoriske nationalråd. Må det blive jeres ledestjerne, der fører til et frit og forenet Letland! Det Lettiske Provisoriske Nationalråd består af de organisationer og partier, som har kunnet enes oven på ruinerne af vort land for at hæve stemmen mod opdelingen af Letland og samle den splittede nation omkring vort hjemlands kolde hjerter. Det Lettiske Provisoriske Nationalrådet protesterer mod enhver opdeling af Letland og særlig mod enhver anneksion eller forening mellem Kurland eller hele Letland med Tyskland og bekendtgør, at Letland, det vil sige Kurland, Livland og Latgale, er en autonom og udelelig enhed, hvis interne regeringsorden og udenlandske relationer vil blive fastlagt af dets grundlovgivende forsamling, der udtrykker folkets vilje.

Det Lettiske Provisoriske Nationalråd betragter sammenkaldelsen af en grundlovgivende forsamling for Letland sammen med andre samfundsmæssige organisationer som et af dets væsentligste opgaver.

Det store frigørende ord har lydt: national selvbestemmelse! vent ikke længere på befrielse! Grib det, historien byder jer og vær rede til at rydde jeres hjem for udenlandske undertrykkere! Tag selv dette land, det land som vore fædre har købt med blod og sved, og byg dér en bedre stat end den, som nu er ved at bryde sammen.

Længe live et frit, forenet Letland!

 

Tekst 4 | Oversigten over kildetekster | Tekst 6

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk