Første billede
Andet billede
Tredje billede
Fjerde billede
Femte billede
Sjette billede
Syvende billede

Trosbekendelse for Jews for Jesus

Jews for Jesus er den største gruppering af messianske jøder, dvs. jøder, der bekender sig til Jesus som Messias. Jews for Jesus blev grundlagt 1973, men fænomenet messianske jøder er meget ældre.

Teksten er fra adressen: http://www.forjewsforjesus.org/about/statement_faith.html.

 

Vi tror, at Det gamle og Det nye Testamentes skrifter er guddommeligt inspirerede, ord til andet fuldstændigt ufejlbarlige i deres oprindelige version og den højeste og endelige autoritet i alle spørgsmål om tro og livet i øvrigt.

Vi anerkender værdien af den traditionelle1 jødiske litteratur, men kun hvor den er understøttet af og i samklang Guds ord. Vi betragter på ingen måde traditionen som forpligtende norm for livet og i trosspørgsmål.

Vi tror på én suveræn Gud, der eksisterer i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden, i perfekt hellighed, ubegrænset visdom, ubegrænset magt og ubegrænset kærlighed; at Gud er kilden til altings skabelse og ved udøvelsen af hans magt blev alting skabt.

Vi tror, at Gud Fader er kilden til evig frelse, idet Han elskede verden og gav Sin Søn for dens forløsning.

Vi tror, at Jesus Messias var evigt præeksistent og er lige med Gud Fader; at Han gennem jomfrufødslen tog menneskeskikkelse på sig, så Han besidder såvel en guddommelig som en menneskelig natur.

Vi tror på Hans syndfri liv og perfekte overholdelse af loven; Hans sonofferdød, begravelse, opstandelse i kødet, himmelfart, Hans forbøn som den højeste præst og Hans personlige genkomst i magt og vælde.
Vi tror, at Helligånden er lige med og evig på same måde som Faderen og Sønnen; at Den var aktiv i altings skabelse og at Den fortsætter sin aktivitet i forsynet; at Den dømmer verden for dens synd, selvretfærdighed og dømmesyge, og at Den […] skænker sine åndelige nådegaver til alle troende.

Vi tror, at Gud skabte mennesket i sit billede; at de pga. vore forfædres ulydighed i Edens Have mistede deres uskyldighed, og at både de og deres efterkommere i adskillelsen fra Gud lider fysisk og åndelig død, samt at alle mennesker, med undtagelse af Jesus Messias, er syndere af natur og praksis.

Vi tror, at Jesus Messias i overensstemmelse med skrifterne døde for vore synders skyld som et stedfortrædende sonoffer for os; at alle som tror på Ham bliver retfærdiggjort, ikke i kraft af egne lovgerninger, men ved Hans fuldstændige retfærdighed og offerblod, og at der ikke under Himlen findes noget andet navn ved hvilket vi når til frelsen.

Vi tror, at Israel eksisterer som pagtsfolket gennem hvilket Gud fortsætter med at opfylde sine hensigter, og at Kirken er et udvalgt folk i overensstemmelse med den nye pagt, der omfatter både jøder og hedninger, der anerkender Jesus som Messias og Frelser.

Vi tror, at Jesus Messias personligt vil komme igen for at opfylde det profeterede, hvad angår hans Kongerige.

Vi tror på både de retfærdiges og de uretfærdiges opstandelse i kødet, de frelstes evige salighed og den evige bevidste pinsel for de fortabte.

 

[1] dvs. den rabbinske talmudiske tradition.

 

Tekst 35 | Oversigten over kildetekster | Tekst 37

His2rie er en serie af bøger og tilhørende hjemmeside målrettet historieundervisningen på ungdomsuddannelserne.

Alt materiale er tilrettelagt ud fra bekendtgørelsen for historie på stx og/eller hf.

Serie og hjemmeside udgives og drives af forlaget Frydenlund.

His2rie

Redaktør Vibe Skytte
c/o Frydenlund
Alhambravej 6
1826 Frederiksberg C
Tlf.: 3318 8136
E-mail: vibe@frydenlund.dk