Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Revolutionen i 1905

Bindende resolution vedtaget af Den Lettiske Konference af Kommunale Repræsentanter i Riga den 19. november 1905

 

Konferencen af Kommunale Repræsentanter anerkender, at der i alle de amter, hvor det endnu ikke er sket, skal der afholdes møder for hele amtet omfattende alle indbyggere i kommunen (fra 20 år) som arbejder der, både mænd og kvinder, som deltagere. Disse møder: skal

1) kræve det nuværende kommunestyres afgang, og i tilfælde af det ikke træder tilbage, skal de afsættes;

2) disse møder skal derpå vælge en kommunal eksekutivkomite, hvis størrelse skal fastsættes af møderne i forhold til antallet af indbyggere i amtet, men ikke må bestå af under fem medlemmer;

3) mødet skal genvælge medlemmer af kommuneretten (: laveste retsinstans på landet), som skal have til opgave at bedømme sager efter deres samvittighed uden hensyn til gamle love eller bekendtgørelser;

4) mødet skal vedtage regler for offentligheden og instruktioner for eksekutivkomiteen og kommuneretten om hvordan disse skal fungere;

5) det næste møde kan genvælge eksekutivkomiteen og retten; 6) skal vælge repræsentanter til den almindelige Konference af Kommunale Repræsentanter.

 

Eksekutivkomiteen

1) må ikke på nogen måde være forbundet med regeringen eller dennes embedsmænd (heller ikke med det gamle kommunestyres) og må ikke følge disse ordrer, særlig i forhold til transport af og forplejning til soldater, kosakker, dragoner eller politifolk;

2) skal ikke anerkende pas;

3) overtager ejendom og midler fra det tidligere kommunale styre (det gamle kommunestyre skal have besked på så hurtigt som muligt at trække deres midler ud af bankerne, særligt tyske banker);

4) skal fastsætte den kommunale skat i forhold til indbyggernes indkomst og skal inddrive disse;

5) skal betale løn til skolelærere og kommuneskriver så vel som til medlemmerne af eksekutivkomiteen;

6) skal tage sig af fattigvæsnet;

7) skal have opsyn med undervisningen i skolerne, hvor undervisningen skal ordnes i overensstemmelse med nye læreplaner;

8) skal sørge for, at lokale skove ikke ødelægges og fældet af adelen;

9) skal sørge for at kroer, monopolbutikker, bryggerier og brænderier, hvis lukning er blevet bestemt af mødet, faktisk også lukkes (og Konferencen af Kommunale Repræsentanter synes, at alle kroer på landet bør lukkes straks, og kun kan tillades i kraft af en individuel beslutning på mødet);

10) skal indkalde til møder og skal tage imod indberetninger og forslag fra indbyggerne: et mødet skal indkaldes, hvis det kræves af 20 indbyggere, der også angiver en dagsorden;

11) eksekutivkomiteen skal sørge for, at forholdene for karle på godserne forbedres og at de adelige og bønderne følger alle begrundede krav fra karlene;

12) hvis de adelige afskediger karlene og undlader at dyrke deres herregård, så skal karlene overtage jorden på en sådan herregård, dyrke og drive den og eksekutivkomiteen skal støtte sådanne initiativer, vejlede dem og forsyne dem med såsæd,

13) hvis regeringen angriber indbyggere i kommunen, f.eks. arresterer dem, så skal eksekutivkomiteen sammen med kommunens indbyggere befri de arresterede;

14) da adelens godser ikke deler den kommunale skattebyrde, så at alle skatter skal betales af bønderne, skal ingen forpagtningsafgift eller andre afgifter betales til de adelige, f.eks. ridderskabs-, desjatin- (: russisk arealbetegnelse) og kreditafgifter, og adelens privilegier skal heller ikke respekteres, f.eks. fiskeri- og jagtrettigheder; forpagtningsforholdet mellem bønder og ejere skal afgøres ved eksekutivkomiteens mægling;

15) eksekutivkomiteen skal tage sig af kommunens selvforsvar, særlig rettet mod regeringen og vandaler (tyve, røvere osv.), og derfor skal alle eksekutivkomiteer stå i kontakt med hinanden, men også med det centrale bureau, der er valgt af Konferencen af Kommunale Repræsentanter i Riga. Dette bureau har som sin pligt at holde sig i kontakt med de kommunale eksekutivkomiteer, følge bondebevægelsen i Rusland og i det tilfælde, at det finder det nødvendigt, tage kontakt til den russiske bondebevægelse så vel som at fastsætte et mere detaljeret handlingsprogram for det kommunale styre, sørge for midler til nationens forsvar og når det er nødvendigt sammenkalde kommunale møder;

16) eksekutivkomiteerne er kun midlertidige institutioner, hvis mål er at klare de mest presserende kommunale problemer indtil det tidspunkt, hvor en grundlovgivende duma for hele Rusland kan træde sammen. Når det er kommet så vidt, vil det centrale bureau i Riga sammenkalde en grundlovgivende forsamling baseret på de lettiske kommuner, som vil fastsætte en endelig kommunal styrelsesordning og afgøre jordspørgsmålet i overensstemmelse med landarbejderklassens faktiske behov. Derefter vil kommunestyrer blive valgt i overensstemmelse med den vedtagne ordning og eksekutivkomiteerne vil overlade alle sager til de nyvalgte myndigheder. Kommunale møder skal sammenkaldes og eksekutivkomiteer skal vælges senest den 10. december.

 

Tekst 1 | Oversigten over kildetekster | Tekst 3

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk