Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Bemyndigelsesloven

Den følgende tekst er den såkaldte Bemyndigelseslov, der blev vedtaget 23. marts 1933 a Den Tyske Rigsdag, udstedt den 24. marts 1933.

 

Rigsdagen har vedtaget følgende lov, som med tilslutning fra Rigsrådet hermed bekendtgøres, efter at det er fastlagt, at kravene til forfatningsændrede lovgivning er opfyldt:

 

Artikel 1

Rigslove kan, ud over den i Rigsforfatningen foreskrevne fremgangsmåde, også vedtages af Rigsregeringen. Dette gælder også for de i Rigsdagsforfatningens arrtikel 85, afsn. 2, og 87 betegnede love.

 

Artikel 2

De af Rigsregeringen besluttede love kan afvige fra Rigsforfatningen, så fremt de ikke vedrører Rigsdagens og Rigsrådets indretning. Rigspræsidentens rettigheder forbliver uberørt.

 

Artikel 3

De af Rigsregeringen vedtagne love udfærdiges af Rigskansleren og forkyndes i Rigslovtidende. De træder, så fremt intet andet bestemmes, i kraft dagen efter forkyndelsen. Artikel 68 til 77 i Rigsforfatningen finder ved de af Rigsregeringen vedtagne love ikke anvendelse.

 

Tekst 3 | Oversigten over kildetekster | Tekst 5

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk