Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Hvervepjece DNSB

Følgende tekst er taget fra det hvervningsmateriale, der sendes til interesserede nye medlemmer af det danske nazistparti.

 

Kære dansker!

Vi takker for din henvendelse. Du ønsker ifølge vore oplysninger at vide mere om Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse samt at få tilsendt materiale.

Da vi hverken får EU- eller statsstøtte bliver vi nødt til at bede om et beløb for en informationspakke. Du kan vælge mellem en stor og en lille informationspakke med følgende indhold:

 

Lille informationspakke:

En introduktion til DNSB (DNSBs program), et ældre prøvenummer af Fædrelandet, et ideologisk hæfte samt introduktionsfolderen ”Kan jeg blive medlem?”.

Pris: Kr. 50,00 inkl. forsendelse.

Stor informationspakke:

En introduktion til DNSB (DNSBs program), to ældre prøvenumre af Fædrelandet, to ældre prøvenumre af Nationalsocialisten, et ideologisk hæfte, introduktionsfolderen ”Kan jeg blive medlem?” samt diverse pjecer.

Pris: Kr. 100,00 inkl. forsendelse.

 

Da såvel private som organiserede personer har forsøgt at ødelægge vort informationsarbejde beder vi dig allerede nu gå på posthuset og indbetale det beløb, du anfører på det vedlagte girokort.

Det anførte løbenummer er ikke noget medlemsnummer, men blot et ekspeditionsnummer, der hindrer unødig registrering hos private og myndigheder. Lad være med at skrive din adresse på girokortet!

Vi sender informationspakken, når vi har modtaget din indbetaling! (som typisk varer 5-7 dage).

Efter gennemlæsning af informationsmaterialet står vi gerne til rådighed for yderligere information eller konkrete spørgsmål – telefonnummeret står på forsiden. Tak for interessen!

 

Medlemskabet:

Medlemskab af Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse er åbent for enhver ærlig dansker, der ønsker at deltage i den fælles kamp for Danmarks og det hvide menneskes beståen.

Det hvide menneske har altid taget vel imod udfordringer kun de, der tager disse seriøst op, kan regnes som fuldgyldige kampfæller for vor sag.

Som medlem af DNSB skal man naturligvis tilhøre den hvide race, samt være bevidst om sit lands historie og kultur. Man bør nære en dyb kærlighed til, og have respekt for naturen, sit folk og fædreland, samt føle en stærk vilje til at

forsvare folkefællesskabet.

 

Som medlem af DNSB tager man konsekvensen af naturens love og mekanismer, med alt hvad det indebærer. Man har en klar forståelse for racens biologiske betydning.

 

Kontigent:

DNSB optager medlemmer på frivillig basis, og vi forventer, at du tager dit medlemskab alvorligt. Det indebærer bl.a., at du opfylder de betingelser, der er anført på støtteerklæringen. Støtteerklæringen rekvireres særskilt efter moden overvejelse!

Støttebeløbet i DNSB er minimum 600,- pr. år eller minimum 150,- pr kvartal og indbetales normalt kvartalsvis pr. giroopkrævningskort. Pengene bruges til investeringer i bevægelsens aktiviteter, samt til at holde dig informeret.

Hvis du ønsker at støtte det udadvendte informationsarbejde, er det ikke nok kun at betale medlemskontingent. Så kan du enten øge kontingentet eller støtte de lokale aktiviteter gennem en af bevægelsen udpeget lokal kontaktperson.

 

Aktivt medlemskab:

Aktivt medlemskab i Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse indebærer, at man frivilligt påtager sig arbejder efter evne.

Som aktivist i DNSB er en fordel at være i rimelig god fysisk form og ved godt mod. Meget af det arbejde, man påtager sig, er krævende. En god personlig karakter er derfor nødvendig.

Arbejdet, som man påtager sig som aktivist, er hovedsageligt internt afdelingsarbejde og informationsarbejde (løbeseddelomdeling). Der kræves offervilje, såvel arbejdsmæssigt som økonomisk. Som aktivist kan man gøre meget. Du kan hente 

inspiration i Aktivist-håndbogen, der formidles gennem Pressetjenesten. Gør din pligt! Bliv aktivist i DNSB!

 

Passivt medlemskab:

Passivt medlemskab i DNSB er beregnet for dem, der pga. alder, helbred, arbejde o.lign. ikke har mulighed for at deltage i det aktive arbejde. 

Som passivt medlem har man skriftlig og evt. telefonisk besked med DNSB.

Som passivt medlem kompenserer man med økonomiske bidrag til DNSBs politiske aktiviteter.

 

Møder:

Med mindre andet udtrykkeligt er bemærket, er alle møder, du kan deltage i, lukkede møder, hvor der kun deltager særligt inviterede gæster. Vi holder stramt på sikkerheden i den forbindelse.

Såfremt du ønsker at medbringe f.eks. familie eller venner, skal du have tilladelse fra mødeledelsen først! Oplysninger om møder (mødested og –tider) er strengt fortrolige.

 

Sikkerhed:

Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse er p.t. en fuldt ud lovlig bevægelse, der kun virker ved lovlige midler. Vort propagandamateriale er ved flere lejligheder blevet godkendt af Rigsadvokaten. DNSB overholder således straffelovens

bestemmelser, også racismeparagraffen (§266b), og denne linie ønsker vi at fortsætte, hvis ikke demokratiet forhindrer os deri.

 

DNSB er en revolutionær bevægelse, der ønsker at give det danske folk en mulighed for at indføre et reelt folkestyre, og derfor holder de etablerede magthavere sig velinformeret om bevægelsen og dens aktiviteter. Vi er meget påpasselige med

sikkerheden, og alle henvendelser og oplysninger behandles med fuld diskretion.

 

Pressen:

Pressen ser det ikke som sin opgave at oplyse om nationalsocialismen, men erklærer åbent, at man vil bekæmpe os. Derfor: vær kritisk, når bevægelsen bliver behandlet af pressen. Vi er som politisk bevægelse ikke uinteresseret i presseomtale,

men vi ønsker ikke at medvirke til pressens ensidige propaganda. Som medlem af DNSB har du ingen ret til at udtale dig på DNSBs vegne. Retten til at udtale sig er forbeholdt bevægelsens ledende eller udvalgte folk.

 

Udvikling:

DNSBs mål kan ikke nås fra den ene dag til den anden, men kun gennem mange års intenst og målbevidst arbejde. Det kræver disciplin, offervilje og udholdenhed. Det kræver en ubetinget tillid til DNSBs ledelse, og en ubrydelig loyalitet

overfor denne.

 

Som medlem af DNSB studerer man den nationalsocialistiske idé, vor historie og biologi, for derved at blive bedre rustet til kampen – og sejren. 

Som medlem af DNSB ønsker man en fuldstændig omstyrtelse af den herskende samfundsorden og dens værdinormer. Det kræver, at man tror på, at vi kan nå vort mål, og at man indretter sit eget liv i overensstemmelse med nationalsocialismens principper.

Som medlem af DNSB sætter man sagen over sin egen person og påtager sig de byrder og ubehageligheder, det medfører at være i opposition til det omgivende samfund. Det indebærer, at man deltager i bevægelsens aktiviteter – også selvom disse til tider indeholder et risikomoment.

Som medlem af DNSB er man indstillet på at gøre en indsats for en bedre fremtid, og derfor må du spørge dig selv, hvad du kan gøre for DNSB, og ikke, hvad DNSB kan gøre for dig.

 

Tekst 6 | Oversigten over kildetekster | Tekst 8

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk