Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Fem skudsmålsbøger (1835-1890)

Op gennem 1700-tallet skulle personer, der rejste til et andet sogn, medbringe påtegnede (stemplede og underskrevne) papirer med oplysninger om f.eks. fødested, dåb, konfirmation og skolegang samt skudsmål. Det var let at fjerne et løst papir med et negativt skudsmål,  og derfor blev der i 1833 indført en forordning om, at personoplysninger skulle samles i en skudsmålsbog. Tyendeloven i 1854 fastholdt reglen om skudsmålsbogen, men i 1867 blev der indført en ændring i loven, som forbød arbejdsgiverne at skrive personlige skudsmål – der måtte kun gives en beskrivelse af hvilket arbejdet, den tyende havde udført.
Herunder følger tekst fra fem udvalgte skudsmålsbøger. De to første er fra henholdsvis 1835 og 1848, dvs. før tyendeloven blev indført. I den første er lovgivningen, som står trykt forrest i bogen, medtaget. De sidste tre er fra perioden 1874-1890, dvs. efter tyendeloven.
Samtlige skudsmålsbøger er slidte og bærer præg af at have været i brug samt flyttet med sin ejer fra sted til sted. Den ene er gået i arv indenfor familien, mens de øvrige er blevet afleveret til et arkiv, der har påtaget sig at bevare den for altid. Skudsmålsbøgerne er transkriberet af historiker Vagn Buchmann (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv) og af Rikke Lie Halberg. Enkelte ord og sætninger er så falmede og gnidrede, at det ikke har været muligt at transkribere dem, og selve skudsmålene er derfor i uddrag. Transkriberingen er tro mod det sprog, der er brugt i skudsmålsbøgerne, og fejl m.v. er derfor ikke rettet.

Christian Christophersens skudsmålsbog, 1835 (privateje)

Skudsmaalsbog for Mandfolk

Priis: 54 sk. sølv

Kjøbenhavn
F.V. Soldenfeldt
1835

Extract
af
Lovgivningens vigtigste Forskrivter angaaende
Tjenestefolks Skudsmaal og hvad dermes staar i
Forbindelse til Efterretning for Huusbonde og Tyende

§ 1
Enhver Huusbonde eller Madmoder, af hvem et Tjenestetyende begjerer sig meddeelt Vidnesbyrs om sit Forhold i Tjenesten, er forpligtet til at meddele samme overensstemmende med Sandhed, saaledes som Tyendet har fortjent det. Den, som meddeler et Tendet et Skudsmaal, hvorved 3die Mand kan skuffes, bliver derfor at ansee med passende Mulct, foruden at han eller hun efter Lovgivningens almindelige Grundsætninger skal staae derved Skadelidende til Ansvar.

§ 2
I Kjøbenhavn paaligger det ethvert Individ, der første Gang skal begive sig i Tjeneste, at melde sig hos Vedkommende Politiassistent og at forevise denne sin Skoleattest, Confimationsattest eller andre Beviisligheder om sin tidligere Stilling, samt derpaa at erhverve bemeldte Embedsmands paategning om Foreviisningen; ligesom og ethvert Tyende har, naar det forlader sin Tjeneste, at melde sig hos bemeldte Politie-Embedsmand og for denne at forevise Skudsmaal fra den Huusbonde, som han eller hun sidst forlod, samt at erhverve hans paateggning om Foreviisningen.

Uden for Kjøbenhavn paaligger det enhver, som forlader den Kjøbstad eller det Landsogn, hvor han eller hun hidtil har opholdt sig, at erhverve skriftligt Skudsmaal af Sognepræsten. Dette Skudsmaal skal den Paagjeldende inden 4 dage forevise for Sognepræsten i det Sogn, hvortil han henflytter, hvor da Paategning bliver at meddlele om, at og naar Foreviisningen er skeet, hvorefter lignende Vidnesbyrd og Paategninger skulle, ved Skudsmaalshaverens fremtidigie Flytning fra det ene Sogn til det andet, erhverves. Den, som i de nævnte Tilfælde forsømmer at erhverve ig forevise Skudsmaal, ansees med Bøder fra 1 til 10 Rbd. Sølv.

§ 3
Forsaavidt ikke Tjenestetyende allerede forinden 1ste Januarii 1833 have været forsynede med de i Anordningerne i Almuseskolevæsenet uden for Kjøbenhavn befalede Udskrivnings-Attester fra Skolen eller med andet lovligt Skudsmaal, - paa hvilke i saa fald ogsaa fremtidige Attester om deres Forhold m.v. kunne meddeles, indtil de ere fuldskrevne – blive herefter alle Vidnesbyrd, som skulle meddeles Tjenestefolk, at indføre i saadanne lovformeligen indrettede Skudsmaalsbøger, som nu ere paabudne, og som i Eet og Alt træde i stedet for de forhen løse Skudsmaal. Hine Bøger blive uden for Kjøbenhavn i Almindelighed at overlevere de Paagjeldende ved Udgangen af Skolen, saaledes at Udskrivnings-Attesten af det i Anordningerne befalede Indhold deri indføres. Naar Skudsmaalsbog ellers skal meddeles nogen, bør de fornødne Beviisligheder om den Vedkommendes personlige Stillingen forevises for den Embedsmand, hvem det er anbetroet at give bøgerne fornøden Paategning forinden de sættes i Brug, nemlig i Kjøbenhavn og de øvrige Kjøbstæder Politiøvrigheden og paa Landet Sognepræsten. – Den der erhverver Skudsmaalsbog, efter at hans eller hendes tidligere havte løse Skudsmaal eller Skudsmaalsbog er fuldskrevet, skal omhyggeligen opbevare disse ældre Documenter. 

§ 4
Enhver, som efter sin Stilling har at legitimere sig med sin Skudsmaalsbog, bør omhyggeligen bevar samme og det bør ufortøvet anmeldes for Politiet, naar en Skudsmaalsbog er forkommet, da det derefter fra Politiets Side undersøges, om Skyld i saa Henseende findes hos dens Eier, eller ikke. Befindes det, at denne forsætligen har forkommet Bogen, bliver han eller hun ved Politiretten derfor at dømme enten til en Mulct fra 5 til 10 Rbd. Sølv til Politikassen eller til nogle Dages Fængsel paa Vand og Brød. Ligeledes bliver en Mulct til samme Kasse indtil 5 Rbd. Sølv at paalægge  den, som findes at have ved tilregnelig Skjødesløshed foraarsaget Skudsmaalsbogens Tab eller som har fordulgt sammes Savn. Derhos skal den Paagjeldende anskaffe sig en nye Skudsmaalsbog, som i foanførte Tilfælde saavel paa Landet som i Kjøbstæderne udleveres af Politiøvrigheden, hvilken, efter anstillet Undersøgelse, forsyner Bogen med Oplysninger angaaende den Paagjeldendes Alder, Confirmation, foregaaende Opholdssteder og Levnet, alt forsaavidt det kan tjene til Veiledning enten for dem, der ville tage ham eler hende i Tjeneste, eller for det Offentlige saavel ved Spørgsmaal om Personens Forsørgelsessted som ved Leiligheder, hvor dens tidligere Levnet og Forhold kommer i Betragtning, ligesom der og gives Bogen en Paategning, som viser, at den ældre Skudsmaalsbog er bleven borte. Den nye Skudsmaalsbog bør paa Landet, uanseet den Paagjeldende forbliver i Sognet, inden 4 Dage forevises Sognepræsten under Mulct af 1 til 10 Rbd.

Alt det Foranførte gjelder og, naar det løse Skudsmaal, hvormed nogen hidtil har været forsynet, er forkommet.

§ 5
Naar en Skudsmaalsbog findes maculeret eller paa anden Maade nogen Deel deraf er gjort ulæselig, eller Blade deraf udrevne, bliver dermed at forholde saaledes, som ovenfor er anført for det Tilfælde, at en Skudsmaalsbog er bortkommen; dog at en nye Skudsmaalsbogs Meddelses her ikke finder Sted, hvorimod Bemærkning af Politiøvrigheden indføres i Skudsmaalsbogen angaaende den anstillede Undersøgelses Udfald. Er det derimod et løst Skudsmaal, der ved Maculation eller paa anden Maade er blevet uefterretteligt, saa bliver en Skudsmålsog at anskaffe af den Paagjeldende og i øvrigt at forholde paa samme Maade, som naar saadant er foregaaet med en Skudsmaalsbog.

Forfalskning af Skudsmaal eller Skudsmaalsbøger straffes med Fængsel paa Vand og Brød i det mindste 2 Gange 5 Dage eller efter Omstændighederne med Forbedringshuusarbeide indtil 2 Aar.

Skudsmålsuddrag

Christian Peder Nicolaÿ Christophersen Schulz er født i Rudbjerg d. 18 December […] af Stricker 1822 og d. A’s […] confirmeret og antagen til Altergang […] 2 April 1836
S.A. Winther

At Karlen Christian Christoffersen  har staaet i min Tjeneste fra 11. Septb. f. A. til ultimo Febr. 1853 og i denne Tid været tro og skikkelig bevidnes hermmed. Kbt 1/3 1853
            P.p. William Stockfleth
Joh. H. Mortsey

Christian Christoffersen har tjent mig tro fra d 1 Mai 1864 til Dato.
Maglegaard d. 12 Aug 1870
Mads Selm

Foreviist St. III d. 25-8-70

Ordforklaring

 • Anbetroet: Betroet
 • Befindes: Konstateres
 • Bemeldte: Omtalte, nævnte
 • Derhos: Desuden
 • Fordulgt: Skjult, hemmeligholdt
 • Forkommen: Bortkommet
 • Fornøden: Nødvendig
 • Levnet: Levned = levemåde, livsstil
 • Mulct: Mulkt = bøde
 • Rbd.: Rigsbanksdaler
 • Sk.: Skilling
 • Skuffes: Her = narres, bedrages
 • Tilregnelig: Normal sindstilstand
 • Ufortøvet: Straks, uden tøven
 • Ultimo: Udgangen af, sidst i
 • Uefterrettelig: Lever ikke op til kravene/reglerne

Ellen Marie Jørgensens skudsmålsbog, 1848 (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv)

Skudsmålsbog
for
Ellen Marie Jørgensen
af
Lunderød By, Tølløse Sogn
Holbæk Mark

Tølløse d. 14de Mai 1848

Skudsmålsuddrag

Ellen Marie Jørgensen, en Datter af afdøde Smed Jørgen Christensen og Ane Johansdatter nu gift med Smed Søren Johansen i Lunderød, som ved Examen i Lunderød Skole har gjort temmelig god Rede for de i Anordningen af 29. Juli 1814 om Almuevæsenet paa Landet § 23 befalede Kundskaber og under Skolegangen udvist meget god Opførsel, udgaar hermed af Skolen.

Tølløse Sogn
d. 31e Mars 1848
Thestrup

Forbenævnte Ellen Marie Jørgensen er født d. 25 August 1833,  vaccineret d. 24. Juli 1834 af Krigsraad Weis, har under forberedelse til Konfirmation viist Opmærksomhed og Fliid og en meget god Opførsel og blev informeret i Tølløse Kirke afvigte Kvasimodogeneti med Vidnesbyrd, temmelig gode Kundskaber og meget god Opførsel som følgende Søndag antagen søgte Gang til Herrens Bord.

Tølløse d. 14. Mai 1848
Thestrup

Pigen Ellen Marie Jørgensen har tjent mig fra 1. Mai 1848 og til 1. Mai 1850 og i den Tid vist sig tro og skikkelig.
Rasmus Nielsen

Ordforklaring

 • Kvasimodogeneti: 1. søndag efter påske

Jens Jensen, 1874 (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv)

Skudsmaalsbog
autoriseret
for

Jens Jensen

af

Veilby Sogn, Hasle Herred
Aarhus Amt

Priis: 12 Skilling indbunden

Faaes hos Boghandler A. Levin i Aarhus
Trykt hos Brødrene Backhausen i Aarhus

Skudsmålsuddrag

Jens Jensen
Søn af Huusm Søren Jensen og hustru Ane Mette Larsdatter, er født i Veilby d. 13. August 1860, døbt d. 21. Octbr s.A. vaccineret 17 Aug 65 af Glæsel –
Udskreven i dette Aars Foraar af Veilby Skole, confirmeret her d. 4 Octb (…)

Jens Jensen har tjent mig fra 1. November 1878 til 1. Maj 1880.
L.N. Eskildsen
Aarhus
Meldt afgang til Veilby Sogn
[Stempel: Aarhus Politistation
den 19/7 1880]
C. Hansen
P.B.7

Meldt tilgang til Veilby i Hasle Hrd.
D: 23/9 – 1880
R. Schouby
Sfgd.

Boghaveren er i henhold til Fæstebevis af Undertegnede fæstet til Hrr: Propritaiar Petersen Kaldkjærgaard fra d. 1 Novbr 1880 til d. 1 Novbr 1881.

Aarhus Stadsfæstekontor
d. 4. Novbr 1880
T(?) Bet(ulæseligt)

Meldt Afgang til Karsted Sogn
Veilby d: 6-11-1880

R. Schouby

Meldt Tilgang til Kasted Sogn d. 7/11 80

Jens Jensen tjent mig fra 1. Nobr 1880 til 1. April d. A som Arbejdsmand
Koldkjærgaard 23/3 82 J.N. Petersen

Meldt Afgang fra Kasted Sogn til Sporring d. 24/3-1882.
P. Laursen

Meldt Tilgang i Sporring Sogn den 9/5 1882.
Dines Christensen

Hans Christian Hansen, 1877 (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv)

Skudsmaalsbog
for
Hans Christian Hansen
af
Kongsted Sogn, Præstø Amt

Pris 25 Øre

Faxe
V. Nielsens Forlag

1877

Hans Christian Hansen
Er født i Eskilstrup, Kongsted Sogn, d. 21 September 1863, døbt d. 11 November, udskreven af Kongsted Skole ved examen i Efteraaret 1877 og konfirmeret Søndag efter mikkelsdag samme Aar.

Kongsted præsteg. 31 okt. 1877
Petersen

Skudsmålsuddrag

Afgaaet til Ulse Sogn
Hyllede d 31/10 77

Forevist i Ulse Sogn till Nielstrup
Ulse Olstrop d 1/11 1877
Anders Andersen

Hans Christian Hansen har tjent mig fra 1 Mai 1879 til Dato, og opført sig til min Tilfredshed.
Nielstrup d. 1 Mai 1880
Ole Jensen

Hans Christian Hansen har Tiendt nu Afdøde Lars Kelsen af Nielstrup fra 1ste Mai 1880 til  8 April 1881.
Den 1 Mai 1881
Jens Hansen

Hans Christian Hansen har tjent mig fra 1 Mai 1881 til Dato.
Nielstrup d. 1 Mai 1883
Hans Pedersen

Meldt Afgang fra Ulse Sogn til Kjæbenhavn d: 1 Mai 1883
Jens Pedersen

[Stempel: Kjøbenhavns Politistation No 3
d. 2/5 1883]
Meldt Tilgang
E.O.
Jensen

Hans Christian Hansen har tient mig fra 1e Mai 1883 til 1e Mai
Troe og villig hvorfor jeg anbefaler ham
Kjøbenhavn den 1e Mai 1884
J. Haugaard
Krigsassecor

Foreviist
[Stempel: Kjøbenhavns Politi Station No 3
d. 2/5 1884]
E.O.
Jensen

Meldt Afgang til Helsingør

[Stempel: Kjøbenhavns Politistation No 3
d. 28/5 1884]
E.O.
Ahllerup (?)
dB 216

Meldt Tilgang
No 207
E.O. Kopp

[Stempel: Helsingørs Politikammer
d. 29/5 1884]

Hans Christian Hansen har som Hotelkarl været her fra d. 28 Mai 1884 til Dato.
Marienlyst d: 14 September 1884
Nielsen

(S. 12):
Meldt Afgang til Kjøbenhavn
E.O. Kopp

[Stempel: Helsingørs Politikammer
d. 7/9 1884]

Meldt Tilgang
E.O.
Hamann
[Stempel: Kjøbenhavns Politistation No 3
d. 18/9 1884]

Hans Christian Hansen har Tjent mig fra 1e Oktob. 84 til 1 April 85 og har i den Tid opført sig Tro og Flink og i alle Hensene til min fuldstendig tilfredshed og jeg kan Anbefale ham til end ver som har brug for ham i deres Tjeneste,
Jacob Hansen
Den 1 April 1885
Fredericiagaden No 33

Forevist
[Stempel: Kjøbenhavns Politistation No 3
d. 4/4 1885]
E.O.
Hamann

Hans Hansen har tjent i mit Huus fra 1 April 1885 til Dato til min Tilfredshed.

Kjøbenhavn d. 10/11 85
[Stempel: Central-Hotel]
Sieves

Forevist
[Stempel: Kjøbenhavns Politistation No 3
d. 17/11 1885]
E.O. Larsen

Hans Chr Hansen har tjent i Dagmarhotellet fra d 10e November 1885 til d 1 November 1886, da han blev indkaldt til Militær Tjeneste.

Kjøbenhavn d 3 October 1887

Hans Chr Hansen har tjent mig fra 1 Novbr 1887 til Dato.
Kjøbenh d 1 Marts 1888
H. Olufsen
Hotel Bellevue

Forevist
[Stempel: Kjøbenhavns Politistation No 1
d. 1/3 1888]
E.O. Larsen

Hans Christian Hansen har tjent mig som Hotelkarl fra 1 Marts 1888 til 1 November 1888.
Hotel National
Lorenzen

Forevist
[Stempel: Kjøbenhavns Politistation No 1
d. 2/1 1889]

Hans Christian Hansen er i dag festet af mig som Hotelkarl 2. Februar 1889.
F. Rudolph Lerck

Hans Christian Hansen har været i min Tjeneste fra 2nden Februar til Dato.
Kjøbenhavn, HÔTEL de l’Europe
2 Mai 1889
F. Rudolph Lerck
[Stempel: Hotel L’Europe, Copenhague]

Caroline Bentzen, 1890 (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv)

Skudsmaalsbog
for
Caroline Henriette Bentzen
f. i Valby d. 30 Juni 1873

Pris: 20 Øre indbunden

Godkjendt i Henhold til Justitsministeriets
Cirkulære af 27de Januar 1880

Kjøbenhavn
Forlagt af J.H. Schulz

Faaes hos Th. Lund, Graabrødretorv 11.

Denne Skudsmaalsbog autoriseres
Herved til Brug for

Caroline Henriette Bentzen

Der ifølge Attester er født i Valby d: 30’ Juni
1873, døbt i Hvidovre Kirke d. 21 September s.A. og
Konfirmeret i St. Matthæus Kirke her i Staden d.
9. Oktober 1887.

[Stempel: Kjøbenhavns Politistation 5
d. 4/11 1890]

Skudsmålsuddrag

At Pigen Caroline Henriette Bentzen har tjent mig i 8 Maaneder til min fulde tilfredshed, bevidnes herved.
Kjøbenhavn 1 Juli 1891
L.A. Nogel

Forevist
[Stempel: Kjøbenhavns Politistation 5
d. 3/7 189
1]
E.O.
Jensen

Pigen Caroline Henriette Bentzen har tjent mig fra 1. Juli 1891 til 1. October 1891.
M. Staal

Forevist
[Stempel: Kjøbenhavns Politistation 5
d. 5/10 1891]
E.O.
Jensen

At pigen Caroline Henriette Bentzen har tjent mig fra 1 Oktbr. 1891 til 1 Februar 1892 til min Tilfredshed bevidnes herved.
Helmer Krüger

Afgang til Frederiksberg
[Stempel: Kjøbenhavns Politistation 5
d. 3/2 1892]
E.O.
Olsen

Meldt Tilgang
[Stempel: Frederiksberg Politistation
d. 5/2 1892]
E.O.
From
B 33

Caroline Henriette Bentzen har tjent mig fra 1ste Februar til den 1ste Juni 1892 bevidnes herved.
Marie Jacobsen
Carit Et-lavs vej 1892

Afgang til Kjøbenhavn
[Stempel: Frederiksberg Politistation
d. 9/6 1892]
Gebyr 25 Øre
E.O. Olsen
Pltj: 16

Tilgang
[Stempel: Kjøbenhavns Politistation 5
d. 9/6 1892]
E.O.
Olsen

Boghaverinden er Dags Dato fæstet til Herr Mælkeforpagter Nikolaj Olsen fra Dato og 1 Novbr for Maanedlig Løn 12 kr. at deltage i forefindende Gjerning.
Kjøbenh d. 15 Mai 1893
[Stempel: J.O. Christensen, Stadsfæstemand,
Laxegade 15]
Afg. Til Buddinge Gladsaxe Sogn
[Stempel: Kjøbenhavns Politistation 5
d. 13/5 1893]
E.O.
Olsen

Tilgang til Gladsaxe Sogn Buddinge den 18/5 93
N.E. Jørgensen

Caroline Bentzen har tjent mig fra 15 Maj 1893 til 19 Juli 1896
N.P. Olsen
Buddinge

Afgang til Kjøbenhavn
Buddinge de 20/7 96
N.E. Jørgensen

[Stempel: Kjøbenhavns Politistation No 1
d. 21/7 1896]

Afg. Til Gladsaxe Sogn
Buddinge den 21/11 96
N.E. Jørgensen

Caroline Bentzen har tjent mig fra første November 1896 til første Maj 1897.
N.P. Olsen
Mælkeforpagter

Afgang til Kjøbenhavn Buddinge den 3/5 97
N.E. Jørgensen

Tilgang
[Stempel: Kjøbenhavns Politistation 5
d. 4/5 1897]
E.O.
Olsen

Til oversigten over kildetekster | Til tekst 15

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk