Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede

CSCE-forhandlingerne III, 24. maj 1974

Dette er den anden af tre indberetninger (1974) fra den danske delegation ved CSCE-forhandlingerne i Geneve (Helsingfors-konferencens fase 2), hvor Danmark kom til at spille en fremtrædende rolle. Som det fremgår af kildeteksterne, var det den såkaldte tredje kurv vedr. samarbejde på humanitære og andre områder, der var det centrale stridsemne.

Nedenstående kildetekst er dateret 24. maj 1974.            

Kilderne, som stammer fra Rigsarkivet, UM 5.B.55 d/1, er tilgængelig på www.koldkrigsudredningen.dk.

 

j.nr. 24. maj 1974

 

Nr. 202

 

CSCE fase 2.

Komité III

Delber 191 af 16.5.1974

 

1. Den tidligere indberettede stilstand i forhandlingerne af væsentlige spørgsmål inden for kurv III må nu siges at have udviklet sig til en regulær forhandlingskrise, der fremkalder stigende bekymring blandt vestlige og neutrale delegationer. Hovedansvaret for krisen påhviler som tidligere omtalt Sovjetunionen, der tilsyneladende tilstræber at påskynde konferencens afvikling uden at yde rimelige koncessioner. Blandt vestlige og neutrale delegerede berøres i underhåndskontrakter stadig oftere muligheden af en afbrydelse af konferencens fase 2 i juni eller juli, dersom det ikke lykkes at nå til enighed om meningsfulde tekster om væsentlige spørgsmål inden for kurv III, der svarer til et rimeligt ambitionsniveau. En sådan afbrydelse måtte uanset dens varighed i sig selv befrygtes at indebære et alvorligt tilbageslag for konferencen.

 

2. På komité III’s møde den 22. maj d.å. fremkom der ikke nye synspunkter, og man nåede ikke nærmere til nogen enighed om elementer i en præambel for kurv III.

Finland fremlagde et revideret præambelforslag (CSCE/II/c.3/102/Rev.2), hvis fjerde paragraf indeholder en bestemmelse om, at gennemførelse af samarbejdet og udvekslingerne inden for kurv III’s område skal ske under fuld respekt for de principper for forholdet mellem staterne, som vedtages på CSCE. Heroverfor har Holland fremlagt en let revideret udgave (CSCE/II/c.3/105) af den sidste paragraf i det hollandske præambelforslag (CSCE/II/c.3/4). Der var ikke på mødet nogen egentlig drøftelse af de to nye tekster, men den sovjetiske delegerede gav klart udtryk for, at selv den fra finsk side foreslåede principhenvisning (der er mere imødekommende over for de østeuropæiske landes ønsker end den hollandske formulering) var uacceptabel for Sovjetunionen.

 

3. I underkomité I (menneskelige kontakter) har Bulgarien og DDR fremlagt et forslag ved-rørende ægteskaber mellem statsborgere fra forskellige lande (CSCE/II/I/121). De vestlige lande har kritiseret forslaget, bl.a. fordi det inddrager problemer af civilretlig og statsborgerretlig karakter, der efter disse landes opfattelse ikke hører hjemme i en resolution om friere bevægelighed over grænserne.

 

Genpart af nærværende indberetning er samtidig hermed tilsendt NATO-repræsentationen, Bruxelles, til underretning.

 

S.G. Mellbin 

 

Tekst 44 | Oversigten over kildetekster | Tekst 46

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk