Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Den thailandske forfatning

Et uddrag af den thailandske forfatning, som blev indført i 1932 og var enden på det absolutte monarki.

Uddrag af Thai Politics 1932-1957. Red. Thak Chaloemtiarana.

Thailand: Chaloemtiarana, 1979. 

Af »The Constitution of the Kingdom of Siam, B.E. 2475«.

 

Kong Prachathipok: den store verdensmagt, konge under Chakri-dynastiet; den store under solens dynasti, som er Guds elskede; en direkte efterkommer af de konger, der er krigere; den kongelige families store mand; verdens konge; den store kejser af ædel, op­højet herkomst; søn af kong Chulalongkorn; bror til kong Wachirawut; med strenge principper omkring en monarks morallære; med en fortjenstlig magtfuldhed uden side­stykke, med en tidligere inkarnations styrke, succes og udsøgte karaktertræk; et enestående menneskeligt forbillede; velkendt overalt; fyldt med dyder fra det tidligere liv; en inkarnation af Gud, som nyder udbredt berømmelse; ene­stående mægtig og magtfuld i alle de gode guders regi; bebuder af gode varsler; lykke­bringende, retfærdig konge; oplært i de ni krigeres kunst; begavet krigsstrateg; med hurtig og fejlfri beslutsomhed; med hæderlig optræden og uovertruffen kundskab; med en raffineret opvagt forstand; med omfattede administrationstalent; med ministre og ministerpræsidenter; med en magtfuld flåde og at stort antal soldater; med mægtige brødre, prestige og succes; mens han sidder på en storslået trone på uovertruffen majestætisk vis med kronen på sit hoved; den magtfulde erobrer i alle ti retninger; den store konge; den store beskytter; med varetægt for den buddhi­stiske lære og højagtelse for de tre juveler; den store konge med stor ærværdighed; med et mildt og roligt hjerte; en retskaffenhed af uforlignelig styrke; stort landområde og gode undersåtter; den store religiøse konge, Hans Majestæt Kong Pokklao.

Hans Majestæt Kongen afholdte audiens i Anatasamakhom Salen for medlemmer af Kongefamilien, diplomater, ministre og medlemmer af Parlamentet. Alle sammen mødte de op i alfabetisk rækkefølge.

Hans Majestæt fik udsendt en erklæring om, at hans embedsmænd, militæret og hans folk havde anmodet ham om at bevilge en for­fatning, som kunne gøre det muligt for Konge­riget Siam at indføre en styreform i trit med den, som benyttes af civiliserede lande.

Hans Majestæt var af den mening, at Chakri-dynastiets konger havde været enevældige monarker, som regerede Kongeriget efter den monarkiske morallære. Igennem 150 år havde de fået landet til at blomstre. Og under den kongelige administration havde folket i Siam på mange måder oplevet fremgang. De var blevet veluddannede. Mange embedsmænd kvalificerede sig tilstrækkeligt til at forvalte landet og føre det ind i den civiliserede ver­den. Derfor var det tid for, at Hans Majestæt gav sine embedsmænd en mulighed for at tage del i landets udvikling. Han besluttede således at indføre en midlertidig forfatning i henhold til det populære ønske fremsat den 27. juni 2475 B.E.(: jvf Thailands særlige tidsregning, i vores tidsregning lig 1931), således at med­lemmerne af Parlamentets to kamre kunne sammensætte nogle retningslinier for for­valtningsformen i det nye styre. Herefter udpegede Hans Majestæt Parlamentet til at tage sig af at udstikke rammerne for det perma­nente forfatningsgrundlag, således at det ville kunne anvendes som grundlov for landets forvaltning. Parlamentet nedsatte et udvalg til at lave et udkast til en permanent forfatning.

Efter at udkastet til den permanente forfat­ning var fastsat, præsenterede udvalget det for Parlamentet, som gennemførte en vedtagelse af forslaget. Efter grundig overvejelse blev den så godkendt af Hans Majestæt Kongen.

Således blev Kongeriget Siams grundlov, på Kongens befaling, overdraget til Hans Maje­stæts folk. Fra og med den tid lever folket i et demokrati.

Måtte vort Kongeriges grundlov blive et vedvarende og bæredygtigt lovsystem, en kilde til lykke, fred, og fordragelighed for folket i lang tid fremover. Måtte den også lede Siam på vejen til velstand og gunstige vilkår, succes og ære. Måtte hele den kongelige familie, embedsmændene, militæret og folket stå sammen om at opretholde grundloven, sådan at den altid vil være et nationalsymbol. Således lyder de kongelige begæringer.

 

Generelle bestemmelser

§1. Kongeriget Siam er ét og udeleligt.

Siams folk, af hvilken som helst race eller religion, er på ligeværdige vilkår berettigede til forfatningens beskyttelse.  

§2. Den øverste myndighed udgår fra det thailandske folk. Kongen, som er statens overhoved, udøver den i overensstemmelse med forfatningens bestemmelser.

 

Kapitel I: Kongen

§3. Kongens person er hellig og ukrænkelig.

§4. Kongen bekender sig til den buddhistiske tro og er religionens opretholder.

§5. Kongen er øverste myndighed for Thailands væbnede styrker.

§6. Kongen bestrider den lovgivende magt gennem og ved hjælp af Parlamentets rådføring og samtykke.

§7. Kongen bestrider den udøvende magt gennem Ministerrådet.

§8. Kongen bestrider den dømmende magt gennem de lovligt forkyndte domstole.

§9. I henhold til Parlamentet godkendelse, skal tronfølgen ske i overensstemmelse med tronfølgeloven af B.E. 2467 (: i vores tidsregning svarer det til 1924).

§10. Hvis Kongen på et givent tidspunkt ikke opholder sig i Kongeriget eller på anden måde, uanset af hvilken årsag, er ude af stand til at udøve sit embede, udpeger han en eventuel enkeltperson eller gruppe, med Parlamentets godkendelse, til at regere. I tilfælde af at Kongen ikke udpeger en regent eller i tilfælde af, at Kongen ikke er i stand til at udpege en regent, skal Parlamentets udpege en. Indtil Parlamentet har udpeget en, skal ministerrådet midlertidigt udføre regentens opgaver.

§11. Medlemmer af Kongefamilien fra en durchlauchtighed og op, enten som følge af afstamning eller udnævnelse, er hævet over den politiske virksomhed.

 

Tekst 2 | Oversigten over kildetekster | Tekst 4

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk