Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Hans West om herrnhuternes mission blandt de slavegjorte (1793)

Hans West (1758-1811) var en dansk præstesøn, der var rektor ved det vestindiske skoleinstitut i Christiansted, St. Croix fra 1788 til 1799. Han var også samfundsdebattør. Han flyttede senere fra Dansk Vestindien, og var fra 1803 til 1805 dansk konsul i Nederlandene (Bruxelles), hvor han anskaffede sig en stor malerisamling, som sidenhed er overgået til Statens Museum for Kunst.

Kildeteksten er et uddrag fra bogen Bidrag til Beskrivelse over Ste Croix (1793). Her kommenterer West de slavegjortes tilslutning til bl.a. de herrnhutiske menigheder.

Uddrag fra Hans West: Bidrag til Beskrivelse over Ste Croix med en kort udsigt over St. Thomas, St. Jean, Tortola, Spanishtown og Crabeneiland. Trykt hos Friderik Wilhelm Thiele, København 1793, side 142-143.

 

En Deel af Marknegerne besøge Brödrenes Forsamlinger og høre til denne Menighed, men

uagtet man vel lettelig kan begribe, at enfoldige Negere mere höre end forstaae disses tröstende Prækener, saa maae man dog tilstaae, at Brödrenes egen Arbeidsomhed, tarvelige Liv, Formaninger til Troskab og Lydighed mod Övrighed og Herrer have befordret meget Godt mellem Negerne, ligesom og Brödrenes religieuse Udseende har faa mægtig en Indflydelfe paa dem, at de ligesom forglemme dem selv, kaste deres Arbeide, og löbe at neie og bukke for Bafen1, naar han besöger en Plantage, saa at enhver christnet Neger har mere Frygt for sin Præst end for sin Herre, hvad enten han hörer til den ene Menighed eller til den anden. At der er en Gud til, og ikkun een, veed enhver Neger, endogsaa den, som i Afrika var vant til at adspörge sin mystiske Fetis2 om Udfald af Begivenheder […]

 

Tekst 30 | Oversigten over kildetekster | Tekst 32

 

1 Præsten.

2 ’Fetish’: der menes religiøs leder i Afrika.

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk