Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Resolution fra Kronstadtoprøret den 1. marts 1921

 1. I betragtning af, at de nuværende sovjetter ikke er udtryk for arbejdernes og bøndernes vilje, skal der øjeblikkelig afholdes nyvalg til sovjetterne med hemmelig afstemning, og alle arbejdere og bønder skal inden valgene have ret til fri forhåndsagitation.

 2. Tale- og trykkefrihed for arbejdere og bønder, anarkister og venstresocialistiske partier.

 3. Forsamlingsfrihed både for fagforeninger og for bøndernes sammenslutninger.

 4. Inden den 10. marts 1921 skal der afholdes en partiløs konference af arbejdere, soldater fra den røde hær og matroser i byerne Petrograd og Kronstadt og i Petrogradguvernementet.

 5. Alle politiske fanger fra de socialistiske partier, og også alle arbejdere og bønder samt soldater fra den røde hær og matroser, der er fængslet i forbindelse med arbejder- og bondeurolighederne, skal sættes på fri fod.

 6. Der skal vælges en kommission til påny at gennemgå retssagerne mod de indsatte i fængsler og koncentrationslejre.

 7. Alle politiske afdelinger skal afskaffes, eftersom et enkelt parti ikke alene skal have mulighed for at propagandere for sine ideer og modtage midler fra staten til dette formål. I deres sted skal der indføres lokaltvalgte kulturelt-oplysende kommissioner, hvis arbejde skal betales af staten.

 8. Alle spærrekommandoer skal straks afskaffes.

 9. Alle arbejdere skal have lige store rationer, undtagen dem der arbejder i sundhedsfarlige virksomheder.

 10. De kommunistiske afdelinger i alle militære enheder og ligeledes kommunisternes forskellige opsynsmænd på fabrikkerne skal afskaffes. Hvis der er brug for sådanne opsynsmænd eller afdelinger, så kan de udpeges af kompagnierne i de militære enheder og efter arbejdernes skøn på fabrikkerne.

 11. Bønderne skal have fuld dispositionsfrihed over al jorden og også have ret til at holde kvæg, som de skal passe selv, dvs. uden brug af lønnet arbejdskraft.

 12. Vi anmoder alle militære enheder og også kammeraterne på officersskolerne om at tilslutte sig vores resolution.

 13. Vi kræver, at alle resolutioner omtales i pressen.

 14. Der skal nedsættes en omrejsende kontrolgruppe.

 15. Der skal gives tilladelse til håndværksarbejde uden brug af lønnet arbejdskraft.

 

Tekst 38 | Oversigten over kildetekster | Tekst 40

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk