Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Leszek Balcerowicz: Med retning mod en begrænset stat

Oversat fra polsk af Jens Jørgen Nielsen.


Videnskaben giver os ikke noget klart svar på spørgsmålet om, hvilke områder i samfundslivet staten skal tage sig af.Den umiddelbare årsag til det er, at det er vanskeligt i praksis at anvende teoretiske begreber i forhold til hvad der er et offentligt gode. Problemet ligger i, at man med udvidelsen af statens magt opgiver nogle grundlæggende økonomiske friheder. Selv i de vestlige lande er der i det 20. århundrede sket det, at den økonomiske frihed er blevet betydeligt svækket. Det er sket både på det intellektuel-videnskabelige plan og også hvis man ser på staternes forfatninger. Denne udvikling har banet vejen for en udvidelse af statens virkefelt.

Udvidelse af statens virkefelt har været ensbetydende med øgede restriktioner pålagt af staten samt en afgrænsning af den økonomiske frihed. Det er vanskeligt at begrunde denne udvidelse med en positiv indflydelse på den økonomiske situation. Vi ser situationen fra den modsatte synsvinkel. Jo mere statslig indblanding, der er, jo flere muligheder opstår der for forskellige former for statsstøtte. Denne udvidelse af statens virkefelt vil også føre til forøget korruption, skattekriminalitet, udvikling af uformel økonomi. Hvad værre er, det vil også dybest set bidrage til at svække statens rolle som beskytter af økonomisk frihed. Når man afviger fra princippet om en begrænset stat vil det føre til en stigning i antallet af personer, som kræver støtte fra staten, f.eks. langtidsledige.

Man bør ikke se bort fra, at når statens udgifter er begrænsede (dvs. til at beskytte de økonomiske friheder), så vil staten heller ikke tilbyde social bistand, og det vil folk kunne mærke og tage bestik af. Man bør ikke undervurdere de store potentialer, der findes for frivilligt samarbejde, enten på markedsvilkår, hvor man tilstræber at opnå profit eller i form af personlig gensidig bistand. Det enkelte menneske har en række muligheder for at klare sig selv. I virkeligheden vil en udvidelse af statslig aktivitet bremse mange potentielle private muligheder.

I løbet af de sidste 20 år har der været en tendens til at begrænse statens rådighedsområde. Det har været en lang proces, og den er ikke tilendebragt. Der er stadig risiko for tilbageslag. Der vil altid være folk, der ønsker at høste fordelene af de værdier andre skaber. Der vil altid være ideologiske mennesker, der ønsker magt over staten og som er skeptiske over for frivillige ordninger uden for statens område. Men man bør benytte enhver lejlighed til at rodfæste individets frihed i grundloven.

Der er også andre måder at forsvare friheden på. Stramme finanspolitiske retningslinier kan begrænse stigningen i udgifterne til det offentlige og holde skatteniveauet i ro. Centralbankens uafhængighed vil forhindre en finansiering af budgetunderskud gennem inflation. Dermed vil den beskytte borgerne mod indførelsen af øget beskatning. Medlemskab af Verdenshandelsorganisationen (WTO) begrænser brugen af protektionistiske foranstaltninger og hjælper til at beskytte både skatteyderne og forbrugerne.

 

Tekst 30 | Oversigten over kildetekster | Tekst 32

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk