Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

Udenrigsministerielt notat om dobbeltbeslutningen i 1979

Fortroligt stemplet udenrigsministeriel notits, dateret 23. november 1979 og underskrevet af Eigil Jørgensen.

 

Originalen er publiceret på www.koldkrigsudredningen.dk.

 

Notits

 

Den amerikanske ambassadør havde anmodet om, inden den mere formelle samtale om regeringens stillingstagen til TNF-moderniseringen (se nærmere notat herom), at få en privat samtale med mig. Under denne samtale oplyste han, at han i forbindelse med et middagsselskab for to dage siden havde talt med Statsministeren om TNF. Statsministeren havde i denne forbindelse sagt, at den danske regering formentlig ville gå ind for en udsættelse af TNF-beslutningen på det forestående NATO-ministerrådsmøde i Bryssel. Han havde som begrundelse for det angivet, at regeringen ikke ønskede at medvirke til en ny oprustning uden at have afprøvet de muligheder, der var, for at Sovjetunionen ville stanse våbenkapløbet.

Ambassadøren havde heroverfor fremhævet specielt to argumenter. Det ene argument var, at en undladelse af at træffe en beslutning om TNF den 12. december ville i væsentlig grad forringe muligheden for at få SALT II ratificeret i den amerikanske kongres. Han havde fremhævet flertallet for en SALT II-ratifikation under alle omstændigheder ville blive snævert, og at en undladelse af at træffe beslutning om TNF ville få de senatorer, som i dag var tvivlende over i gruppen af modstandere mod en ratifikation.

Det andet argument, ambassadøren havde fremhævet, var det forhold, at der i dag var en balance i Sovjetunionens favør med hensyn til mellemdistanceraketter. Ambassadøren havde i denne forbindelse refereret til den korrektion, som Instituttet for Strategiske Studier havde foretaget i deres tidligere vurdering af balancen mellem øst og vest på dette område. Heroverfor havde Statsministeren svaret, at denne korrektion måske også kunne ses i lyset af den TNF-diskussion, som for tiden fandt sted i de europæiske lande.

Ambassadøren var meget bekymret for, hvilken virkning den danske holdning ville få i USA. For det første kom regeringens udspil på et tidspunkt, hvor USA var trængt på andre udenrigspolitiske områder. Dertil kom, at Danmark samtidig med at gå ind for en udsættelse af TNF havde truffet beslutning om at spare 100 mill. kr. på forsvarsbudgettet. Han ventede derfor en meget negativ reaktion fra Washington.

Helt underhånden meddelte ambassadøren, at han kunne forestille sig, at når dette kom til Vicepræsident Mondales kundskab, ville denne ringe direkte til statsministeren.

Også i den uformelle samtale nævnte jeg, at den danske regerings stillingstagen måtte betragtes som det udgangspunkt, regeringen ville tage under de forestående drøftelser, herunder debatten i Folketinget den 27. dm.

 

Den 23. november 1979

 

Eigil Jørgensen

 

Tekst 49 | Oversigten over kildetekster | Tekst 51

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk