Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Uddrag fra G-50

G-50 betænkningen beskrev meget detaljeret, hvilke forandringer der var nødvendige, hvis ønsket om en modernisering af det grønlandske samfund skulle gennemføres. I årene 1950-1954 blev der på baggrund af betænkningen vedtaget en lang række love, der gjorde det muligt at gennemføre forandringerne. Teksten er et uddrag for G-50’s opsummering af de vigtigste virkemidler i den nye grønlandspolitik.

 

[…]

De vigtigste forudsætninger for forbedrede almenmenneskelige og økonomiske forhold I den grønlandske befolkning er, at befolkningens åndelige horizont udvides, og at der tilrettelægges en politik, som giver grønlænderne økonomisk motiv til og personlige og tekniske forudsætninger for at hæve deres levestandart gennem deres egen virksomhed. En større åndelig horisont og bredere almenkulturel viden er forudsætningen for, at den grønlandske befolkning kan forstå og akceptere de sociale, hygiejniske og karaktermæssige krav, der stilles til medlemmerne af et moderne samfund. Uden en sådan forståelse vil det volde store vanskeligheder at gennemføre en overgang fra det nuværende stærkt individualistiske og lidet organiserede grønlandske samfund, til et fremtidigt mere moderne samfund. Et sådant samfunds stærke arbejdsdeling og deraf følgende højt udviklede samfundsmæssige organisation kræver et overblik, en fællesskabsfølelse og en personlig ansvarsbevidsthed hos samfundets enkelte medlemmer, som ikke findes og ikke er nødvendig i et samfund af det hidtidige grønlandske samfunds struktur.

 

a. Forbedrede sundhedsforhold og boligforhold.

Som allerede omtalt vil en formindskelse af den nuværende overordentlig høje dødelighed i den grønlandske befolkning medføre en sådan alderssammensætning, at befolkningen får færre forsørgede pr. forsørger end nu. Herved øges befolkningens produktivitet og dermed dens muligheder for selv at skabe grundlaget for dens levestandard. En formindskelse af sygeligheden vil have den samme virkning. Den forbedrede sundhedstjeneste i Grønland, som foreslåes af kommissionen i betænkningsafsnittet om sundhedsvæsenet i Grønland, vil derfor som een af sine virkninger på længere sigt medføre en forbedring af befolkningens økonomi.

En tilsvarende virkning vil blive følgen af den forbedring af boligstandarden, der foreslås I betænkningsafsnittet om det grønlandske boligbyggeri. En formindskelse af sygeligheden og forlængelse af den grønlandske befolknings gennemsnitlige levetid forudsætter, at befolkningen ikke fortsat skal leve i boliger, der i betydeligt omfang er direkte sundhedsfarlige. I bestræbelserne for at nedbringe dødeligheden og sygeligheden i den grønlandske befolkning er en forbedret sundhedstjeneste og en forbedret boligstandard sideordnede midler.

Betragtet som middel til at hjælpe den grønlandske befolkning til ved egen indsats at forbedre sine forhold er boligpolitikken endog af større betydning end sundhedstjenesten. Tilegnelsen af den almenkulturelle, sproglige og tekniske viden, som er en nødvendig betingelse for liv, har som ubetinget forudsætning, at der er lejlighed til læsning og skrivning. Størstedelen af de grønlandske boliger er imidlertid et meget ringe udgangspunkt for enhver form for kulturliv, og det gælder specielt i det grønlandske klima. Først når kommissionens forslag om en bedre boligstandard for befolkningen er omsat i virkelighed, vil en af de til grund liggende betingelser for en omfattende erhvervsmæssig og kulturel udvikling i den grønlandske befolkning være tilvejebragt.

 

b. Forbedrede undervisningsforhold.

En forbedring af undervisningsforholdene er af tilsvarende betydning for udviklingen i grønlændernes muligheder for på længere sigt at forbedre deres økonomiske forhold ved egen hjælp som en forbedring af boligforholdene. Forudsætningen for en øget personlig arbejdseffektivitet hos grønlænderne er en forbedret teknisk uddannelse. Også dette forudsætter større almenviden og navnlig større kendskab til dansk sprog end almindeligt nu, idet det vil være uoverkommeligt at oversætte tilstrækkelig teknisk litteratur til grønlandsk, der iøvrigt heller ikke rummer tekniske begreber i tilstrækkeligt omfang. En stærkt intensiveret undervisning både i grundskolen og i tekniske skoler er derfor en nødvendighed, for at grønlænderne kan blive i stand til at forbedre deres forhold gennem egen indsats.

 

[…]

 

d. Erhvervspolitiske foranstaltninger.

Som et yderligere middel til at give den grønlandske befolkning mulighed for at forøge og billiggøre produktionen har kommissionen foreslået en række erhvervspolitiske foranstaltninger. Disse foranstaltninger består navnlig af foranstaltninger, der gør det økonomisk muligt for grønlænderne at anskaffe sig moderne erhvervsmidler og lære ar betjene disse.

 

e. Koncentrationen af befolkningen.

Et led I bestræbelserne for at gøre det muligt for grønlænderne at hæve deres levestandard ved egen hjælp er det at tilrettelægge en økonomisk politik i Grønland, som bibringer befolkningen forstærkede økonomiske motiver til at flytte sammen i større bebyggelser. Den hidtil førte økonomiske politik i Grønland har kun i ringe grad haft dette sigte, men der har dog været en betydelig tilbøjelighed til, at den grønlandske befolkning samledes i de større bebyggelser.

En fortsat koncentration af befolkningen i større bebyggelser vil medføre en række kulturelle og økonomiske fordele af stor betydning for udviklingen af det grønlandske folk. Den lettere adgang til gode skoler, til forsamlingshuse, biografteatre m.m., hele det mere afvekslende kulturliv, som findes i større samfund, er de kulturelle fordele, der nås. Fra et økonomisk synspunkt er det vigtigt, at den større koncentration af befolkningen end nu giver mulighed for større arbejdsdeling end hidtil. Herved bliver der basis for en række mere specialiserede erhverv, som ikke hidtil har været udbredt i Grønland. Ligeledes giver en øget befolkningskoncentration en bedre udnyttelse af kvalificeret arbejdskraft som læger, sygeplejersker, teknikere og administratorer. Også kapacitetsudnyttelsen af de tekniske anlæg bliver større, således at der muliggøres en mere rentabel drift og eventuel oprettelse af tekniske anlæg, som ellers ikke ville være rentable. På besejlingens område vil der ligeledes være besparelse at opnå gennem en voksende koncentration af befolkningen. Dette er af stor praktisk betydning, da besejlingen i Grønland er overordentlig dyr.

 

[…]

 

Tekst 19 | Oversigten over kildetekster | Tekst 21

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk