Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Dansk syn på grundlovsændringer, 1953

I forbindelse med fremlæggelsen af forslaget til den nye grundlov i 1953 kom statsminister Erik Eriksen også ind på Grønlands nye status i riget. Teksten er fra 4. februar 1953.

 

[…]

I disse år er store forandringer undervejs i Grønland. Både folkeligt, økonomisk og socialt sker der en omkalfatring af den enkelte grønlænders liv. På grund af Grønlandskommissionens betænkning og i samarbejde med grønlændernes folkevalgte repræsentanter tilstræber man i løbet af få årtier at indpasse bl.a. den højere europæiske teknik i de grønlandske livsvaner.

Det føltes derfor som en naturlig ting, da de grønlandske tilforordnede i rigsdagens Grønlandsudvalg fremsatte ønsker om statsretlig ligestilling med den øvrige del af riget. Alle var enige om, at Grønlands optagelse i den danske familie som et helt ligestillet medlem, måtte være en konsekvens af disse års arbejde i vor fjerne landsdel. Forfatningskommissionen gik da også straks og enstemmigt ind for denne tanke.

Gennem århundreder har Grønland været en dansk koloni. I fuld overensstemmelse med FN-pagten bliver Grønland nu en integrerende del af Danmarks rige. Heraf følger også, at grønlænderne ligesom den øvrige del af den danske befolkning vil blive repræsenteret i rigsdagen.

Kommissionen har fundet denne ændring i Grønlands statretlige stilling så betydningsfuld, at man har ønsket i en ny første paragraf at markere, at denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks rige.

Personlig er jeg meget glad for denne ændring, som nu foreslås.

De senere år har jeg på nærmeste hold haft lejlighed til at følge udviklingen i Grønland. Jeg er imponeret over det arbejde, som er i gang, og det har glædet mig at se den modenhed og forståelse hvormed det grønlandske landsråd har taget stilling til de mange nye problemer. Jeg føler det derfor som noget meget glædeligt, at Danmark atter kan stå som foregangsland ved den nye status, som grønlænderne får efter grundlovsforslaget.

[…]

 

Tekst 21 | Oversigten over kildetekster | Tekst 23

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk