Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Sophie Petersens afsluttende linjer om Danmark som kolonimagt (1946)

Sophie Petersen (1885-1965) var cand.mag. i geografi og naturhistorie samt lektor og forfatter. Hun udgav adskillige værker, herunder lærebøger, og hun rejste en del, bl.a. til de gamle danske tropekolonier. Hendes hovedværk er Danmarks Gamle Tropekolonier fra 1946. Værket omhandler alle de danske kolonier. I samtiden blev Sophie Petersens værk modtaget med begejstring af både anmeldere og læsere, og er blevet citeret gentagne gange over årene, bl.a. i Johannes BrøndstedsVore Gamle Tropekolonier fra 1952-1953, men også i nutiden. Som 'national fortælling' har Petersens værk været en grundsten i synet på de danske kolonier. Følgende linjer er de allersidste i bogen.

Uddrag fra Sophie Petersen: Danmarks Gamle Tropekolonier. H. Hagerup, København 1946, side 407.

 

Men besøger man i vore Dage de gamle danske Tropekolonier, opdager man, at der ved Siden af Sorgen over, at disse ikke længer er dansk Jord, ogsaa er Mulighed for Glæde over, at der er saa mange Minder tilbage derude om Danmark baade i Form af Bygningsværker og i Menneskers Minde.

Derfor er det en stor Oplevelse for en Dansk at færdes i vore gamle Tropekolonier, i Egne, hvor Slægt efter Slægt af Danske har virket, og hvor Dannebrog engang har vajet i mer end 200 år.

 

Oversigten over kildetekster | Tekst 62

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk